Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 8 What are you reading?

Tiếng Anh Unit 8 lớp 5: What are you reading?

Bài tập Unit 8 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 8 gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm từng dạng bài tập hiệu quả.

Choose the odd one out.

1. a. newcomer b. teacher c. student d. library
2. a. comic books b. fairy tale c. lesson d. ghost story
3. a. snow white b. Jasmine c.crow d. Aladdin
4. a. France b. English c. History d. Science
5. a. kind b. gentle c. clever d. character
6. a. reading b. learning c. listening d. speaking
7. a. break time b. free time c. three times d. spare time

Add one letter to have the correct word.

8. _EAUTIFUL

a. F

b. R

c. D

d. B

9. _CARY

a. D

b. S

c. G

d. W

10. G_NEROUS

a. E

b. I

c. O

d. A

11. CLEVE_

a. S

b. N

c. R

d. M

12. MA_N

a. E

b. I

c. O

d. U

13. HA_D-WORKING

a. N

b. T

c. Z

d. R

14. FUN_Y

a. N

b. R

c. M

d. D

15. REA_ING

a. S

b. D

c. V

d. N

Choose the correct answer.

16. ___________? – She is reading a ghost story.

a. What is she reading?

b. What are you reading?

c. Does she reading a romantic story?

d. Do you reading a ghost story?

17. What’s Aladdin _______? – He is kind and brave.

a. look like

b. is

c. character

d. like

18. Doraemon and Nobita are ________ characters in Doraemon.

a. like

b. kind

c. main

d. ghost

19. ____________? – He like romantic stories.

a. What character does Phong like?

b. What story does Phong like?

c. What is Phong reading?

d. What do you like doing in your free time?

20. I like _______ volleyball in my free time.

a. playing

b. play

c. to play

d. to playing

21. _______ can I borrow this book? – You can borrow from library.

a. What

b. When

c. Where

d. Who

22. Tam Cam is a __________.

a. ghost story

b. short story

c. halloween

d. fairy tale

23. This is a story ________ a Hare and a Turtle.

a. about

b. of

c. to

d. for

24. Do you like reading book? – _________.

a. Yes, I don’t

b. Yes, I am

c. Yes, I do

d. Yes, I like playing chess.

25. What is Cam’s mother like? – _______.

a. She’s a cruel woman

b. She is a kind woman

c. She is hard-working

d. She is beautiful and kind

26. Jame and Mary ________ stories very much.

a. like read

b. likes reading

c. like reading

d. like to read

27. ________? – They are going to the zoo.

a. What are they doing?

b. Where are they going?

c. What are they reading?

d. Where are they?

28. What _______ Andrew reading?

a. is

b. are

c. Does

d. do

29. ________ do you practise listening to English? – I listen to English songs.

a. What

b. When

c. Where

d. How

30. _________? – She is very beautiful and kind.

a. What are you reading?

b. What is the main character like?

c. What are you like?

d. What is the main character look like?

Find the mistake in each sentence.

31. I just likes reading romantic stories.

a. likes

b. romantic

c. reading

d. just

32. What story does Quan and Hien like? – they like The golden Starfruit Tree.

a. what

b. like

c. story

d. does

33. Look! Is that a ghost story? – Don’t be scared. It is just a black cat.

a. Scared

b. is that

c. ghost story

d. a black cat

34. She is reading a comic books.

a. is

b. books

c. reading

d. comic

35. I am going to the library this afternoon borrowing books.

a. borrowing

b. going to

c. books

d. am

Translate into English.

36. Bạn đang đọc gì thế? – Tớ đang đọc truyện cười.

a. What are you doing? – I am reading a funny story.

b. What are you reading? – I am reading fairy tale.

c. What are you reading? – I am reading funny stories.

d. Wo you like reading funny stories? – I am reading funny stories.

37. Quyển sách bạn đang đọc là gì? – Truyện Cáo và Qụa.

a. What are you reading? – I am reading The Fox and The Crow.

b. What book are your friends reading? – The Fox and The Crow.

c. What book are you reading? – The story of Tam and Cam.

d. What book are you reading? – The Fox and The Crow.

38. Quyển sách yêu thích của bạn là gì? – Nó là Aladdin và Cây Đèn Thần.

a. What is your favourite book? – It’s Aladdin and the Magic Lamp.

b. What is your favourite story? – It’s is the Story of Tam va Cam.

c. What is your mother’s book? – It’s Aladdin and the Magic Lamp.

d. What do you like book? – It’s Alanddin and the Magic Lamp.

39. Nàng Bạch Tuyết là ai? – Cô ấy là công chúa.

a. Who is Snow White? – She is a fairy.

b. Who is Snow White? – She is a princess.

c. What is Snow White like? – She is a princess.

d. Who is Snow White? – She is a ghost.

40. Anh trai của bạn đang đọc gì thế?

a. What does your brother reading?

b. What is your sister reading?

c. What are you reading?

d. What is your brother reading?

Recorder the words to make the correct sentence.

41. Halloween/ are/ you/ a/ story/ ?/ reading

a. Are you reading a Halloween story?

b. Are you reading a story Halloween?

42. what/ main/ character/ is/ like/ the/ ?

a. What character is the main like?

b. What is the main character like?

43. the/ the/ story/ like/ very/ fox/ in/ because/ it’s/ clever/I

a. I like the fox in the story because it’s clever.

b. I like the fox in story because it’s the clever.

44. a/ the/ Linda/ in/ room/ ghost/ story/ reading/ is

a. Linda is reading a ghost story in the room.

b. Linda is in the room reading a ghost story.

45. English/ book/ reading/ an/ or/ she/ a/ is/ comic book/?

a. She is reading a English book or an comic book?

b. Is she reading an English book or a comic book?

46. your/ did/ brother/ books/ read/ last/ night/ any/?

a. Did your brother read any books last night?

b. Did any your brother read books last night?

47. is/ a/ Snow White/ princess/ she/ beautiful/ is/ kind/ too/,/.

a. Snow White is a princess. She is beautiful kind, too.

b. Snow White is a beautiful princess. She is kind, too.

48. do/ read/ Lien/ and/ so/ books/ her/ why/ friend/ many/?

a. Why do Lien and her friend read many so books?

b. Why do Lien and her friend read so many books?

49. I/ chat/ my/ with/ in/ my/ friends/ free/ always/ time.

a. I always chat with my friends in my free time.

b. I chat always with my friends in my free time.

50. Where/ you/ borrow/ book/ can/ this/?

a. Where can you borrow this book?

b. Where this book you can borrow?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 8 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 3.353
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm