Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/04

Đề luyện tập môn tiếng Anh lớp 4 ngày 27/04 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 môn Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 mới có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Complete the passage by the given words.

family; older; taller; slim; smallest;

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my (0) family. There are 4 people in my family. My father is (1) ______________than my mother. My father is a driver. My motheris a teacher. She’s young. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is (2)___________ than me. She is (3) ______________but very sporty. She likes playing football. She is lovely and cheerful. The (4) ______________girl is me. I love family.

Task 2. Circle the odd-one-out.

1. A. oldB. shortC. teacherD. young
2. A. slimB. whoC. tallD. big
3. A. thanB. thickC. thinD. weak
4. A. fishB. beefC. shorterD. meat
5. A. thereB. thatC. thisD. thanks

Task 3. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1. Is the poster ____________the wall?

A. on

B. at

C. in

D. of

2. What does your brother look ____________?

A. up

B. for

C. like

D. after

3. My mother is ____________ than my father.

A. young

B. younger

C. youngest

D. the youngest

4. ____________ taller, Tony or Joe? _ Tony is taller.

A. Who’s

B. Who

C. Whose

D. Whom

5. __________________________? _ He’s a footballer.

A. Where does he do?

B. How old is he?

C. What is he doing?

D. What does he do?

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the passage by the given words.

1 - older; 2 - taller; 3 - slim; 4 - smallest;

Task 2. Circle the odd-one-out.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

Task 3. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 27-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 566
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm