Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ

Bài tập trắc nghiệm môn GDCD lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ tổng hợp 40 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em tổng quát kiến thức môn GDCD lớp 12 bài 7. Hi vọng tài liệu trắc nghiệm môn GDCD này sẽ giúp các em học tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

Câu 1: "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là

a/ Hình thức dân chủ trực tiếp

b/ Hình thức dân chủ gián tiếp

c/ Hình thức dân chủ tập trung

d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 2: "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước." là

a/ Hình thức dân chủ trực tiếp

b/ Hình thức dân chủ gián tiếp

c/ Hình thức dân chủ tập trung

d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

"Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực ......(3)......, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức ......(4)...... ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước."

Câu 3:

a/ Xã hội

b/ Chính trị

c/ Kinh tế

d/ Văn hoá

Câu 4:

a/ Hình thức dân chủ trực tiếp

b/ Hình thức dân chủ gián tiếp

c/ Hình thức dân chủ tập trung

d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 5: Hiến pháp 1992 qui định mọi công dân

a/ Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử

b/ Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử

c/ Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử

d/ Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử

Câu 6: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

a/ Giới tính, dân tộc, tôn giáo

b/ Tình trạng pháp lý

c/ Trình độ văn hoá, nghề nghiệp

d/ Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cư

Câu 7: Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử

a/ Người bị khởi tố dân sự

b/ Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án

c/ Ngưòi đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương

d/ Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án

Câu 8: Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử

a/ Người đang chấp hành hình phạt tù

b/ Người đang bị tạm giam

c/ Người bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án

d/ Người mất năng lực hành vi dân sự

Câu 9: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc bầu cử

a/ Phổ thông

b/ Bình đẳng

c/ Công khai

d/ Trực tiếp

Câu 10: Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng

a/ 1 con đường duy nhất

b/ 2 con đường

c/ 3 con đường

d/ 4 con đường

Câu 11: "Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và quyền ứng cử cũng chính là bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế." là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử

b/ Nội dung quyền bầu cử, ứng cử

c/ Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử

Câu 12: "Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước - cơ quan đại biểu nhân dân." là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử

b/ Nội dung quyền bầu cử, ứng cử

c/ Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử

Câu 13: "Quyền bầu cử và quyền ứng cử được thể hiện một cách khái quát là: Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân." là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử

b/ Nội dung quyền bầu cử, ứng cử

c/ Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử

Câu 14: "Qui định về người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân" là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử

b/ Nội dung quyền bầu cử, ứng cử

c/ Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử

Câu 15: "Quyền bầu cử và ứng cử là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình" là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử

b/ Nội dung quyền bầu cử, ứng cử

c/ Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử

Câu 16: Ý nào sau đây nêu khái niệm về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

I) Quyền tham gia thảo luận công việc chung của đất nước

II) Quyền tham gia thực hiện công việc quản lý nhà nước

III) Quyền kiến nghị về xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng phát triển kinh tế

a/ I, II, III

b/ I, II

c/ I, III

d/ II, III

Câu 17: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền gắn liền với việc thực hiện

a/ Hình thức dân chủ trực tiếp

b/ Hình thức dân chủ gián tiếp

c/ Hình thức dân chủ tập trung

d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 18: Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở

a/ Phạm vi cả nước

b/ Phạm vi cơ sở

c/ Phạm vi địa phương

d/ Phạm vi cơ sở và địa phương

Câu 19: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở

a/ Phạm vi cả nước

b/ Phạm vi cơ sở

c/ Phạm vi địa phương

d/ Phạm vi cơ sở và địa phương

Câu 20: Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở

a/ Phạm vi cả nước

b/ Phạm vi cơ sở

c/ Phạm vi địa phương

d/ Phạm vi cơ sở và địa phương

Câu 21: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương, chính sách pháp luật là

a/ Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

b/ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

c/ Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định

d/ Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 22: Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo của công dân là

a/ Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

b/ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

c/ Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định

d/ Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 23: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là

a/ Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

b/ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

c/ Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định

d/ Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 24: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là

a/ Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

b/ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

c/ Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định

d/ Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 25: Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước ... là

a/ Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

b/ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

c/ Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định

d/ Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 26: Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát dự toán và quyết toán ngân sách xã, phường là

a/ Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

b/ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

c/ Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định

d/ Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 27: Ở phạm vi cơ sở, dự thảo qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã, phường là

a/ Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

b/ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

c/ Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định

d/ Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 28: Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền và trách nhiệm đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước những vướng mắc, bất cập.... là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

b/ Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

c/ Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Câu 29: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

b/ Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

c/ Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Câu 30: Quyền công dân tham gia thảo luận vào công việc chung của đất nước là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

b/ Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

c/ Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Câu 31: Quyền kiến nghị của công dân là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

b/ Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

c/ Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Câu 32: Công dân có thể tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của quản lý nhà nước và xã hội là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

b/ Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

c/ Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Câu 33: Nhân dân được thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

b/ Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

c/ Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Câu 34: Qui định về người có quyền khiếu nại, tố cáo là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo

b/ Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo

c/ Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Câu 35: Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo

b/ Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo

c/ Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Câu 36: Qui định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện hiệu quả quyền công dân của mình là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo

b/ Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo

c/ Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Câu 37: Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước càng được củng cố là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo

b/ Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo

c/ Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Câu 38: Qui định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo

b/ Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo

c/ Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Câu 39: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ là một nội dung thuộc

a/ Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo

b/ Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo

c/ Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo

d/ Bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Câu 40: Về cơ bản, qui trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo

a/ 1 bước

b/ 2 bước

c/ 3 bước

d/ 4 bước

Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
Sắp xếp theo

    Môn khác lớp 12

    Xem thêm