Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 11 (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 11 (Tiết 2) bao gồm các câu hỏi lý thuyết, bài tập trắc nghiệm đa dạng, không chỉ hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học mà còn nâng cao chất lượng dạy và học môn Lý 11.

Bài tập Vật lý 11 bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch (tiếp)

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 11, 12

Cho mạch điện như hình 11.7, bỏ qua điện trở của dây nối và các ampe kế, biết R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω, ξ = 6V, r = 1Ω

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 11. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 2A

B. 3A

C. 4A

D. 1A

Câu 12. Số chỉ của ampe kế là

A. IA1 = 1,5A; IA2 = 2,5A

B. IA1 = 2,5A; IA2 = 1,5A

C. IA1 = 1A; IA2 = 2,5A

D. IA1 = 1,5A; IA2 = 1A

Câu 13. Hai nguồn điện có ξ1 = ξ2 = 2V và điện trở trong R1 = 0,4Ω; R2 = 0,2Ω được mắc với điện trở R thành mạch kín (Hình 11.8). Biết rằng, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của một trong hai nguồn bằng 0. Giá trị của R là

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. 0,2Ω

B. 0,4Ω

C. 0,6Ω

D. 0,8Ω

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 14, 15.

Cho mạch điện như hình 11.9, bỏ qua điện trở của dây nối, biết ξ1 = 6V, ξ2 = 4V, ξ3 = 3V, R1 = R2 = R3 = 0,1Ω, R = 6,2Ω

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 14. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B (UAB) bằng

A. 4,1V

B. 3,9V

C. 3,8V

D. 3,75V

Câu 15. Công suất của nguồn điện ξ1

A. 2W

B. 4,5W

C. 8W

D. 12W

Câu 16. Dùng một nguồn điện để thắp sang lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 1Ω và R2 = 4Ω, khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn đó như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là

A. 1Ω

B. 2Ω

C. 3Ω

D. 4Ω

Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 2Ω, mạch ngoài có biến trở R. Thay đổi R thì thấy khi R = R1 hoặc R = R2, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài không đổi và bằng 4W. R1 và R2 có giá trị

A. R1 = 1Ω; R2 = 4Ω

B. R1 = R2 = 2Ω

C. R1 = 2Ω; R2 = 3Ω

D. R1 = 3Ω; R2 = 1Ω

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu

11

12

13

14

15

16

17

Đáp án

B

A

A

C

D

B

A

Đánh giá bài viết
1 127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm