Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1

Trang 1/5 mã đề thi 102
Họ tên:............................................................... Số báo danh: ...................
Câu 1: Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm p cặp cực, roto quay với tốc độ n vòng/s. Tần số
của dòng điện do máy phát ra là
A. np. B. 2np. C.
np
60
. D. 60np.
Câu 2: Mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện có điện dung C đang thực hiện
dao động điện từ tự do. Gọi
0
U
điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện; u i tương ứng điện áp giữa hai
đầu tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng
A.
2 2 2
0
i LC(U u )
. B.
2 2 2
0
C
i (U u )
L

.
C.
2 2 2
0
i LC(U u )
. D.
2 2 2
0
L
i (U u )
C

.
Câu 3: Cho hai điện tích điểm điện tích tương ứng là
12
q ,q
đặt cách nhau một đoạn r. Hệ đặt trong chân
không. Độ lớn lực tương tác điện F giữa hai điện tích được xác định theo công thức
A.
12
2
qq
F k .
r
B.
C.
12
2
qq
F k .
r

D.
12
2
qq
F k .
r
Câu 4: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?
A. Máy biến áp có thể tăng điện áp.
B. Máy biến áp có thể giảm điện áp.
C. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.
D. Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.
Câu 5: Năng lượng mà sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian, qua một đơn vị điện tích đặt vuông góc
với phương truyền âm gọi là
A. biên độ của âm. B. độ to của âm. C. mức cường độ âm. D. cường độ âm.
Câu 6: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc
. Tại thời điểm vật có li độ x thì gia tốc
của vật có giá trị là a. Công thức liên hệ giữa x và a là
A.
2
a x.
B.
2
a x.
C.
2
x a.
D.
2
x a.
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình
x Acos10t
(t tính bằng s). Tại thời điểm t = 2s,
pha của dao động là
A. 5 rad. B.10 rad. C. 40 rad. D. 20 rad.
Câu 8: Công thức đúng về tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang là
A.
k
f 2 .
m

B.
2k
f.
m
C.
1m
f.
2k
D.
1k
f.
2m
Câu 9: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A và tốc độ cực đại
0
v
. Tần số dao động của vật
A.
0
v
.
2A
B.
0
2v
.
A
C.
0
A
.
2v
D.
0
2A
.
v
Câu 10: Chọn kết luận đúng. Tốc truyền âm nói chung lớn nhất trong môi trường
A. rắn. B. lỏng. C. khí. D. chân không.
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN TRÃI
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Ngày thi: 10/1/2021 - Đề thi có 40 câu, 5 trang
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề 102
Trang 2/5 mã đề thi 102
Câu 11: Một sóng học tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước
sóng được tính theo công thức
A. λ = vf. B. λ = 2vf. C. λ = v/f D. λ = 2v/f.
Câu 12: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra biểu thức
e 220 2cos 100 t V.
4



Giá trị cực đại của suất điện động này là
A. 110 V. B.
110 2V.
C.
220 2V.
D.
220V.
Câu 13: Đặt điện áp
0
u U cos t(V)
vào hai đầu cuộn cảm thuần độ tự cảm L thì cường độ dòng điện
qua cuộn cảm có phương trình
A.
0
U
i cos( t )A
L2
B.
0
U
i cos( t )A
2
L2
C.
0
U
i cos( t )A
L2
D.
0
U
i cos( t )A
2
L2
Câu 14: Một vòng dây dẫn tròn tâm O, bán kính R. Cho dòng điện cường độ I chạy trong vòng y đó. Hệ đặt
trong chân không. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòngy được xác định theo công thức
A.
7
I
B 2 .10 .
R

B.
7
I
B 4 .10 .
R

C.
7
I
B 2.10 .
R
D.
7
I
B 4 .10 .
R

Câu 15: Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm thuần) một điện áp xoay
chiều. Gọi
LC
Z ,Z
tương ứng là cảm kháng của cuộn dây, dung kháng của tụ điện. Tổng trở Z của mạch điện
A.
L C
Z R Z Z
. B. Z = R.
C.
22
CL
Z R (Z Z ) .
D.
22
CL
Z R (Z Z ) .
Câu 16: Trong máy phát thanh đơn giản, thiết bị dùng để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần
số là
A. mạch biến điệu. B. antent. C. mạch khuếch đại. D. micro.
Câu 17: Hai dao động điều hòa cùng phương phương trình lần lượt
1 1 1
x A cos t
2 2 2
x A cos t
. Gọi A biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên. Hệ thức nào sau đây luôn
đúng?
A.
12
A A A .
B.
1 2 1 2
A A A A A .
C.
12
A A A .
D.
22
12
A A A .
Câu 18: Cho biết cường độ âm chuẩn là
12
0
2
W
I 10
m
. Mức cường độ âm tại một điểm là L = 40 dB, cường
độ âm tại điểm này có giá trị là
A.
8
2
W
I 10 .
m
B.
10
2
W
I 10 .
m
C.
9
2
W
I 10 .
m
D.
4
2
W
I 10 .
m
Câu 19: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 1,2 m căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng ổn định
với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 100 m/s. B. 120 m/s. C. 60 m/s. D. 80 m/s.
Câu 20: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm trong không khí, một học sinh viết được kết quả đo của
bước sóng là 75 ±1 cm, tần số của âm là 440 ± 10 Hz . Sai số tương đối của phép đo tốc độ truyền âm là
A. 3,6% B. 11,9 %. C. 7,2% D. 5,9%
Trang 3/5 mã đề thi 102
Câu 21: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s tại một nơi gia tốc trọng trường bằng
10 m/s
2
. Chiều dài dây treo của con lắc là
A. 25 cm. B. 62,5 cm. C. 2,5m. D. 40 cm.
Câu 22: Con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa dọc
theo trục Ox (gốc O tại vị trí cân bằng của vật) có phương nằm ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm).
Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy
2
10
. Cơ năng của con lắc có giá trị là
A. 0,10 J. B. 0,50 J. C. 0,05 J. D. 1,00 J.
Câu 23: Một vật nhỏ có khối lượng 250 g dao động điều hòa dọc theo trục Ox (gốc O tại vị trí cân bằng của
vật) thì giá trị của lực kéo về có phương trình
F 0,4cos4t N
(t đo bằng s). Biên độ dao động của vật có
giá trị là
A. 8 cm. B. 6 cm. C. 12 cm. D. 10 cm.
Câu 24: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng
của tụ điện
A. Tăng lên 2 lần. B. Tăng lên 4 lần. C. Giảm đi 2 lần. D. Giảm đi 4 lần.
Câu 25: Một mạch điện chỉ tụ điện. Nếu đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều
u U 2 cos 100 t (V)
thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A. Nếu đặt vào hai đầu mạch
điện một điện áp xoay chiều
u U 2 cos 120 t (V)
2



thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A.
2 2A.
B. 1,2 A. C.
2A
. D. 2,4 A
Câu 26: Tại một điểm sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình
8
0
B B cos 2 10 t T
3



(tính bằng giây). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại
điểm đó bằng 0 là
A.
8
10
s
8
. B.
8
10
s.
9
C.
8
10
s.
12
D.
8
10
s.
6
Câu 27: Vật sáng AB phẳng, mỏng đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính (A nằm trên trục chính),
cho ảnh thật A’B’ lớn hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Tiêu cự f của thấu kính có giá trị là
A.
f 12cm.
B.
f 16cm.
C.
16
f cm.
3
D.
16
f cm.
3

Câu 28: Điện năng được truyền từ một nhà y phát điện công suất 1 MW đến nơi tiêu thụ bằng đường
dây tải điện một pha. Biết điện trở tổng cộng của đường dây bằng
50
, hệ số công suất của nơi tiêu thụ bằng
1, điện áp hiệu dụng đưa lên đường y băng 25 kV. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường y
thì hiệu suất truyền tải điện năng bằng
A.
99,8%.
B.
86,5%.
C.
96%.
D.
92%.
Câu 29: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là một biến trở,
4
10 2
C F ; L H
2
2

, điện áp giữa hai đầu mạch điện có phương trình
u 100 2cos100 t (V)
, thay đổi giá trị
của R thì thấy có hai giá trị đều cho cùng một giá trị của công suất, một trong hai giá trị
200
. Xác định
giá trị thứ hai của R.
A.
50 2
B.
25
C.
100
D.
100 2
Câu 30: x nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn suất điện động 3 V điện trở trong 2Ω mắc
với mạch ngoài là một bóng đèn loại( 6V- 6W) thành một mạch kín. Để đèn sáng bình thường thì giá trị của x
A. x = 3. B. x = 6. C. x = 4. D. x = 2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 nằm trong chuyên mục thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 796
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm