Thể lệ hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018

UBND TiNH BONG NAI
BAN
TO
CHUC
HQI
THI
TIM
HIEU
GIA
TRJ
VAN
HOA
-
LJCH
Sir
DONG
NAI
NAM
2018
S6
:{~5/
QB-BTC
CONG
HOA
xA
HOI
CHU
NGHiA
VIET
NAM
. . .
D(>c
l~p
-
T\f
do -
H~nh
phuc
D6ng Nai, ngay/j1 thang 6 nam 2018
QUYETDJNH
Ban
hanh
Th~
I~
H(>i
thi
Tim
hi~u
gia
trj
van
h6a - ljch sfr DBng Nai
nam
2018
TRUONG
BAN
TO
CHUC
HQI
THI
TIM
HIEU
GIA
TRJ
VAN
HOA
-
LJCH
sir
DONG
NAI
2018
Can
cu
van ban s6 6698/UBND-KGVX ngay 11/7/2017 cua UBND tinh
DcSng
Nai
vS
vi~c
ch~p
thu?n chu truong cho
Sa
Khoa h9c
va
Cong
ngh~
t6 chuc
H()i
thi tim hi
Su
gia
tri
van h6a - lich
SU
D6ng Nai giai
do~n
2017 - 2021;
Can
cu
QuySt dinh s6 3088/QV-UBND ngay 01/9/2017 cua UBND tinh
v~
vi~c
thanh
l~p
Ban
TG
chuc
HOi
thi tim hi8u gia
tri
van h6a - lich
SU
f)fmg
Nai
giai
doe;m
2017-2021;
Can
cfr
Bao cao thay Bien ban h9p s6 82/BC-BTC ngay 24/5/2018 cua
Ban
T6
chuc
H()i
thi th6ng
nh~t
cau hoi thi; ThS
l~
va
KS
ho~ch
triSn khai
H()i
thi tim
hiSu gia
tri
van
h6a
- lich
SU
DcSng
Nai nam 2018;
Xet
dS
nghi cua Giam d6c Trung tam Thong tin va Th6ng ke Khoa h9c
va
cong
ngh~,
Uy vien thucmg trµc
Ban
T6 chuc
H()i
thi tim hiSu gia
tri
van h6a - lich
sfr
DcSng
Nai nam 2018,
QUYET
DJNH:
Di~u
1.
Nay
ban
hanh QuySt dinh nay kem theo ThS
l~
H()i
thi tim hiSu gia
tri van h6a - lich sfr
DcSng
Nai nam 2018.
Di~u
2. Cac thanh vien
Ban
T6 chuc
H()i
thi tim hiSu gia
tri
van h6a - lich
su
DcSng
Nai nam 2018 chiu trach
nhi~m
thi hanh QuySt dinh nay.
Nguy~n
Thi
Hoang
,
~Jr
l\
-
nAr<
"h
VUA
" ·
rAr<
''
4
-.r-1'
-
r<
-rriTTf-
UBND TiNH DONG NAI CONG HOA xA
HOI
CHU NGHiA
VIET
NAM
BAN
TO
CHUC
H(>I
THI
TIM
HIEU
.
D<)c
l~p
-
l\r
do -
H~nh
phuc.
GI.A
TRJ
VAN
HOA
-
LJCH
sir
DONG
NAI
NAM
2018 Dbng Nai, ngay/'ff thdng 6
nam
2018
THE
LE
HOI
THI
TIM
HIEU
GIA
TRI
VAN
HOA
-
LICH
Sir
DONG
NAI 2018
. . .
(Ban hanh kem theo Qu
yi
t afnh
s6
,f
f
.f
/ QfJ-BTC, ngay11 1612018
cua Ban T6 c
hu
c
H<)i
thi tim hii u gia trt van h6a - Itch
sic
fJbng Nai 2018)
1.
