Bộ 100 đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2022 - 2023

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1
Đề thi học 1 lớp 4 Môn Toán
Năm 2020 - 2021 - Đ 1
Phần I. Trắc nghiệm (3 đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết :
A. 500702003 B. 550207303
C. 500720003 D. 570720003
Câu 2. Số lớn nhất trong các số sau: 987543; 987889; 899987; 987658 là:
A. 987543 B. 987889
C. 987658 D. 899987
Câu 3. Cho 4 tấn 70kg = …….. m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4070 B. 40070 C. 4700 D. 40070
Câu 4: Số điền vào chỗ chấm để 6800dm
2
=…. m
2
là:
A. 680000 B. 68000
C. 680 D. 68
Câu 5: Trong các số sau số o chia hết cho 3?
A. 3070 B. 3050 C. 4080 D. 2093
Câu 6: Hình bên có:
A. 4 góc nhọn B. 5 góc nhọn
C. 3 góc nhọn D. 2 góc nhọn
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:
a. 325164 + 68030 b. 479829 214589 c. 497 x 54 d.0455 : 85
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 2: (1đ) Tính bằng ch thuận tiện nhất:
a, 98 x 112 12 x 98 b, 159 x 540 + 159 x 460
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Bài 3: (3đ) Một sân bóng hình ch nhật nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích
của sân bóng hình chữ nhật đó.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Bài 4: (1đ) Tổng của hai số 780. Biết s số hai chữ số khi viết thêm chữ số 6 vào bên trái s
thì ta được số lớn. Tìm hai số đó.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4
I. Phần Trắc nghiệm (3đ). Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5đ.
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
A
D
C
A
II. Phần tự luận:
Bài 1(2đ). Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 đ.
Kết quả: a, 393194 b, 265240
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
c, 26838 d, 123
Bài 2 (1đ) Mỗi biểu thức được tính theo cách thuận tiện ghi 0,5đ.
Kết quả:
a, 9800 b, 159000
Bài 3 (3đ)
Bài giải
Ta đồ:
Chiều dài sân bóng là:
(172 + 36) : 2 = 104 (m)
Chiều rộng sân bóng là:
172 104 = 68 (m)
Diện tích sân bóng là:
104 x 68 = 7072 (m
2
)
Đáp số: 7020 m
2
Bài 4 (1đ)
Bài giải
Nếu viết thêm ch số 6 vào bên trái số hai ch số ta được số lớn nhiều hơn số 600 đơn vị.
Ta đồ:
Số lớn là: (780 + 600) : 2 = 690
Số : 780 690 = 90
Đáp số: Số lớn: 690; số bé: 90

Bộ 100 đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Để tải toàn bộ chi tiết đề thi và đáp án của từng đề, các em học sinh kéo xuống dưới bài viết để tải về.

Tham khảo đề thi mới nhất: 120 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 Số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các số dưới đây, số chia hết cho 3 là:

A. 2682
B. 7283
C. 5396
D. 1132

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5 tấn 4 yến = ….kg là:

A. 5400
B. 504
C. 540
D. 5040

Câu 3: Trung bình cộng của hai số 23 và 35 là:

A. 23
B. 25
C. 27
D. 29

Câu 4: Năm 2021 thuộc thế kỉ:

A. XIX
B. XX
C. XXI
D. XXII

Câu 5: Chu vi của hình vuông có diện tích bằng 64cm2 là:

A. 16cm
B. 24cm
C. 30cm
D. 32cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 17722 + 39582
b) 82782 - 38131
c) 378 x 183
d) 4200 : 24

Bài 2 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) X + 2434 = 8274
b) X : 145 = 17

Bài 3 (1 điểm): Cho các số 4, 0, 3, 5. Từ các chữ số đã cho, hãy lập tất cả các số có 3 chữ số, các chữ số đều khác nhau mà chia hết cho 2 và 5.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 60m, chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

