Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ n lại.
1. A. cat B. man C. fan D. car
2. A. what B. whom C. where D. when
3. A. ended B. wicked C. erupted D. finished
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. pupil B. employ C. stupid D. sunny
5. A. question B. action C. pollution D. nation
PHẦN B: NGỮ PHÁP TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. My mother sometimes (buy)______________ vegetables at this market.
7. When the phone rang last night , I (have) _________________ dinner with my
family.
8.This question can be (answer) __________ by my brother.
9. He (work) __________ very hard since he was eleven.
10. Were I to know his telephone number , I (give) __________ it to you.
II. Cho dạng đúng của các t trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11. He is a famous _____________in the world. ( SING )
12. That exchange student can speak English and Spanish ___________. ( FLUENT )
13. That company has 2,000 ______________ ( EMPLOY )
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
14. The teacher often ______________the students to ask questions. (COURAGE )
15. It was an ___________day in Da Lat. ( ENJOY )
III. Chọn một đáp án đúng trong s A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. Ba wishes he _________enough money now to buy her mother a bike.
A. has B. will have C. had D. has had
17.People ____________do not love nature may not love anything else in life.
A. whom B. whose C. which D. who
18. The cat was afraid when it saw its _______ in the mirror.
A. picture
B. reflection
C. look
D. sight
19. My father is fond ____________ playing football in the morning.
A. of
B. on
D. at
20. Hello, __________ name is Cuong and I am a student from Viet Nam.
A. me
B. I
C. my
D. mine
21. Nam was late for school ____________ I went to bed early last night.
A. however
B. although
C. because
D. so
22. The children adore ___________ basketball after school.
A. playing
B. to play
C. play
D. played
23. –“What does your father do?” -“He’s ____________ doctor.
A. a
B. the
24 .Nam: “Excuse me. Do you mind if I sit here?” Nga: “______________
A-You’re right. B. Not at all! Go ahead. C. Sure, thanks. D .Really? Good!
25.I don’t think Peter can play the piano well , __________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. do I B. don’t I C. can he D. can’t she
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn
thành đoạn văn sau.
look ago used cleaning danger
Robots entered everyday lives a long time (26) __________. They are already used in
many industries like car production, packaging and especially in jobs, in which humans
would be in (27) __________. Robots that can do chores like (28) __________ the floor
or mowing lawns are already available in stores. In medicine, robots are (29)
__________to replace limbs and other parts of the body. Researchers claim that a new
generation of robots will be able to do things that were unthinkable in the past. This new
generation of machines will do household chores, educate children and even (30)
__________after elderly people.
II. Đọc đoạn n sau chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi.
The invention of the phonograph happened quite by accident. Thomas Edison
moved to Menlo Park, New Jersy in 1876, where he established an industrial research
laboratory. There, Edison was working on a carbon telephone transmitter to improve the
existing Bell telephone system.
In that laboratory a year later, Edison invented the phonograph while he was trying
to improve a telegraph repeater. He attached a telephone diaphragm to the needle in the
telegraph repeater; in this way, he was able to reproduce a recording that could be played
back. After he made some improvements to the machine, he tested it. He recited “Mary
Had a Little Lamb” into the machine and played his voice back to a very surprised
audience.
31. What is the best title for the passage?
A. Thomas Edison’s many inventions B. Improvements in telephone and telegrap
C. The History of Menlo Park D. An accidental invention

HOT Truy cập: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2020 để đối chiếu đáp án & đề thi ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh văn năm 2020 với nội dung kiến thức bám sát chương trình học SGK tiếng Anh lớp 9 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em học sinh lớp 9 kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Đề thi mẫu tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2020 - 2021 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 10 năm 2020 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 thường gặp khác nhau như: Tìm từ có cách phát âm khác, Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, Chọn đáp án đúng, Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi, Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn,... giúp các em học sinh lớp 9 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề thi thử đầu vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hóa. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm