Bài tập Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH
SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ ĐỘNG TỪ
Exercise 1
1. Minh with his friends_____ here now.
A. is B. are C. was D. were
2. Ba and Nam _____ here now.
A. is B. are C. was D. were
3. Physic ______easy, ________?
A. is / aren’t they B. are / isn’t it C. was / wasn’t it D. were / weren’t they
4. Millions of dollars_____ not enough for the victims of the tsunami
A. was B. were C. is D. are
5. Four years far from homeland _____ to make me love it more.
A. is seeming B. are seeing C. seems D. seemed
6. Cattle______ grazing on the meadow now.
A. was B. were C. is D. are
7. Neither of the books______ me
A. belong to B. belongs to C. was belonged to D. belonging to
8. Many of them______ present at the meeting last night.
A. is B. are C. was D. were
9. Every child ______ given a book.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. is B. are C. was D. were
10. Three fourth of the students______ absent at the show yesterday.
A. are B. was C. were D. is
11. A number of students ______ playing table - tennis at present.
A. are B. was C. were D. is
12. Physics______ my favorite subject.
A. are B. is C. was D. have been
13. Neither the mother nor the children______ aware of the danger.
A. were B. was C. is D. has been
14. If anyone______, tell him I'll be back later.
A. was calling B. called C. call D. calls
15. Each of the boys______ a book now.
A. have B. has C. had D. are having
16. Two-thirds of the money______ mine now.
A. is B. are C. was D. were
17. The number of cows______ eating in the meadow at present.
A. are B. is C. was D. were
18. The number of books in this library______ large.
A. are B. is C. was D. were
19. Either you or I ______ wrong.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. am B. is C. are D. were
20. Neither my gloves nor my hat______ with this dress.
A. is going B. are going C. goes D. go
Exercise 2
1. Several of the students ______ absent yesterday.
A. has been B. had been C. were D. was
2. The Browns ______ here since 1950.
A. are living B. have lived C. have been living D. has been living
3. John, as well as I ______ a student.
A. are B. were C. am D. has been
4. Not only John but his brothers ______ also in debt.
A. is B. have C. was D. were
5. Local news ______ on TV every night at 5:30
A. were B. was C. is D. are
6. A number of sheep______ died from a strange illness.
A. have B. has C. is D. are
7. The boy and the girl _________ bad at Math.
A. is B. are C. was D. be
8. The subject you will be studying in this course ______ listed in the syllabus.
A. is B. are C. was D. were

English Grammar: Subject - Verb Agreement

Với mong muốn giúp học sinh luyện tập kiến thức đã học về Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và động từ trong Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bài tập Tiếng Anh chuyên đề S - V Agreement trên đây. Đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh gồm 18 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại 23 dạng khác nhau thuộc chủ đề Ngữ pháp trọng tâm này.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ. Bạn đọc có thể xem lại tài liệu Lý thuyết về phần ngữ pháp này tại đây: Ngữ pháp Tiếng Anh: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Ngoài ra, thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác như: Luyện kỹ năng Tiếng Anh, ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.385
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm