50 đề ôn thi học kì 1 Toán 8 các quận HCM

- 85 -
TUYỂN TẬP
50 ĐỀ ÔN THI HK1
TOÁN 8
CÁC QUẬN TẠI TP.HCM
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC KỲ I CÁC QUẬN TẠI TP.HCM – NĂM HỌC 2020 – 2021
Đề 1. ĐỀ THI HỌC KỲ I - QUẬN 1 – NĂM 2020 - 2021. Thời gian : 90 phút.
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính, rút gọn:
a)
2
x 2 x 4 x 1
b)
2 2 2
x 3 3 2x 18
x 3x x 3x x 9
Câu 2: (2 điểm) Phân ch các đa thc sau thành nhân t
a)
2
2ax 18a
b)
3 2
x x 3x 3
Câu 3: (1 điểm) Tìm x biết:
4x x 2 3x 6 0
Câu 4: (1 điểm) Diện tích hình chữ nhật ABCD (tính theo x) được
cho bởi biểu thức
2
S 6x x 15
như hình dưới đây.
Tính chiều dài hình ch nhật theo x khi biết chiều rộng
bằng
2x 3.
Câu 5: (1 điểm) Một người thlàm bánh thiết kế một chiếc bánh
sinh nhật ba tầng hình tròn như nh bên. Tầng trên
cùng có đường kính
AB 2x 3
(cm), tầng thứ hai có đường
kính
(cm), tầng đáy đường kính
EF 60
(cm). Biết AB // EF; C và D lần lượt là trung điểm của AE và BF.
Em hãy tính độ dài đường kính AB của tầng trên cùng.
Câu 6: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A
(AB AC)
đường
cao AH
(H BC).
Kẻ HD vuông góc với AB tại D và HE
vuông góc với AC tại E.
a) Chứng minh: Tứ giác ADHE là hình chữ nhật.
b) Gọi F điểm đối xứng của H qua D. Chứng minh: tứ giác
AEDF là hình bình hành.
c) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh: AM vuông góc với AF.
---------------------------------------------
Đề 2. ĐỀ THI HỌC KỲ I - QUẬN 2 – NĂM 2020 - 2021. Thời gian : 90 phút.
Bài 1: (1.5 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
a)
2 2
4 5 4
x x x x x
b)
2
2 3 1
x x x
c)
3
2
2 6 12
x x x x
.
Bài 2: (2.0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
2 2 3
3 6 3x y xy y
b)
2 2
2 2a b a b
- 86 -
c)
2 2
6 9
x x y
d)
2
9 20
x x
.
Bài 3: (1.5 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
a)
2
3
2 2
x x x
x x
b)
2
4 3 12
2 2 4
x x x
x x x
.
Bài 4: (1.0 điểm) Ông An muốn lát gạch một cái sân hình chữ nhật có kích thước là
5 m
12 m
.
a) Hỏi ông An cần bao nhiêu viên gạch. Biết rằng mỗi viên gạch hình vuông có kích thước là
40 cm
.
b) Tiền gạch là
40000
đồng/viên và tiền công là
100000
đồng/
2
m
. Hỏi ông An phải trả tổng cộng
hết bao nhiêu tiền để lát sân gạch ?
Bài 5: (1.0 điểm) Trong buổi hoạt động ngoại khóa. Lớp
8A
được giao nhiệm vụ trồng
3 2
24 18 36 27
x x x
cây phượng. Biết rằng lớp
8A
12 9
x
học sinh. Hỏi mỗi học sinh
trồng được bao nhiêu cây phượng ? (
x
nguyên dương)
Bài 6: (3.0 điểm) Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
AB AC
. Gọi
M
là trung điểm
BC
. Từ
M
vẽ
MD AB
ME AC
tại
E
.
a) Chứng minh tứ giác
ADME
là hình chữ nhật.
b) Chứng minh
D
là trung điểm đoạn
AB
và tứ giác
BDEM
là hình bình hành.
c) Vẽ
AH BC
tại
H
. Gọi
K
là giao điểm của
AH
DE
. Đường thẳng
DH
cắt
BK
tại
J
I
là trung điểm của
MK
. Chứng minh
J
là trọng tâm
ABH
và ba điểm
, , C I J
thẳng hàng.
---------------------------------------------
Đề 3. ĐỀ THI HỌC KỲ I - QUẬN 3 – NĂM 2020 - 2021. Thời gian : 90 phút.
Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
a)
2
2 3 4 3
x x x
b)
3 2
15 10 2 : 2
x x x x
Câu 2. (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a)
2
3 12x xy
b)
2
7 2 7
x x x
c)
3 2
8 8 2x x x
d)
2 2
12 36
x y y
Câu 3. (1,5 điểm)
a) Rút gọn phân thức:
3
2
36
6
x x
x x
b) Thực hiện các phép tính, rút gọn:
2
2 3 18 5
2 2 4
x
x x x
Câu 4. (1 điểm)
Một chủ cửa hàng đã mua 100 cái điện thoại với giá 5 triệu đồng mỗi cái. Ông đã bán 75 cái với
giá 6,2 triệu đồng một cái. Sau đó, ông giảm g để bán hết số điện thoại còn lại. Vậy ông phải bán
mỗi cái điện thoại còn lại với giá bao nhiêu để có lợi nhuận đạt tỉ lệ 20%?
Câu 5. (1 điểm)
Có 2 khu dân cư A và B cùng nằm bên bờ sông MN (như
hình vẽ). Người ta muốn xây dựng một trạm cấp nước trên
bờ sông MN để cung cấp nước cho hai khu dân cư nói trên.
Gọi C là địa điểm đặt trạm. Hãy xác định vị trí của C trên bờ
sông MN để tổng độ dài đường ống dẫn nước từ đó tới hai
khu dân cư A và B là ngắn nhất (giả thiết các đường ống dẫn
nước là đường thẳng AC, BC)
Câu 6. (3 điểm)
Cho hình thang vuông ABCD
0
/ / , 90
AB CD A D
2
AD CD AB
. Gọi E là điểm đối xứng của A qua B.
a) Chứng minh
2AE AB
và tứ giác AECD là hình vuông.
- 87 -
b) Gọi M trung điểm của EC I giao điểm của BC và DM. Chứng minh diện tích tam giác DIC
bằng diện tích tứ giác EBIM.
c) Biết DA và CB cắt nhau tại V. Gọi N là hình chiếu của I trên AD. Chứng minh
2
.NI ND NV
---------------------------------------------
Đề 4. ĐỀ THI HỌC KỲ I - QUẬN 4 – NĂM 2020 - 2021. Thời gian : 90 phút.
Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính
a)
(x 1)(2x 4) 2x( 1)
x
b)
2
( 3)(3 x) (x 2)
x
c)
4 3
(2x 4x 2): (2x 1)
x
Câu 2. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a)
5 2
2a 16a
b)
ax 4 2x 2ay y
c)
2 2
4 5x 10 4xx y y y
Câu 3. (1 điểm) Rút gọn:
2
5 2 3x 35
5 5 25x x x
Câu 4. (1 điểm) Sân trường An đang học có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 30m, chiều dài 70m.
Nhà trường định dùng 15% diện tích sân trường trồng cây xanh phủ bóng mát. Biết mỗi cây xanh
chiếm khoảng hình vuông có cạnh 1,5m. Hỏi trường An đang học phải trồng tất cả bao nhiêu cây
xanh.
Câu 5. (1 điểm) Ông Bình đi ra cửa hàng điện máy xanh mua chiếc ti vi với giá niêm yết là 14 500 000
đồng. Nhưng ngày hôm đó cửa hàng có chương trình khuyến mãi giảm 10% giá trị sản phẩm, và
giảm thêm 4% trên giá đã giảm cho khác hàng thân thiết. Hỏi nếu ông Bình là khách hàng thân
thiết thì ông phải trả bao nhiêu tiền?
Câu 6. (3 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC
a) Chứng minh tứ giác DECF là hình bình hành.
b) Gọi K là điểm đối xứng của F qua E. Chứng minh tứ giác AKCF là hình chữ nhật.
c) Gọi H là điểm đối xứng của A qua K. Vẽ AI vuông góc CH tại I. Tính số đo góc KIF
---------------------------------------------
Đề 5. ĐỀ THI HỌC KỲ I - QUẬN 7 – NĂM 2020 - 2021. Thời gian : 90 phút.
Câu 1. (2,25 điểm): Thực hiện phép tính:
a)
3 (2 8) (6 1)(7 )x x x x
b)
2
(3 2) (1 3 )(1 3 )x x x
 
c)
2
5 12
3 3
x
x x x
Câu 2. (2,25 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
2 2 2 3
3 6 3x y x y xy
b)
2
2 5 3x x
c)
3 2 2
2
x x x xy
Câu 3. (1,5 điểm): Tìm x, biết:
a)
( 5)( 5) 3(3 ) 11 10x x x x
a)
2 2
( 3) (2 3) 0
x x
Câu 4. (0,5 điểm) Mặt cắt của một công trình có thiết
kế như hình bên, hai đỉnh của công trình
hai góc vuông, hai mái nhà giao nhau tại L và
tạo thành một góc vuông. Biết rằng chiều dài
các mái lần lượt từ trái sang phải như sau:
10KM KL m
,
20 , 30LN m NP m
.
Tính chiều dài đoạn MP trong hình.
Câu 5. (0,5 điểm) Nhân dịp cuối năm, một cửa hàng
cần thanh một hàng (cùng loại sản
phẩm) với giá bán là 2.400.000 đồng. Lần đầu cửa hàng giảm 10% so với giá bán thì bán được 12
sản phẩm, lần sau cửa hàng giảm them 5% nữa ) so với giá đã giảm lần đầu) thì bán được thêm

Đề ôn thi học kì 1 Toán 8 các quận HCM

50 đề ôn thi học kì 1 Toán 8 các quận HCM được VnDoc tổng hợp và đăng tải. Nhằm giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập lại kiến thức môn Toán, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 8. Trên đây là đề thi mời các em tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

50 đề ôn thi học kì 1 Toán 8 các quận HCM được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 8 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, nếu thấy tài liệu hữu ích hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nhé

Ngoài 50 đề ôn thi học kì 1 Toán 8 các em có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 1 lớp 8 được VnDoc cập nhật liên tục hoặc tham khảo thêm các môn như Văn, Toán, tiếng Anh.. đều có tại tài liệu lớp 8

Đánh giá bài viết
1 690
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm