Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Trường Bắc Yên Thành, Nghệ An lần 3

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
THPT BẮC YÊN THÀNH
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 LẦN 3
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 41: Saccarozơ một loại đisaccarit nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải
đường. Công thức phân tử của saccarozơ là:
A. C
6
H
12
O
6
.
B. (C
6
H
10
O
5
)
n
.
C. C
12
H
22
O
11
.
D. C
2
H
4
O
2
.
Câu 42: ‘‘Hiệu ứng nhà kính” hiện tượng Trái Đất ấm dần lên do các bức xạ bước
sóng dài trong vùng hồng ngoại bị khí quyển giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí
nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. CO
2
.
C. SO
2
.
D. N
2
.
Câu 43: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metylic?
A. HCOOCH
3
.
B. HCOOC
3
H
7
.
C. CH
3
COOC
2
H
5
.
D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 44: Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất
lỏng nào dưới đây?
A. Nước.
C. Giấm ăn.
D. Ancol etylic.
Câu 45: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?
A. K
2
SO
4
.
C. AlCl
3
.
D. Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 46: Đun nóng 100 ml dung dịch glucozơ a mol/l với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam kêt tủa. Giá trị của a là:
A. 0,2.
C. 0,1.
D. 1,0.
Câu 47: Công thức của triolein là:
A. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
B. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
C.
(C
2
H
5
COO)
3
C
3
H
5
.
D. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 48: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H
2
(đktc).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. 2,24.
C. 6,72.
D. 4,48.
Câu 49: Để làm mất tính cứng tạm thời người ta không dùng cách nào sau đây?
A. Dùng Ca(OH)
2
vừa đủ.
B. Đun sôi nước.
C. Dùng NaCl hoặc NaNO
3
.
D. Dùng Na
2
CO
3
hoặc Na
3
PO
4
.
Câu 50: Chất nào sau đây không chứa liên kết ba trong phân tử?
A. Propin.
C. Etilen.
D. Vinyl axetilen.
Câu 51: Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp c oxit ZnO, CuO, MgO nung nóng
nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, hỗn hợp rắn còn lại là:
A. ZnO; Cu; MgO
B. Zn; Cu; Mg
C. ZnO; Cu; Mg
D. Zn; Cu; MgO
Câu 52: Vào mùa lũ, để nước sử dụng, dân một số vùng thường sử dụng chất X
(Có công thức K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O) để làm trong nước. Chất X được gọi là:
A. Phèn chua.
B. Vôi sống.
C. Thạch cao.
D. Muối ăn.
Câu 53: Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?
A. Al(OH)
3
.
B. Mg(OH)
2
.
C. Ba(OH)
2
.
D. Cu(OH)
2
.
Câu 54: Hợp chất nào dưới đây thuộc loại aminoaxit?
A. C
2
H
5
NH
2
.
B. H
2
NCH
2
COOH.
C. CH
3
COOC
2
H
5
.
D. HCOONH
4
.
Câu 55: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H
2
?
A. HNO
3
đặc, nóng.
B. HCl.
C. CuSO
4
.
D. H
2
SO
4
đặc, nóng.
Câu 56: Cho 4,5 gam etylamin (C
2
H
5
NH
2
) tác dụng vừa đ với axit HCl. Khối lượng
muối thu được
A. 7,65 gam. B. 8,10 gam. C. 8,15 gam. D. 0,85 gam.
Câu 57: Kim loại nào sau đây tan trong dung dịch NaOH?
A. Al. B. Ag. C. Mg. D. Fe.
Câu 58: phòng hóa hoàn toàn 4,4 gam CH
3
COOC
2
H
5
bằng dung dịch NaOH dư.
cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 3,40. B. 4,10. C. 5,70. D. 8,20.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 59: Dãy gồm các kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện là:
A. Fe, Cu, Ag. B. Fe, Cu, Ba. C. Na, Fe, Cu. D. Ca, Al, Fe.
Câu 60: Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp X gồm Al Al
2
O
3
cần dùng V (ml) dung
dịch KOH 2M thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc). Giá trị của V là
A. 150.
B. 300.
C. 200.
D.
100.
Câu 61: X và Y hai cacbohiđrat. X chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước,
có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía. Y là chất rắn ở dạng sợi, màu trắng, không
có mùi vị. Tên gọi của X, Y lần lượt là:
A. Glucozơ và xenlulozơ. B. Glucozơ và tinh bột.
C. Fructozơ và xenlulozơ. D. Fructozơ và tinh bột.
Câu 62: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ba, Be. Số kim loại trong dãy tác dụng được
với nước ở nhiệt độ thường là:
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 63: Thủy phân hoàn toàn m gam Gly-Ala-Val trong dung dịch KOH dư, sau phản
ứng thu được 39,5 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là:
A. 28,1.
B. 22,7.
C. 24,5.
D. 20,9.
Câu 64: Cho phương trình hóa học: Ca(NO
3
)
2
+ K
2
CO
3
CaCO
3
+ 2KNO
3
. Phương
trình hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phương trình hóa học trên?
A. CaCl
2
+ Na
2
CO
3
→ CaCO
3
+ 2NaCl.
B. CaCO
3
+ 2HCl → CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O
C. Ca(OH)
2
+ Ca(HCO
3
)
2
→ 2CaCO
3
+ 2H
2
O.
D. Ca(OH)
2
+ (NH
4
)
2
CO
3
→ CaCO
3
+ 2NH
3
+ 2H
2
O.
Câu 65: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản
ứng nhiệt nhôm?
A. Al tác dụng với Fe
2
O
3
nung nóng B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
C. Al tác dụng với Fe
3
O
4
nung nóng D. Al tác dụng với axit H
2
SO
4
đặc
nóng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Trường Bắc Yên Thành, Nghệ An lần 3 được VnDoc.com là đề thi thử THPT Quốc gia phát triển dựa trên nội dung cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó, mong muốn giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, các trường Sở đã liên tục đưa ra các đề thi thử.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra kì thi quan trọng vào 2 ngày 9 - 10/8/2020. VnDoc đã tổng hợp biên soạn các để thi thử THPT 2020 môn Hóa học các trường, Sở trên cả nước để giúp các bạn có tài liệu ôn tập cũng như luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An lần 3

Câu 43: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metylic?

A. HCOOCH3.

B. HCOOC3H7.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC2H5.

Hướng dẫn giải

A :HCOOC{H_3}\; + \;NaOH \to \;HCOONa + \;C{H_3}OH

Câu 46: Đun nóng 100 ml dung dịch glucozơ a mol/l với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam kêt tủa. Giá trị của a là:

A. 0,2.

B. 2,0.

C. 0,1.

D. 1,0.

Hướng dẫn giải

{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}}\; = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = 0,1mol = > {C_M} = \frac{{0,1}}{{0,1}}\; = 1M

Câu 48: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc).

A. 2,24.

B. 1,12.

C. 6,72.

D. 4,48.

Hướng dẫn giải

nH2 = nZn = 0,1 mol => V = 22,4 .0,1 = 2,24 lít

Câu 55: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

A. HNO3 đặc, nóng.

B. HCl.

C. CuSO4.

D. H2SO4 đặc, nóng.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
{\rm{A: Fe + 6HN}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}_{(d - n)} \to {\rm{ Fe(NO}}_{\rm{3}}^{}{{\rm{)}}_{\rm{3}}}{\rm{ + 3N}}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}{\rm{ + 3}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O}}\\
{\rm{B: Fe + 2HCl}} \to {\rm{FeC}}{{\rm{l}}_{\rm{2}}}{\rm{ + }}{{\rm{H}}_{\rm{2}}} \uparrow \\
{\rm{C: Fe + CuS}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}} \to {\rm{FeS}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}{\rm{ + Cu}}\\
{\rm{D: 2Fe + 6}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}_{(d - n)} \to {\rm{F}}{{\rm{e}}_{\rm{2}}}{\rm{(S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}{\rm{)3 + 3S}}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}{\rm{ + 6}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O}}
\end{array}

Câu 56: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 7,65 gam.

B. 8,10 gam.

C. 8,15 gam.

D. 0,85 gam.

Hướng dẫn giải

nHCl = nC2H5NH2 = 0,1 mol. BTKL: mC2H5NH2 + mHCl = m muối = 8,15 gam

Câu 58: Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4 gam CH3COOC2H5 bằng dung dịch NaOH dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 3,40.

B. 4,10.

C. 5,70.

D. 8,20.

Hướng dẫn giải

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

nCH3COONa = nCH3COOC2H5 = 0,05 mol => m CH3COONa = 4,1 gam

Câu 60: Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 cần dùng V (ml) dung dịch KOH 2M thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 150.

B. 300.

C. 200.

D. 100.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
{n_{{H_2}}}\; = 0,15mol = > {n_{Al}} = 0,1 mol = > {n_{A{l_2}{O_3}}} = \frac{{{m_X} - {m_{A{l_2}{O_3}}}}}{{102}} = 0,1\\
 = > {n_{KOH}} = {n_{KAl{O_2}}} = 0,3 mol = > V = 150 ml\;
\end{array}

........................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Trường Bắc Yên Thành, Nghệ An lần 3)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Trên đây VnDoc đã gửi Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Trường Bắc Yên Thành, Nghệ An lần 3 tới bạn đọc tham khảo. Nhìn chung đề thi này không quá khó, các dạng bài tập tương tự so với các đề thi thử trước đó, giúp các bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 853
Sắp xếp theo
  Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm