Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết một đoạn văn/ bài văn về bộ sưu tập của em bằng tiếng Anh hay nhất kèm theo dịch.

D. Writing Trang 151 SGK Tiếng Anh 11 Unit 13 Hobbies

Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines.

Viết về bộ sưu tập của bạn, sự thật hoặc tưởng tượng, làm theo các hướng dẫn.

• name of your collection

• how you classify them

• how you collect them

• why you collect them

• how you keep them

• your plan for the future

• when you started your collection

Write a short paragraph about your collection - bài viết số 1

My hobby is collecting stamps, I started to collect stamps 6 years ago. I have been collecting both local stamps and foreign stamps from the letters of friends and relatives. I classify the stamps into categories. I put stamps of animals, flowers, birds... on different pages. 1 keep them in two albums, one for local and the other for foreign ones. Collecting stamps helps me to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be a good geography. I plan the stamp exhibitions to learn from experienced stamp collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Hướng dẫn dịch

Sở thích của tôi là sưu tập tem, tôi bắt đầu sưu tập tem cách đây 6 năm. Tôi đã sưu tầm cả tem trong nước và tem nước ngoài từ thư của bạn bè và người thân. Tôi phân loại tem thành các loại. Tôi dán tem về động vật, hoa lá, chim chóc ... trên các trang khác nhau. 1 giữ chúng trong hai album, một cho trong nước và một cho nước ngoài. Sưu tầm tem giúp em mở mang kiến ​​thức về thế giới xung quanh và đó cũng là cách học tốt môn địa lý hiệu quả. Tôi lên kế hoạch tổ chức các cuộc triển lãm tem để học hỏi từ những nhà sưu tập tem có kinh nghiệm và tôi có thể trưng bày bộ sưu tập của mình tại một cuộc triển lãm trong tương lai.

Viết về bộ sưu tập tem của em bằng tiếng Anh ngắn gọn - bài viết số 2

My hobby is collecting stamps. Collecting stamps helps to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be good at geography. My stamp collection began when I was 11 years old. At that time I just collected the stamps from discarded envelops that my relative and my friends gave me. I love the pictures and the information in these stamps. I often keep the less common inside a small album and give the common ones to others. I keep the collection for myself and show it to my friends who are also interested in collecting stamps. I think I will continue to make my collection richer and richer.

Nội dung dịch

Sở thích của tôi là sưu tầm tem. Sưu tầm tem giúp mở mang vốn hiểu biết về thế giới xung quanh và nó cũng là cách hiệu quả để giỏi địa lý. Bộ sưu tập của tôi bắt đầu khi tôi 11 tuổi. Lúc đó tôi vừa sưu tầm các con tem từ phong bì bỏ đi mà họ hàng và bạn bè cho tôi. Tôi thích những bức tranh và thông tin trên những con tem này. Tôi thường giữ những con tem hiếm bên trong một quyển an-bum nhỏ và cho người khác những con tem thông thường. Tôi đã giữ bộ sưu tập cho mình và khoe với bạn bè người mà cũng có sở thích sưu tầm tem. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm bộ sưu tập của mình ngày càng nhiều hơn.

Viết về bộ sưu tập gấu bông bằng tiếng Anh - bài viết số 3

At the moment I am collecting dolls and teddy bears. I like to collect them as they give me a great feeling to the memorable days of my childhood. I can never forget the day when it was happened to be my 6 years old celebration's day. I was upset at that time because my parents have gone away for a business trip leaving me alone with my grandmother. However, it was a big surprise to me that they came back the moment I was to blow off the candles. They appeared with a huge present in their hands, wishing me happy birthday with a Snow White doll. From that day onward, I started loving to collect dolls and up to now, I have got as many as a thousand dolls including teddy bears, mostly I collected them from the internet. My dream for the future is to open a gift's shop with all kind of dolls and bears. Hopefully it is in the near future.

Dịch:

Hiện tại tôi đnag sư tầm búp bê và gấu teddy. Tôi thích sư tầm chúng vì chúng cho tôi cảm giác tuyệt vời khi nhớ về những ngày đáng nhớ thuở ấu thơ. Tôi không bao giờ có thể quên ngày đó vào dịp sinh nhật 6 tuổi của tôi. Tôi rất buồn vì bố mẹ đi công tác xa để tôi ở nhà một mình với bà. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi họ trở về nhà lúc tôi sắp thổi nến. Họ xuất hiện với một món quà lớn trên tay, chúc tôi sinh nhật vui vẻ với con búp bê Bạch Tuyết. Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu yêu thích sưu tầm búp bê và đến tận bây giờ, tôi đã có 100 con búp bê bao gồm gấu teddy, hầu hết tôi sưu tầm chúng trên mạng. Ước mơ của tôi là mở một cửa hàng quà tặng với tất cả các loại búp bê và gấu. Mong rằng nó thành hiện thực trong tương lai.

Viết về bộ sưu tập giày bằng tiếng Anh - bài viết số 4

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means to me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Bài dịch

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi bắt đầu sở thích của mình khi tôi học lớp sáu. Đó là một thú vui tốn kém vì khi bạn thích giày, bạn sẽ bỏ ra nhiều tiền để mua đôi giày yêu thích của mình. Ngày nay, giày đã trở thành một xu hướng thời trang, và chúng ta cũng có rất nhiều thương hiệu giày. Tôi nghĩ điều đó rất hữu ích vì bạn có thể mang đôi giày yêu thích của mình khi đi ra ngoài với bạn bè, và nó thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai.

Viết về bộ sưu tập đồng xu bằng tiếng Anh - bài viết số 5

Most of us have individual preferences. Collecting certain objects such as: coin, stickers, shoes, etc. is one of the most popular hobbies. My hobby is collecting stickers. It is also the most popular hobby among children in my neighborhood. Children are interested in collecting stickers because it is not an expensive hobby. I started this pastime when I was four years old. My hobby began through the influence of my best friend, Quan. One day, when I was playing in his house, he showed me his colorful sticker albums full of his pride. I was amazed to see so many impressive stickers of all shapes and sizes. He gave me a few pieces from his collection and told me about his interesting story about his passion. I was inspired by him and my interest in stickers started from that day. I kept my first set of stickers in a scrapbook but my subsequent collections were kept in beautiful boxes because I think some of the stickers could not be removed easily when pasted onto the albums. Keeping the stickers in boxes helps me exchange some of my stickers with my friends conveniently without damaging them. Ever since my family members came to know of my interest in stickers, they will buy stickers for me whenever they come across nice ones. I love those stickers from my cousin who is an overseas student in London. He bought them for me wherever he visited around the world. Some of the unique ones were from his classmates who come from many different countries. During my free time, I will bring out all my lovely collections, lay them on the ground and admire them. I really enjoy doing this as it will help me recall who gave them, where and when I got them. Some of my friends are jealous of my collections as I will not exchange my unique stickers with them. Till now, I still share my collections with my best friend – Quan. I must really thank Quan for his little gift which started my hobby.

Lời dịch

Hầu hết chúng ta có sở thích cá nhân. Sưu tập một số đồ vật như: đồng xu, nhãn dán, giày dép là một trong những sở thích phổ biến nhất. Sở thích của tôi là sưu tập nhãn dán. Đó cũng là sở thích phổ biến nhất của lũ trẻ trong xóm tôi. Trẻ em thích thú với việc sưu tập các hình dán vì nó không phải là một thú vui tốn kém. Tôi bắt đầu trò tiêu khiển này khi tôi bốn tuổi. Sở thích của tôi bắt đầu từ ảnh hưởng của người bạn thân nhất của tôi, Quân. Một ngày nọ, khi tôi đang chơi trong nhà anh ấy, anh ấy đã cho tôi xem những album sticker đầy màu sắc của anh ấy đầy tự hào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều nhãn dán ấn tượng với đủ hình dạng và kích cỡ. Anh ấy đưa cho tôi một vài tác phẩm từ bộ sưu tập của anh ấy và kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị về niềm đam mê của anh ấy. Tôi đã được truyền cảm hứng từ anh ấy và niềm yêu thích của tôi với nhãn dán bắt đầu từ ngày đó. Tôi giữ bộ nhãn dán đầu tiên của mình trong một cuốn sổ lưu niệm nhưng các bộ sưu tập tiếp theo của tôi được giữ trong những chiếc hộp đẹp mắt vì tôi nghĩ rằng một số nhãn dán không thể gỡ ra dễ dàng khi dán lên album. Giữ các nhãn dán trong hộp giúp tôi trao đổi một số nhãn dán của mình với bạn bè một cách thuận tiện mà không làm hỏng chúng. Kể từ khi các thành viên trong gia đình tôi biết đến sở thích của tôi với nhãn dán, họ sẽ mua nhãn dán cho tôi bất cứ khi nào họ bắt gặp những miếng dán đẹp. Tôi thích những hình dán đó từ người anh họ của tôi, một du học sinh ở London. Anh ấy đã mua chúng cho tôi ở bất cứ nơi nào anh ấy đến thăm trên khắp thế giới. Một số trong số những bức độc đáo là của các bạn cùng lớp của anh ấy, những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ mang ra tất cả những bộ sưu tập đáng yêu của mình, đặt chúng xuống đất và chiêm ngưỡng chúng. Tôi thực sự thích làm điều này vì nó sẽ giúp tôi nhớ lại ai đã cho chúng, ở đâu và khi nào tôi nhận chúng. Một số bạn bè của tôi ghen tị với bộ sưu tập của tôi vì tôi sẽ không trao đổi nhãn dán độc đáo của mình với họ. Đến bây giờ, tôi vẫn chia sẻ bộ sưu tập của mình với người bạn thân nhất của tôi - Quân. Tôi phải thực sự cảm ơn Quân vì món quà nhỏ đã bắt đầu sở thích của tôi.

Trên đây Writing Unit 13 lớp 11 Hobbies. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 4.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm