Giáo trình Photoshop cho người mới bắt đầu

Photoshop – for beginer
http://dohoavn.net
C¨n b¶n PhotoShop
(For beginer)
Bµi 1:
Thao t¸c c¬ b¶n trªn ¶nh
1. T¹o ¶nh vµ lu tr÷
+ T¹o ¶nh míi: Chän File -> New (Ctrl + N) xuÊt hiÖn hép tho¹i yªu cÇu
nhËp c¸c th«ng tin
- Name: Tªn cña ¶nh
- Width: §é réng cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o)
- Heght: §é cao cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o)
- Resolution: §é ph©n gi¶i cña ¶nh (§é ph©n gi¶i cã ¶nh hëng ®Õn
chÊt lîng ¶nh khi in)
- Mode: Lùa chän chÕ ®é mµu ¶nh
Bitmap ChÕ ®é mµu chuÈn cña Windows
GrayScale ChÕ ®é ¶nh ®¬n s¾c
RGB Color ChÕ ®é ¶nh tæng hîp ba mµu RGB
CMYK Color ChÕ ®é ¶nh tæng hîp 4 mµu CMYK
Lab Color ChÕ ®é ¶nh PhotoLad (¶nh chôp)
- Contents: Chän kiÓu nÒn cho ¶nh
+ Lu tr÷ ¶nh ®ang xö lý: Chän File -> Save (Ctrl + S)
+ §æi tªn cho ¶nh ®ang lµm viÖc: Chän File -> Save As
2. ChÕ ®é nÐn ¶nh
+ Th«ng thêng c¸c ¶nh lµm viÖc trong PhotoShop ®Òu cã phÇn më réng lµ
.PSD (PhÇn më réng chuÈn cña ch¬ng tr×nh)
+ D¹ng ¶nh chuÈn .PSD cã chÊt lîng ¶nh cao nhng ®é lín cña File ¶nh
thêng lín so víi c¸c ¶nh nÐn th«ng thêng, do vËy khi cÇn chuyÓn t¶i ¶nh
ta nªn dïng chÕ ®é nÐn.
Mét sè d¹ng ¶nh nÐn chuÈn:
- JPEG (.JPG) ¶nh nÐn dung lîng cao vµ kh¶ n¨ng b¶o toµn chÊt
lîng ¶nh tèt
- PCX (.PCX) ¶nh nÐn dung l
îng cao nhng kh¶ n¨ng bµo toµn chÊt
lîng ¶nh thÊp
- Bitmap (.BMP) chÕ ®é ¶nh nÐn chuÈn cña WINDOWS
Photoshop – for beginer
http://dohoavn.net
- PICT File (.PIC) kh¶ n¨ng nÐn kÐm hiÖu qu¶
+ §Ó chuyÓn ®æi d¹ng ¶nh nÐn kh¸c: Chän File -> Save As, hoÆc File ->
Save As a copy -> xuÊt hiÖn hép tho¹i:
- File name: Tªn File ¶nh
- Save As: Lùa chän d¹ng nÐn ¶nh
3. Lùa chän vµ t« mµu cho ¶nh
a/ Lùa chän mét vïng ¶nh
- C.cô 1.1: Cho phÐp chän ¶nh theo c¸c khu©n mÉu cã s½n
1.1.1 Rectangule Marquee Tool - M: Chän theo vïng ch÷ nhËt,
vu«ng
1.1.2 Elliptical Marquee Tool - M: Chän theo vïng Ellip, trßn
1.1.3 Single Row Marquee Tool - M: Chän b»ng ph©n v¹ch ngang
1.1.4 Single Column Marquee Tool - M: Chän b»ng ph©n v¹ch däc
1.1.5 Crop Tool - C: C¾t lÊy vïng ¶nh cÇn lµm viÖc
- C.cô 1.2: Chän ¶nh theo ®êng tù do
1.2.1 Lasso Tool - L: BÊm kÐo chuét, t¹o mét vïng chän tù do
1.2.2 Polygonal Lasso Tool - L: BÊm chuét x¸c ®Þnh liªn tiÕp c¸c
®Ønh cho tíi khi khÐp kÝn ®Ó t¹o mét vïng chän ®a gi¸c.
1.2.3 Magnetic Lasso Tool - L: BÊm kÐo chuét theo ph©n v¹ch mµu
-> t¹o ®êng biªn chän theo ph©n v¹ch mµu cña ¶nh.
- C.cô 2.2 Magic Wand Tool - W: BÊm chuét vµo ¶nh sÏ chän ®îc mét
vïng ¶nh cã d¶i mµu liªn tiÕp nhau.
* Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) -> Thay ®æi gi¸ trÞ
Tolerance (®é réng cña d¶i mµu chän)
Mét sè thao t¸c trong khi chän vïng ¶nh:
- §Ó t¹o ®é mÞn cho vïng ¶nh chän: Nh¸y kÐp chuét vµo c¸c c«ng cô
chän vµ thay ®æi l¹i gi¸ trÞ Feathe (tõ 3 -> 5)
- Chän thªm vïng: BÊm gi÷ Shift vµ chän vïng kÕ tiÕp
- Bít vïng chän: BÊm gi÷ Alt vµ chän vïng cÇn bít
- §¶o ngîc vïng chän: Ctrl + Alt + I
- Xo¸ bá vïng chän: Ctrl + D
Chó ý:
NÕu mét vïng ¶nh ®îc chän th× chØ cã vïng ®ã míi cã kh¶ n¨ng
hiÖu chØnh.
b/ T« mµu cho vïng ¶nh chän
Photoshop – for beginer
http://dohoavn.net
- C.cô 1.3 AirBrush Tool - J: T« mµu cho vïng ¶nh chän theo hiÖu
øng b×nh phun
- C.cô 2.3 PaintBrush Tool - B: T« mµu cho vïng ¶nh chän theo hiÖu
øng chæi quÐt
* Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) thay ®æi c¸c gi¸ trÞ
- Pressure (¸p lùc phun) hoÆc Opacity (¸p lùc quÐt)
- Fade: Sè lÇn thùc hiÖn t« (0 Ù V« cïng)
Chó ý:
- Chän mµu t«: Windows -> Show Color vµ chän mµu hoÆc bÊm
chän trùc tiÕp trªn thanh c«ng cô Foreground Color/ Background
Color.
- Thay ®æi ®é lín cña nÐt t«: Windows -> Show Brush vµ lùa chän
nÐt t« cho phï hîp.
C/ T« vïng ¶nh theo mÉu
C.cô 1.4.1 Rubber Stemp Tool - S: LÊy mÉu ¶nh t« cho vïng l©n cËn
- BÊm chän c«ng cô
- Gi÷ Alt, bÊm chuét vµo vïng cÇn lÊy mÉu, nh¶ Alt
- BÊm kÐo chuét vµo vïng ¶nh cÇn t« mÉu
C.cô 1.4.2 Pattern Stemp Tool - S: T« theo khu©n mÉu ¶nh x¸c ®Þnh tríc
- T¹o vïng ¶nh khu©n mÉu (h×nh khèi tù do)
- Chän vïng ¶nh mÉu b»ng c«ng cô Rectangula Tool
- Chän Edit -> Define Pattern
- BÊm chän c«ng cô 1.4.2 -> BÊm kÐo chuét vµo vÞ trÝ cÇn t«
* Nh¸y kÐp chuét vµo 1 trong 2 c«ng cô trªn (hiÖn hép tho¹i)
- Opacity: ¸p lùc cña mÉu
- Use All Layer: Cho phÐp lÊy mÉu cña líp ¶nh kh¸c (chØ ¸p dông ®èi
víi C.cô 1.4.1)
- Aligned: LÊy mÉu tõ mét vÝ trÝ
(Cã thÓ thay ®æi ®é lín cña c«ng cô b»ng c¸ch chän Windows -> Show
Brush)
- C.cô 2.4
History Brush Tool - Y: Kh«i phôc vïng ¶nh ®· hiÖu chØnh, tr¶
l¹i nguyªn b¶n tríc khi më ¶nh

Giáo trình Photoshop cho người mới bắt đầu

Tự học Photoshop căn bản thật đơn giản cho người mới bắt đầu trình chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp này. Bạn đang muốn tự học Photoshop, bạn muốn học thiết kế đồ họa để phục vụ cho công việc của mình? Với giáo trình Photoshop cho người mới bắt đầu dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các kiến thức căn bản nhất về Photoshop, tạo nền tảng tốt nhất để bạn có thể sử dụng các công cụ đồ họa khác nữa.

tài liệu học đồ họa

Tài liệu học đồ họa dưới đây sẽ giúp bạn có những kiến thức căn bản về Photoshop, các thao tác và sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh. Với tài liệu học thiết kế căn bản này bạn sẽ có một nền tảng vững chắc để làm chủ được Photoshop và các công cụ chỉnh sửa ảnh khác.

Tài liệu học đồ họa căn bản bao gồm:

1. Thao tác căn bản trên ảnh

 • Tạo ảnh và lưu trữ
 • Chế độ nén ảnh
 • Lựa chọn và tô màu cho ảnh
 • Bài tập ứng dụng

2. Lựa chọn và hiệu chỉnh chi tiết

 • Lựa chọn vùng ảnh và hiệu chỉnh biên chọn
 • Lưu trữ và lấy lại vùng biên chọn
 • Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh bằng công cụ

3. Đổ màu cho ảnh

 • Chuyển đổi chế độ màu
 • Đổ màu vào vùng ảnh chọn
 • Bài tập ứng dụng

4. Làm việc với lớp

 • Thao tác cơ bản trên lớp ảnh
 • Tạo mặt nạ lớp
 • Bài tập ứng dụng

5. Hiệu chỉnh kích cỡ và xoay ảnh

 • Thao tác hiệu chỉnh vùng chọn và lớp hiện hành
 • Hiệu chỉnh toàn ảnh
 • Thay đổi kích cỡ thực của ảnh trước khi in

6. Làm việc với kênh màu

 • Thao tác cơ bản trên kênh màu
 • Tạo kênh màu áp dụng cho một vùng ảnh

7. Tạo chữ trong Photoshop

 • Sử dụng công cụ tạo chữ
 • Các hiệu ứng đặc biệt đối với chữ

8. Bộ lọc ảnh của Photoshop

 • Bộ lọc mịn ảnh
 • Bộ lọc nhòe ảnh
 • Bộ lọc tổng hợp
 • Các hiệu ứng về chìm nổi của ảnh
 • Bộ lọc hiệu ứng vẽ

9. Chọn vùng ảnh bằng đường dẫn

 • Các thao tác tạo đường dẫn
 • Làm việc với đường dẫn

Để tìm hiểu rỗ hơn nội dung của giáo trình Photoshop căn bản, mời các bạn tải file đính kèm bài viết.

Đánh giá bài viết
31 80.989
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thiết kế - Đồ họa Xem thêm