Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 bao gồm các câu hỏi trọng tâm xuyên suốt các bài học nhằm giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo ôn tập cũng như tự củng cố kiến thức cho bản thân trong quá trình ôn thi.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945

 • 1

  Sự kiện quốc tế sau chiến tranh đã ảnh hưởng nổi bật nhất tới cách mạng Việt Nam?

 • 2

  Tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • 3

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp tiến hành ở nước ta trong khoảng từ

 • 4

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

 • 5

  Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Pháp có điểm gì mới?

 • 6

  Chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp ở Việt Nam (1919-1929) có điểm gì tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

 • 7

  Tính chất cơ bản của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929) là

 • 8

  Thủ đoạn nào thâm độc nhất của Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • 9

  Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là gì?

 • 10

  Tác động của chương trình khai thác lần thứ hai đến kinh tế Việt Nam là:

 • 11

  Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp nào?

 • 12

  Các giai cấp xã hội Việt Nam ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • 13

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam bị phân hóa như thế nào?

 • 14

  Hãy nêu những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam sau chiền tranh thế giới lần thứ nhất?

 • 15

  Thái độ chính trị của tư sản dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện như thế nào?

 • 16

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của tầng lớp đại địa chủ phong kiến như thế nào?

 • 17

  Thực dân Pháp đã đối xử với giai cấp tư sản Việt Nam như thế nào?

 • 18

  Giai cấp xã hội Việt Nam có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

 • 19

  Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc, dân chủ chống Pháp và thế lực phản động tay sai?

 • 20

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, giai cấp tư sản bị phân hoá như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
50 10.328
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Xem thêm