D

D

C

D

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 17722 + 39582 = 57304

b) 82782 – 38131 = 44651

c) 378 x 183 = 69174

d) 4200 : 24 = 175

Bài 2:

a) X + 2434 = 8274

X = 8274 – 2434

X = 5840

b) X : 145 = 17

X = 17 x 145

X = 2465

Bài 3:

Các số có 3 chữ số, các chữ số đều khác nhau mà chia hết cho 2 và 5 là 340, 350, 450, 430, 530, 540

Bài 4:

Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

60 : 2 = 30 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

(30 + 12) : 2 = 21 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

21 – 12 = 9 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

21 x 9 = 189 (m2)

Đáp số: 189m2

Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:

A. 500702003

B. 550207303

C. 500720003

D. 570720003

Câu 2. Số lớn nhất trong các số sau: 987543; 987889; 899987; 987658 là:

A. 987543

B. 987889

C. 987658

D. 899987

Câu 3. Cho 4 tấn 70kg = …….. kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4070

B. 40070

C. 4700

D. 40070

Câu 4: Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 =…. m2 là:

A. 680000

B. 68000

C. 680

D. 68

Câu 5: Trong các số sau số nào chia hết cho 3?

A. 3070

B. 3050

C. 4080

D. 2093

Câu 6: Hình bên có:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

A. 4 góc nhọn

B. 5 góc nhọn

C. 3 góc nhọn

D. 2 góc nhọn

II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a. 325164 + 68030

b. 479829 – 214589

c. 497 x 54

d. 0455 : 85

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 98 x 112 – 12 x 98

b, 159 x 540 + 159 x 460

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3: (3đ) Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích của sân bóng hình chữ nhật đó.

Bài 4: (1đ) Tổng của hai số là 780. Biết số bé là số có hai chữ số và khi viết thêm chữ số 6 vào bên trái số bé thì ta được số lớn. Tìm hai số đó.

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

I. Phần Trắc nghiệm (3đ). Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5đ.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

B

A

D

C

A

II. Phần tự luận:

Bài 1(2đ). Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 đ.

Kết quả:

a, 393194

b, 265240

c, 26838

d, 123

Bài 2 (1đ) Mỗi biểu thức được tính theo cách thuận tiện ghi 0,5đ.

Kết quả:

a, 9800 b, 159000

Bài 3 (3đ)

Bài giải

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Ta có sơ đồ:

Chiều dài sân bóng là:

(172 + 36) : 2 = 104 (m)

Chiều rộng sân bóng là:

172 – 104 = 68 (m)

Diện tích sân bóng là:

104 x 68 = 7072 (m2)

Đáp số: 7020 m2

Bài 4 (1đ)

Bài giải

Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số có hai chữ số ta được số lớn nhiều hơn số bé 600 đơn vị.

Ta có sơ đồ:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Số lớn là: (780 + 600) : 2 = 690

Số bé là: 780 – 690 = 90

Đáp số: Số lớn: 690; số bé: 90

Đề thi học kì 1 lớp 4 Các môn

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 Các môn

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
262 43.484
8 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Ngọc Nguyễn
  Ngọc Nguyễn

  Hay quá!😀😃😄😁

  Thích Phản hồi 08/01/22
  • Huong Nguyen Mai
   Huong Nguyen Mai

   hay quá


   Thích Phản hồi 26/05/22
   • Vân Anh Honey
    Vân Anh Honey

    Hay quá cảm ơn các thầy cô ạ


    Thích Phản hồi 31/07/22
    • hằng nguyễn
     hằng nguyễn

     hay quá

     Thích Phản hồi 17/09/22
     • hằng nguyễn
      hằng nguyễn

      😀😃


      Thích Phản hồi 17/09/22
      • Kim Duong Bui
       Kim Duong Bui

       hơi khó hiểu


       Thích Phản hồi 18:39 18/12
       • Bá Khôi Nguyễn
        Bá Khôi Nguyễn

        Hay Qúa!

        Thích Phản hồi 21:24 20/12
        • Nguyen Linh
         Nguyen Linh

         em cảm vì có bộ đề mà em được 10 điểm 


         Thích Phản hồi 15:07 02/01

         Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

         Xem thêm