Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Giáo án Hóa học lớp 12

Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch cung cấp kiến thức để học sinh nắm được cách sử dụng một số thuốc thử đặc trưng để phân tích một số cation trong dung dịch, hiểu được cách sử dụng một số thuốc thử đặc trưng để phân tích một số anion trong dung dịch.

Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết nguyên tắc nhận biết một số ion trong dung dịch.
  • Biết cách nhận biết các cation: Na+, Ba2+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Cu2+.
  • Biết cách nhận biết các anion: Cl-

2. Kĩ năng: Có kĩ năng tiến hành thí nghiệm để nhận biết các cation và anion trong dung dịch.

3. Thái độ: Cẩn thận và nghiêm túc.

II. TRỌNG TÂM:
- Nguyên tắc và cách nhận biết một số ion trong dung dịch.

III. CHUẨN BỊ:

  • GV: Hệ thống bài tâp. Máy chiếu
  • HS: học bài

IV. PHƯƠNG PHÁP:

  • Gv đặt vấn đề
  • Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv

V. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:

1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện, nhắc nhở nội quy và các an toàn khi tiến hành thí nghiệm.

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:

Đánh giá bài viết
1 852
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 12 Xem thêm