Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

I. Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Năm học 2019 - 2020

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1:(2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

a/ Kết quả của phép cộng 67 + 26 là:

A. 83

B. 93

C. 94

D. 95

b/ Phép trừ 100 - 57 có kết quả là:

A. 53.

B. 44

C. 43

D. 33

c/ Tổng nào dưới đây bé hơn 56?

A. 50 + 8

B. 49 + 7

C. 36 + 29

D. 48 + 6

d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 2:(1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42 + 15 ...........55

b/ 100 - 67 ......... 43

c/ 8 giờ tối còn gọi là ..... giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày ..... tháng .....

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:

a/ 36 + 28

b/ 75 - 37

c/ 100 - 73

d/ 29 + 17

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Tính:

a/ 48 + 25 - 38

b/ 100 - 38 + 15

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:

a/ x + 37 = 73

b/ 42 - x = 30

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 6: (2 điểm) Bài giải.

Thùng gạo tẻ có 53 kg, Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki - lô - gam?

Bài giải

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:

48 + 49 - 9 - 8

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Năm học 2019 - 2020

Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên: ...................................................

Lớp: ..... Số báo danh: ........

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

a/ Kết quả của phép cộng 76 + 16 là:

A. 82

B. 72

C. 93

D. 92

b/ Phép trừ 100 - 75 có kết quả là:

A. 35.

B. 25

C. 15

D. 16

c/ Hiệu nào dưới đây lớn hơn 56?

A. 59 - 8

B. 69 - 10

C. 56 - 0

D. 58 - 3

d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 2: (1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42 + 15 ...........75

b/ 100 - 42 ......... 43

c/ 10 giờ đêm còn gọi là ..... giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần sau đó là ngày ..... tháng .....

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:

a/ 36 + 38

b/ 75 - 27

c/ 100 - 37

d/ 29 + 57

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Tính:

a/ 48 + 35 - 38

b/ 100 - 28 + 15

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:

a/ x + 37 = 80

b/ 42 - x = 22

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 6: (2 điểm) Bài giải.

Thùng thóc giống có 53 kg, Thùng ngô có ít hơn thùng thóc giống 12 kg. Hỏi thùng ngô có bao nhiêu ki - lô - gam?

Bài giải

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:

24 + 65 - 4 - 5

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Năm học 2019 - 2020

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số liền trước của 80 là:

A. 79

B. 80

C. 81

D. 82

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:

A. 6 dm

B. 6

C. 60

D. 6 cm

Câu 3. Các số 28; 37; 46; 52 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 46; 37; 52; 28

B. 28; 37; 46; 52

C. 52; 46; 37; 28

D. 52; 37; 46; 28

Câu 4. Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73

B. 77

C. 75

D. 76

Câu 5. Hiệu của 64 và 31 là:

A. 33

B. 77

C. 95

D. 34

Câu 6. Lan và Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh?

Hai bạn còn lại số quyển truyện tranh là:

A. 27

B. 17

C. 22

D. 15

PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:

x + 15 = 41

x – 23 = 39

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37

95 – 58

38 + 56

66 – 8

Bài 3. (1,5 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu tứ giác?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Bài 4. (1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu, thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 4

(Thời gian làm bài 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cai trước câu trả lời đúng

1/ Số liền sau của 68 là:

A. 67

B. 69

C. 70

D. 71

2/ Số thích hợp vào chỗ … là số nào?

50 - 16 + 66 = ....

A. 90

B. 92

C. 98

D. 100

3/ Số lớn nhất trong các số: 58, 63, 71, 69

A.58

B. 63

C. 71

D. 69

Bài 2: Đặt tính rồi tính

46 + 23

62 + 28

84 - 35

100 - 58

Bài 3: Tìm x

a. 56 - x = 38

b. x + 34 = 57

c. x - 52 = 70 - 36

Bài 4: Nhà Lan nuôi 50 con vừa gà và vịt, trong đó có 28 con gà. Hỏi nhà lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài 5: Số?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

Bài 6: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

II. Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:

Câu 1: Phép tính 27 + 46 có kết quả là:

A. 53

B. 63

C. 73

D. 83

Câu 2: Phép tính 80 - 23 có kết quả là:

A. 57

B. 58

C. 59

D. 67

Câu 3: Phép tính 15 kg + 27 kg có kết quả là:

A. 32 kg

B. 42 kg

C. 32 kg

D. 42 kg

Câu 4: Thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12. Thứ hai tuần sau là ngày:

A. 31

B. 30

C. 29

D. 28

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 + 19

71 - 54

29 + 9

63 - 5

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 2: (2 điểm) Tìm x:

a) x - 55 = 45

b) x + 49 = 90

………………………….. …………………………..

………………………….. …………………………..

c) 28 + x = 100

d) 64 - x = 25

………………………….. …………………………..

………………………….. …………………………..

Bài 3: (3 điểm) Can bé đựng 45 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm): Hình vẽ bên có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

a) ………….. hình tam giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

b) ………….. hình tứ giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

a) Tìm x , biết 9 + x = 16

A. x = 9

B. x = 8

C. x = 7

b) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?

A. 55 + 35

B. 23 + 77

C. 69 + 30

c) Kết quả tính 12 - 2 - 6 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?

A. 12 - 8

B. 12 - 7

C. 12 - 6

d) Điền dấu >, < = ?

7 + 6 + 3... 7 + 9 + 0

15 - 8 - 5.... 13 - 8 - 2

đ) Đúng ghi đ, sai ghi s

  • Tháng 12 có 30 ngày...
  • Từ 7 giờ đến 8 giờ là 60 phút....

e) Hình sau có

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 3 tứ giác

B. 4 tứ giác

C. 5 tứ giác

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 2: Đặt tính rồi tính

50 - 32

46 + 39

83 + 17

93 - 9

100 - 68
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

36 + 18 - 45 = ...............................

76 - 29 + 8 = ..........................

Bài 4: Tìm X:

42 - X = 24

X - 24 = 56

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 5: Năm nay bà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 6: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề số 3

PHẦN I: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước phép tính có kết quả đúng

a. 17 – 5 = 22

b. 18 – 5 = 23

c. 19 – 5 = 15

d. 16 – 5 = 11

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả tìm x đúng

x – 13 = 20

a. x = 7

b. x = 33

c. x = 13

d. x = 23

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 20 kg + 15 kg = ?

a. 15 kg

b. 25 kg

c. 35 kg

d. 45 kg

Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng cho biểu thức: 100 – 26 + 12

a. 86

b. 74

c. 38

d. 84

PHẦN II : Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Có ……. hình tứ giác

Có ……. hình tam giác

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống (>, <, =)

a. 40 + 8 ...8 + 40

b. 24 – 3.... 19 – 9

Bài 4: Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 12 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

10; … ; 14; 16; … ; … ; 22; … ; 26

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề số 4

A. (6 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số 95 đọc là:

A. Chín mươi năm

B. Chín lăm

C. Chín mươi lăm

Câu 2 (1 điểm): 48 + 2 - 20 =... Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 26

B. 70

C. 30

Câu 3 (1 điểm): Tìm x, biết: x - 45 = 13

A. x = 32

B. x = 58

C. x = 68

Câu 4 (1 điểm): 100cm =....... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1

B. 10

C. 100

Câu 5 (1 điểm): Trong hình vẽ bên có:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2

A. 3 hình tứ giác

B. 2 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

Câu 6 (1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 15

B. 33

C. 38

B. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 14

b) 46 + 54

c) 83 – 47

d) 100 - 28

Câu 8 (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 các môn:

Từ việc luyện tập thường xuyên các đề toán lớp 2 này, các bạn học sinh sẽ nhanh chóng nắm được các dạng bài thi mà từ đó các em tự khắc phục được điểm yếu, củng cố kiến thức, để tới khi làm bài thi thật thì sẽ đảm bảo được kết quả cao hơn.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1.039 393.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm