Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 5

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 06591. Đã có 69 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 5 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 4

Câu 1:

Giao phối gần và tự thụ phấn qua nhiều thế hệ có thể dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống là do:

Câu 2:

Qua các thế hệ tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật thì:

Câu 3:

Tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng vẫn được sử dụng trong chọn giống vì:

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không phải là mục đích của việc ứng dụng tự thụ phấn và giao phối gần vào chọn giống và sản xuất: 

Câu 5:

Tại sao ở một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt và ở động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa? 

Câu 6:

Trường hợp nào sau đây hiện tượng thoái hóa giống xảy ra?

Câu 7:

Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa , trải qua 3 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp ở thế hệ con thứ 3 (F3) là:

Câu 8:

Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, phải trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai F2 là:

Câu 9:

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa:

Câu 10:

Khi thực hiện lai giữa các dòng thuần mang kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở thế  hệ con lai:

Câu 11:

Lai kinh tế là: 

Câu 12:

Trong chăn nuôi, người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai?

Câu 13:

Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta dùng phương pháp chủ yếu nào sau đây?

Câu 14:

Ưu thế lai biểu hiện như thế nào qua các thế hệ:

Câu 15:

Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là: 

Bắt đầu ngay
1 69