Ten
H<)i
thi:
"H<)i
thi
tim
hi~u
gia
tr!
van
h6a
- ljch
sir
D8ng
Nai
2018"
Chu
dS
2018:
Hmrng
t&i
ky
ni~m
320
nam
Bien
Hoa
-
D8ng
Nai
2.
Mvc
dich yeu
c~u
Tuyen truySn, giao dvc cho toan
thS
can
b(>,
dang vien, doan vien thanh nien,
hJc luqng
vii trang va m9i t§ng
l&p
nhan dan,
nh~t
la thS
h~
tre hiSu ro
han
vs
nhfrng gia tri van h6a - lich
SU
cua nhfrng di tich lich
SU,
nhan
v~t
lich
SU,
SlJ
ki~n
lich
SU
, van h6a
va
con nguai D6ng Nai qua cac thai ky; khuySn khich cong tac
nghien
Clru
vs khoa
hQC
xa
h(>i
, chu tr9ng van h6a - lich
SU
D6ng Nai;
- KhuySn khich toan xa
h(>i
tham gia tim hiSu nhfrng gia tri van h6a - lich
SU
vs
con nguai va vimg
d~t
D6ng Nai trong g§n 320 nam hinh thanh va phat triSn
vung
d~t
Bien Hoa - D6ng Nai;
- Qua
H(>i
thi, t?o diSu
ki~n
thuc
d~y
phong trao tim hiSu
vS
ljch
su
vilng
d~t
Bien
Hoa - D6ng Nai, nhfrng di tich lich
SU
- van h6a, nhan
v~t,
SlJ
ki~n
lich su;
each ill?ng, giup cho can
b(>,
dang vien, doan vien thanh nien, cac
h.rc
luqng
vfi
trang va cac t§ng
l&p
nhan dan,
nh~t
la thS
h~
tre hiSu
vs
gia tri van h6a - lich
SU
va
nhfrng trach
nhi~m
cua ban than trong qua trinh xay d\filg tinh D6ng Nai van minh,
giau
d~p.
3.
DBi
tm~rng
tham
gia
dlf
thi
D6i tuqng tham gia thi bao g6m nh6m tac gia
ho~c
ca nhan la can
b(>,
cong chuc, vien chuc, dang vien, doan vien,
h(>i
vien,
hQc
sinh cac
c~p,
sinh vien
cac
truang
trung
c~p,
cao
ding,
d?i
hQc,
<l?Y
nghS, cac lµc luqng vu trang
va
cac
t§ng
l&p
nhan dan
hi~n
dang sinh s6ng, cong tac,
hQC
t~p
trong va ngoai tinh D6ng
Nai.
4.
N<)i
dung,
hinh thrrc
va
cac
quy
djnh
tham
gia dlf
thi
4.J Chu
aJ:
Tim hiSu gia tri van h6a - lich
SU
tinh D6ng Nai hu6ng
t&i
kY
ni~m
320 nam
hinh thanh
va
phat triSn vung
d~t
Bien Hoa - D6ng Nai
1
ffi
;:t
.:i:'
~
4.2
Hinh
thfrc:
Thi
v
i~t
va
thuySt trinh x
Sp
h?ng
Nh~t
,
Nhi
va
Ba
4.3 Cau
hoi:
- Cau hoi thi tim hiSu van h6a - lich
SU
f)fmg Nai nam 2018
duqc
xay
dvng
b()
cau hoi rieng cho tiing kh6i:
K.h6i
h9c sinh, sinh vien
va
kh6i cong chuc, vien
chuc va cac
t~ng
l&p
nhan dan;
- Rieng kh6i h9c sinh, sinh vien duqc chia
thanh
02 Bang danh cho h9c sinh
kh6i TiSu h9c
va
Trung h9c CO'
so
va
Bang danh cho kh6i h9c sinh Trung h9c
phb
thong, Trung
c~p
,
Cao
d~ng
,
B?i
h9c,
<l?Y
nghS v6i 02
b{)
cau hoi khac nhau, c9 thS
nhu
sau:
4.3.1.
Cfiu
hoi
danh cho
a6i
t1np1g
tham
gia dlf'
thi
la
h9c
sinh
va
sinh
vien:
Duqc
tach
ra
lam 02 bang (Bang A, Bang B)
nhu
sau:
Bang
A. KhBi h9c sinh
Ti~u
h9c
va
Trung
h9c
CO'
s&
gBm 02
cau
hoi
sau:
Cau
1: Cho biSt nhfrng thay dbi
vS
dia gi6i hanh chinh tinh
B6ng
Nai tir
nam
1976 dSn nay?
Cau
2: Trinh bay nhfrng chiSn cong tieu biSu
cua
quan dan
Bien
Hoa
-
B6ng
Nai trong khang chiSn chdng Phap (1945-1954), ch6ng
My
(1954-1975)? Cho biSt
cam
nh~n
cua
ban
than
vs
truySn thdng
diu
tranh each m?ng
cua
quan dan
Bien
Hoa
-
B6ng
Nai?
Bang
B. KhBi h9c sinh
Trung
h9c phB
thong,
Truog
c~p,
Cao
ding,
D~i
h9c,
d~y
ngh~
gBm 02
cau
hoi
sau:
Cau
1: Trinh bay nhfrng thay
dBi
vS
dia gi6i hanh chinh tinh
B6ng
Nai tir
nam
1976 dSn nay
va
ten g9i
B6ng
Nai
c6 ngu6n g6c
nhu
thS nao?
Cau
2: Cho biSt nhfrng chiSn cong tieu biSu cua quan dan Bien Hoa -
Bbng
Nai
trong khang chiSn chdng Phap (1945-1954), ch6ng
My
(1954-1975). Trinh bay cam
nh~
cua anh (chi)
vS
truySn thdng
diu
tranh each
mc:mg
cua quan dan Bien
Hoa
-
Bbng
Nai; Anh (chi) se lam gi
dS
phat huy truySn thdng each
mc:mg
iy?
4.3.2.
D~
thi
danh cho cac t/Bi
tu{J'ng
la
can
b9,
cong chfrc, vien chfrc
va
quan
chimg
nhan
dan:
Cau
1: Trong 320 nam hinh thanh
va
phat
triSn vung
dit
Bien
Hoa
-
Bbng
Nai,
Nhan
dan
Bbng
Naida
trai qua nhfrng CUQC khang chiSn nao?
Hay
trinh bay
cam
nh~n
cua anh (chi)
vs
truySn th6ng
diu
tranh each m?ng
cua
Nhan
dan
Bien
Hoa
-
Bbng
Nai?
Cau
2:
Hay
cho biSt
va
neu
cam
nh~n
vs
nhfmg
t~p
quan, tin
ngu5ng
dan
gian cua
nguai
dan
Bien
Hoa
-
B6ng
Nai;
tu
d6 gi6i
thi~u
m{)t
ho?t
d{)ng
t~p
quan,
tin
nguang
dan gian
g~n
vai
c{)ng
ctbng
xa
h9i
ma
anh C chi) tiing biSt
ho~c
tham
gia? BS phat huy
va
bao t6n ban
s~c
van h6a dan
t{)c
trong giai do?n
hi~n
nay anh
(chi) se lam gi?
2

Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu về khoa học – xã hội, tăng cường công tác giáo dục truyền thống về văn hóa - lịch sử Đồng Nai và đặc biệt chào mừng kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai (1698-2018) đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang và nhất là thế hệ trẻ đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh tổ chức Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018 cho các đối tượng là nhóm tác giả hoặc cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh các cấp, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, dạy nghề, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài tỉnh. Dưới đây là chi tiết Thể lệ hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018 cho quý vị độc giả cùng tham khảo.

Chi tiết xem thêm tại thể lệ Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018

Đánh giá bài viết
2 715
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài thu hoạch Xem thêm