Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử - Địa lý THCS

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHẤT,NG LC HC SINH TRUNG HC CƠ SỞ
MÔN LCH S ĐỊA LÍ
Thành ph H Chí Minh - năm 2020
B<)
GIAO
DT)C
VA
DAO
T
~0
TRUONG
DAI HOC
SV
PRAM
THANH
PH6
H6
cHi
MINH
CHUONG
TRiNH
ETEP
TAl
LIEU
HUO
NG DAN
.
BOI
DUONG
GIAo vrEN PH6
THONG
coT
cAN
(Bbi du5ng tn.rc tiSp)
MO
D
UN
2
SU
DUNG
PHUONG
PH
AP
DAY H
OC
VA
GIAO
DUC
PH
AT
TRIEN
. . . .
PIIAM
CHAT,
NANG
Ll/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
CO
SO
MON
LICH
SUVA
DIA
Li
. .
Dai dien Ban bien soan
. . .
Chu bien
TS.
Pham
Thi
Binh
. .
Thanh
phB
HB
Chi
Minh
-
nam
2020
3
MỤC LỤC
Ban biên soạn tài liệu ........................................................................................................ 4
Kí hiệu viết tắt .................................................................................................................... 5
Chú giải thuật ngữ ............................................................................................................. 6
Đ cương chi tiết mô đun .................................................................................................. 7
1. Giới thiệu tổng quan về mô đun .............................................................................. 7
2. Yêu cu cn đt ca mô đun .................................................................................... 8
3. Nội dung chính ......................................................................................................... 8
4. Tổ chức hot động bi dưng .................................................................................. 8
Nội dung 1. Những vấn đề chung về phương pháp dy học và giáo dục phát triển
phẩm chất, năng lực ........................................................................................................ 23
Nội dung 2. Các phương pháp dy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
trong môn lịch sử và địa lí ở trung học cơ sở ................................................................ 25
Nội dung 3. Lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dy học một ch đề trong
môn lịch sử và địa lí ở trung học cơ sở ........................................................................... 27
Nội dung 4. Xây dựng kế hoch hỗ trợ đồng nghiệp ti trường và địa phương .. 31
5. Tài liệu đọc ............................................................................................................ 32
Nội dung 1. Những vấn đề chung về dy học và giáo dục phát triển phẩm chất,
năng lực ........................................................................................................................... 32
Nội dung 2. Các phương pháp dy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
trung học cơ sở trong môn lịch sử và địa lí ................................................................... 58
Nội dung 3. Lựa chọn, sử dụng phương pháp, kĩ thuật dy học một ch đề trong
môn lịch sử và địa lí ...................................................................................................... 104
Phụ lục ............................................................................................................................. 122
Phụ lục 1. Kế hoch dy học minh ho ................................................................... 122
Ph lc 2. Kế hoch hỗ trợ đồng nghiệp .................................................................. 150
Ph lc 3. Khung kế hoch dy hc ........................................................................ 163
Dánh giá kho hc ......................................................................................................... 165
Danh mục tài liệu tham khảo ....................................................................................... 166

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Lịch sử - Địa lý

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử - Địa lý THCS được VnDoc sưu tầm và đăng tải là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔ ĐUN

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn Lịch sử và Địa lí” được triển khai nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh cho giáo viên môn Lịch sử và Địa lí trung học cơ sở. Hoàn thành mô đun này, không những thầy cô tổ chức được hoạt động dạy học môn học theo các yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà còn đáp ứng được các tiêu chí của tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Mô đun này bao gồm các nội dung chính:

− Tìm hiểu các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở;

− Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn Lịch sử và Địa lí trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

− Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với học sinh trung học cơ sở.

Số tiết mô đun: 40 tiết (gồm 16 tiết lí thuyết và 24 tiết thực hành)

Tài liệu đọc trong mô đun được xây dựng theo định hướng tổ chức hoạt động bồi dưỡng kết hợp (trực tuyến và trực tiếp), cụ thể:

− Giai đoạn trực tuyến 1: 5 ngày

− Giai đoạn trực tiếp: 3 ngày;

− Giai đoạn trực tuyến 2: 7 ngày.

Để đạt được hiệu quả bồi dưỡng, người học cần phải tham gia đầy đủ các hoạt động dạy học trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời, phải tự tăng cường khả năng tự học, tư nghiên cứu, tự trao đổi thảo luận với đồng nghiệp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tự đánh giá được sự phát triển của năng lực bản thân về nghiệp vụ trước và sau khi tham gia bồi dưỡng theo nội dung mô đun.

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn Lịch sử và Địa lí” được tiến hành bồi dưỡng bằng hình thức bồi dưỡng từ xa với mô thức hiện đại. Hi vọng thầy cô sẽ có thể được trải nghiệm một mô đun học thật lí thú với nhiều cảm xúc và ấn tượng tích cực.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử - Địa lý THCS. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 6, chương trình học lớp 7, chương trình lớp 8 THCS, chương trình học lớp 9. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
1 3.272
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm