Hướng dẫn giải các dạng Toán lớp 5

C¸c d¹ng to¸n líp 5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 5
**** DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG:
Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẽ 3 chữ số?
Số lẽ 3 chữ số từ 101 đến 999 . Vậy TBC các số lẽ đó là: (101+ 999): 2 = 550
Bài 2: Tìm TBC các s chẵn 2 chữ số?
Số chẵn 2 chữ số từ 10 đến 98. Vậy TBC các s chẵn đó là: (10 +98): 2 = 54
Bài 3: Tìm TBC các s lẽ nhỏ hơn 2012?
Các số l đó từ 1; 3; 5; 7;….. đến 2011. Vậy TBC các số lẽ là: (2011+1): 2= 1006
Bài 4: Tìm TBC tất cả các số tự nhiên liên tiếp t 1; 2; 3 đến 2013?
TBC là: (2013 + 1 ): 2 = 1007
Bài 5; Một lớp học 30 HS tuổi trung bình 10. Nếu tính thêm cả giáo thì
tuổi TB của 30 HS 11. Tính tuổi của cô?
Tổng số tuổi của 30 HS là: 30 x 10 = 300
Tổng tuổi của 30 HS là: 31 x 11 = 341
Tuổi giáo là: 341 300 = 41
Bài 6: Biết TBC của 2 số 185 số lớn hơn số 24 đơn vị. Tìm 2 số đó?
*** Tổng 2 số đó là: 185 x 2 = 370
Số là: (370 24 ): 2= 173
Số lớn là: 370 173 = 197
C¸c d¹ng to¸n líp 5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
DẠNG TOÁN TÌM 2 SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1: Tìm 2 số lẽ liên tiếp tổng 1444?
Số là: 1444: 2 1 = 721 Số lớn là: 721 + 2 = 723
Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp tổng 215?
Số là: (215 1): 2 = 107 Số lớn là: 215 107 = 108
Bài 3: Tìm số tự nhiên A; Biết A lớn hơn TBC của A các số 38; 42; 67 9 đơn
vị?
TBC của 4 số là: (38 + 42 + 67 + 9): 3 = 52 .
Vậy A là: 52 + 9 = 61
Bài 4: Tìm số tự nhiên B; Biết B LỚN hơn TBC của B các số 98; 125 19 đơn
vị ?
*** TBC của 3 số : (98 + 125 + 19 ): 2 = 121
Vậy B là: 121 + 19 = 140
Bài 5: Tìm số tự nhiên C; biết C hơn TBC của C các số 68; 72; 99 là 14 đơn
vị ?
TBC của 3 số là: [(68 + 72 + 99) 14]: 3 = 75
Vậy C là: 75 14 = 61
Bài 6 Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số được thương 3 dư 41 tổng
của hai số đó là 425?
- Ta số bằng 1 phần; số lớn 3 phần (số thương) Tổng số phần: 3 + 1 = 4
- Số = (Tổng - số dư): số phần Số là: (425 - 41): 4 = 96
- Số lớn = Số x Thương + số Số lớn là: 96 x 3 + 41 = 329
Bài 7: Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số được thương 2 9 và hiệu
của hai số đó 57 ?
- Ta số bằng 1 phần; số lớn 2 phần (số thương) Hiệu số phần: 2 -1 = 1
- Số = (Hiệu - số dư) : số phần Số là: (57 - 9): 1 = 48
- Số lớn = Số x Thương + số Số lớn là: 48 x 2 + 9 = 105
C¸c d¹ng to¸n líp 5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 8: Tìm 2 số biết thương của chúng bằng hiệu của chúng bằng 1,25?
- Đổi s thương ra phân số thập phân , rút gọn tối giản. Đổi 1,25 =
100
125
=
4
5
- Vậy số = 4 phần, số lớn 5 phần (Toán hiệu tỉ) Hiệu số phần: 5 - 4 = 1
- Số lớn = (Hiệu: hiệu số phần) x phần số lớn Số lớn: (1,25: 1) x 5 = 6,25
- Số = Số lớn - hiệu Số bé: 6,25 - 1,25 = 5
Bài 9: Tìm 2 số tổng của chúng bằng 280 thương chúng 0,6?
Đổi số thương ra phân số thập phân, rút gọn tối giản Đổi 0,6 =
10
6
=
5
3
- Vậy số = 3 phần, số lớn 5 phần (Toán tổng tỉ) Tổng số phần: 5 + 3 = 8
- Số lớn = ( ổng: tổng số phần) x phần số lớn Số lớn: (280: 8) x 5 = 175
- Số = Tổng - số lớn Số bé: 280 - 175 = 105
Bài 10: Tìm hai số t nhiên tổng 2013 giữa chúng có 20 số tự nhiên khác?
- Hiệu của 2 số đó là: 20 x 1 + 1 = 21
- Số lớn: (2013 + 21): 2 = 1017
- Số bé: 2013 - 1017 = 996
Bài 11: Tìm hai số tổng bằng 2011 giữa chúng có tất cả 9 số chẵn?
- Hiệu của 2 số đó là: 9 x 2 + 1 = 19
- Số lớn: (2011 + 19): 2 = 1015
- Số bé: 2011 - 1015 = 996
Bài 12: Tìm hai số tổng bằng 2009 giữa chúng tất c 5 số lẻ?
- Hiệu của 2 số đó là: 5 x 2 + 1 = 11
- Số lớn: (2009 + 11): 2 = 1010
- Số bé: 2009 - 1010 = 999
Bài 13: Tìm hai số chẵn tổng bằng 210 giữa chúng 18 số chẵn khác?
- Hiệu của 2 số đó là: 18 x 2 + 2 = 38
- Số lớn: (210 + 38): 2 = 124

Hướng dẫn giải các dạng toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh và quý thầy cô. Hướng dẫn giải các dạng toán lớp 5 là tài liệu tổng hợp các bài Toán lớp 5 được phân chia theo từng dạng bài, giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt lại kiến thức, luyện đề hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo.

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG:

Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẻ có 3 chữ số?

Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999 . Vậy TBC các số lẽ đó là: (101+ 999): 2 = 550

Bài 2: Tìm TBC các số chẵn có 2 chữ số?

Số chẵn có 2 chữ số là từ 10 đến 98. Vậy TBC các số chẵn đó là: (10 +98): 2 = 54

Bài 3: Tìm TBC các số lẽ nhỏ hơn 2012?

Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7;..... đến 2011. Vậy TBC các số lẽ là: (2011+1): 2= 1006

Bài 4: Tìm TBC tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; 3... đến 2013?

TBC là: (2013 + 1): 2 = 1007

Bài 5: Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10. Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HS là 11. Tính tuổi của cô?

Tổng số tuổi của 30 HS là: 30 x 10 = 300

Tổng tuổi của cô và 30 HS là: 31 x 11 = 341

Tuổi cô giáo là: 341 – 300 = 41

Bài 6: Biết TBC của 2 số là 185 và số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm 2 số đó?

Tổng 2 số đó là: 185 x 2 = 370

Số bé là: (370 – 24): 2= 173

Số lớn là: 370 – 173 = 197

2. DẠNG TOÁN TÌM 2 SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Tìm 2 số lẽ liên tiếp có tổng là 1444?

Số bé là: 1444: 2 – 1 = 72

Số lớn là: 721 + 2 = 723

Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215?

Số bé là: (215 – 1): 2 = 107

Số lớn là: 215 – 107 = 108

Bài 3: Tìm số tự nhiên A; Biết A lớn hơn TBC của A và các số 38; 42; 67 là 9 đơn vị?

TBC của 4 số là: (38 + 42 + 67 + 9): 3 = 52 .

Vậy A là: 52 + 9 = 61

Bài 4: Tìm số tự nhiên B; Biết B LỚN hơn TBC của B và các số 98; 125 là 19 đơn vị?

TBC của 3 số là: (98 + 125 + 19 ): 2 = 121

Vậy B là: 121 + 19 = 140

Bài 5: Tìm số tự nhiên C; biết C BÉ hơn TBC của C và các số 68; 72; 99 là 14 đơn vị ?

TBC của 3 số là: [(68 + 72 + 99) – 14]: 3 = 75

Vậy C là: 75 – 14 = 61

Bài 6: Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 41 và tổng của hai số đó là 425?

Ta có số bé bằng 1 phần; số lớn 3 phần (số thương): Tổng số phần: 3 + 1 = 4

Số bé = (Tổng - số dư): số phần: Số bé là: (425 - 41): 4 = 96

Số lớn = Số bé x Thương + số dư: Số lớn là: 96 x 3 + 41 = 329

Bài 7: Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 9 và hiệu của hai số đó là 57?

Ta có số bé bằng 1 phần; số lớn 2 phần (số thương) Hiệu số phần: 2 -1 = 1

Số bé = (Hiệu - số dư) : số phần Số bé là: (57 - 9): 1 = 48

Số lớn = Số bé x Thương + số dư Số lớn là: 48 x 2 + 9 = 105

Bài 8: Tìm 2 số biết thương của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 1,25?

Đổi số thương ra phân số thập phân , rút gọn tối giản. Đổi 1,25 = 125/100=5/4

Vậy số bé = 4 phần, số lớn 5 phần (Toán hiệu tỉ) Hiệu số phần: 5 - 4 = 1

Số lớn = (Hiệu: hiệu số phần) x phần số lớn Số lớn: (1,25: 1) x 5 = 6,25

Số bé = Số lớn - hiệu Số bé: 6,25 - 1,25 = 5

Bài 9: Tìm 2 số có tổng của chúng bằng 280 và thương chúng là 0,6?

Đổi số thương ra phân số thập phân, rút gọn tối giản: Đổi 0,6 = 6/1 =3/5

Vậy số bé = 3 phần, số lớn 5 phần (Toán tổng tỉ): Tổng số phần: 5 + 3 = 8

Số lớn = (tổng: tổng số phần) x phần số lớn: Số lớn: (280: 8) x 5 = 175

Số bé = Tổng - số lớn: Số bé: 280 - 175 = 105

Bài 10: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2013 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác?

Hiệu của 2 số đó là: 20 x 1 + 1 = 21

Số lớn: (2013 + 21): 2 = 1017

Số bé: 2013 - 1017 = 996

Bài 11: Tìm hai số có tổng bằng 2011 và giữa chúng có tất cả 9 số chẵn?

Hiệu của 2 số đó là: 9 x 2 + 1 = 19

Số lớn: (2011 + 19): 2 = 1015

Số bé: 2011 - 1015 = 996

Bài 12: Tìm hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có tất cả 5 số lẻ?

Hiệu của 2 số đó là: 5 x 2 + 1 = 11

Số lớn: (2009 + 11): 2 = 1010

Số bé: 2009 - 1010 = 999

Bài 13: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác?

Hiệu của 2 số đó là: 18 x 2 + 2 = 38

Số lớn: (210 + 38): 2 = 124

Số bé: 210 - 124 = 86

Bài 14: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 và giữa chúng có tất cả 37 số lẻ khác?

Hiệu của 2 số đó là: 37 x 2 + 2 = 76

Số lớn: (474 + 76): 2 = 275

Số bé: 474 - 275 = 199

Tham khảo thêm các tài liệu:

Đánh giá bài viết
237 70.260
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm