Trọn bộ giáo án môn Thể dục lớp 6 học kì 2

Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TRN B GIÁO ÁN MÔN TH DC LP 6 HC KÌ 2
TIT 37
NS:……………….
ND:……………….
- MÔN T CHN: TIP TC ÔN, TP TH LC VÀ HC
K THUẬT, TRÒ CHƠI.
- BT NHY: HC MT S ĐỘNG TÁC B TRỢ; ĐÁ LĂNG
TRƯỚC, ĐÁ LĂNG TRƯỚC SAU, ĐÁ LĂNG SANG
NGANG; TRÒ CHƠI (NHẢY Ô TIP SC).
- CHY BỀN: TRÒ CHƠI DO GV CHỌN.
A/ MC TIÊU:
1/ Ni dung:
- Bóng chuyn: Tiếp tc ôn, tp th lc và hc k thut, trò chơi.
- Bt nhy: Hc mt s động tác b tr: Đá lăng trƣớc, đá lăng trƣớc
sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi “Nhảy ô tiếp sc”.
- Chy bền: Trò chơi.
2/ Yêu cu:
- Tiếp tc cng c k năng chuyền và phát cu.
- Thc hiện đƣợc các động tác đá lăng để b tr cho bt xa.
- Thông qua trò chơi rèn luyện sc bn chung.
B/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: ti sân trƣờng
- Phƣơng tiện:
+ Giáo viên : giáo án , trang phc tp luyn.
Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
+ Hc sinh: trang phc tp luyn
C/ NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
NI DUNG
Đ/LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ
CHC
I/ PHN M ĐU.
1. Giáo viên nhn lp:
- Sĩ số …………………………..
- Sân bãi? Dng c? Sc kho? Trang phc?
- GV ph biến ni dung, yêu cu gi hc.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung.
- Chy nh.
- Tp bài TD phát trin chung.
- Xoay các khp.
- Ép do.
+ Ép dc. + Ép ngang.
b. Khởi động chuyên môn.
- Chy bc nh.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá gót chạm mông.
- Chạy đá lăng.
- Chạy đạp sau.
II/ PHẦN CƠ BN:
1/ bóng chuyn:
8 - 10’
28 - 30’
Tp trung lp:
Lp trƣởng báo cáo.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Quanh sân trng.
Đội hình tp bài TD.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Đội hình khởi động chuyên môn
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV nêu yêu cu tp luyn (2
Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
- Tập động tác b tr:
+ Tp k thut cơ bản chuyền bƣớc
mt thấp tay vào tƣờng.
+ Tp chuyền bƣớc một cơ bản
thấp tay 2 ngƣời vi nhau.
+ Tp k thut chuyn bóng cao tay
hai ngƣời vi nhau.
- Hc k thut phát bóng thp tay.
+ Thp tay nghiêng mình.
+ Thp tay chính din.
2/ Bt nhy: Mt s động tác b tr.
a/ Đá lăng trƣớc: Đng trên 1 chân,
chân kia th lng (tay có th vin hoc
buông t nhiên) v trƣớc lên cao sau
đó thả lng buông chân v v trí cũ.
Khi chân lăng lên cao thì chân trụ
theo đà kiễng gót.
ngƣi chuyn bóng qua lai
cho nhau)
GV giao cho nhóm trƣởng
qun lý.
GV phân tích và th phm
động tác phát bóng thp tay
nghiêng mình và thp tay
chính din.
GV gi mt s em lên thc
hin k thut phát bóng thp
tay. GV sa sai và rút kinh
nghim cho tng em.
GV nêu cu tp luyn và giao
cho nhóm trƣởng qun lý.
GV th phạm, phân tích động
tác.
GV nêu yêu cu và cách thc

Giáo án lớp 6 môn Thể dục học kì 2

VnDoc.com xin giới thiệu tài liệu Trọn bộ giáo án môn Âm nhạc lớp 6 học kì 2 để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Đây là mẫu giáo án điện tử lớp 6 được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

TIẾT 37

NS:……………….

ND:……………….

- MÔN TỰ CHỌN: TIẾP TỤC ÔN, TẬP THỂ LỰC VÀ HỌC KỸ THUẬT, TRÒ CHƠI.

- BẬT NHẢY: HỌC MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ; ĐÁ LĂNG TRƯỚC, ĐÁ LĂNG TRƯỚC – SAU, ĐÁ LĂNG SANG NGANG; TRÒ CHƠI (NHẢY Ô TIẾP SỨC).

- CHẠY BỀN: TRÒ CHƠI DO GV CHỌN.

A/ MỤC TIÊU:

1/ Nội dung:

- Bóng chuyền: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kỹ thuật, trò chơi.

- Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.

- Chạy bền: Trò chơi.

2/ Yêu cầu:

- Tiếp tục củng cố kỹ năng chuyền và phát cầu.

- Thực hiện được các động tác đá lăng để bổ trợ cho bật xa.

- Thông qua trò chơi rèn luyện sức bền chung.

B/ ĐỊA ĐIỂM – PH­ƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: tại sân trường

- Phương tiện:

+ Giáo viên: giáo án, trang phục tập luyện.

+ Học sinh: trang phục tập luyện

C/ NỘI DUNG VÀ PH­ƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

NỘI DUNG

Đ/LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I/ PHẦN MỞ ĐẦU.

1. Giáo viên nhận lớp:

- Sĩ số …………………………..

- Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục?

- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

2. Khởi động:

a. Khởi động chung.

- Chạy nhẹ.

- Tập bài TD phát triển chung.

- Xoay các khớp.

- Ép dẻo.

+ Ép dọc.

+ Ép ngang.

b. Khởi động chuyên môn.

- Chạy b­ớc nhỏ.

- Chạy nâng cao đùi.

- Chạy đá gót chạm mông.

- Chạy đá lăng.

- Chạy đạp sau.

II/ PHẦN CƠ BẢN:

1/ bóng chuyền:

- Tập động tác bổ trợ:

+ Tập kỹ thuật cơ bản chuyền bước một thấp tay vào tường.

+ Tập chuyền bước một cơ bản thấp tay 2 người với nhau.

+ Tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay hai người với nhau.

- Học kỹ thuật phát bóng thấp tay.

+ Thấp tay nghiêng mình.

+ Thấp tay chính diện.

2/ Bật nhảy: Một số động tác bổ trợ.

a/ Đá lăng trước: Đứng trên 1 chân, chân kia thả lỏng (tay có thể vịn hoặc buông tự nhiên) về trước lên cao sau đó thả lỏng buông chân về vị trí cũ. Khi chân lăng lên cao thì chân trụ theo đà kiễng gót.

b/ Đá lăng trước sau:

c/ Đá lăng sang ngang.

d/ Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”.

· Củng cố:

CH? Đá lăng: + Trước.

+ Trước sau.

+ Sang ngang.

3/ Chạy bền:

Trò chơi: “Người thừa thứ 3”.

II/ PHẦN KẾT THÚC:

- Thả lỏng.

- Nhận xét.

- Bài tập.

8 - 10’

28 - 30’

5’

Tập trung lớp:

Lớp tr­ưởng báo cáo.

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Quanh sân trường.

Đội hình tập bài TD.

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Đội hình khởi động chuyên môn

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

GV nêu yêu cầu tập luyện (2 người chuyền bóng qua lai cho nhau)

GV giao cho nhóm trưởng quản lý.

GV phân tích và thị phạm động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình và thấp tay chính diện.

GV gọi một số em lên thực hiện kỹ thuật phát bóng thấp tay. GV sửa sai và rút kinh nghiệm cho từng em.

GV nêu cầu tập luyện và giao cho nhóm trưởng quản lý.

GV thị phạm, phân tích động tác.

GV nêu yêu cầu và cách thức thực hiện. HS thực hiện theo.

- Cán sự lớp quản lý

- GV bao quát chung và sửa sai.

Đội hình bật nhảy.

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x


Tập hợp lớp:

GV gọi 2HS thực hiện.

HS + GV nhận xét.

GV h­ướng dẫn và tổ chức chơi.

Tập hợp lớp.

- Thả lỏng tại chỗ.

- Ư­u khuyết điểm.

- Giờ sau tiếp tục học thực hành.

-------------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu. Mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Trọn bộ giáo án môn Thể dục lớp 6 học kì 2 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra, giúp các thầy cô chuẩn bị tốt cho các bài soạn giáo án điện tử lớp 6 , từ đó nâng cao chất lượng dạy lớp 6 trên lớp. Mời quý thầy cô tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 6 hay đề thi học kì 2 lớp 6 để ra đề ôn tập cho học sinh.

Đánh giá bài viết
1 462
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Thể dục 6 Xem thêm