Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 là bộ đề thi định kì cuối học kì 1 được VnDoc tổng hợp bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo TT 22 kèm theo. Các đề thi học kì 1 lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi cùng đáp án.

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (3 đ)

1/- Số gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là:

A. 50 640
B. 65 040
C. 5640
D. 6540

2/- Chữ số 9 trong số 1 986 850 có giá trị là:

A. 900
B. 9 000
C. 900 000
D. 90 000

3/- Giá trị của biểu thức: x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 = ? (với x + y = 20)

a) 600
b) 400
c) 60
d) 40

4/- Có bao nhiêu số x có ba chữ số thoả mãn x < 105

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

5/- Biết 1/2 của một bao gạo nặng 20 kg, ba bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg?

A. 10 kg
B. 40 kg
C. 60 kg
D. 120 kg

6/- Một hình vuông có chu vi 20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m2?

A. 15 m2
B. 20 m2
C. 25 m2
D. 400 m2

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S (1 đ)

a/- 5 tấn 15 kg = 5015 kg

b/- 4 phút 20 giây = 420 giây

c/- Một nửa thế kỉ và sáu năm = 560 năm

d/- Năm nhuận có 366 ngày

Bài 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a) Tam giác ABC (hình bên) có đường cao là (0,5 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. đường cao AH
B. đường cao AC
C. đường cao BC
D. đường cao AB

b) Tứ giác ABCD (hình bên) nối ý đúng cho tên các góc (0,5 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. góc đỉnh A

1. góc vuông

B. góc đỉnh B

2. góc vuông

C. góc đỉnh C

3. góc tù

D. góc đỉnh D

4. góc nhọn

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1- Đặt tính rồi tính: (2 đ)

A.372549 + 459521

B. 920460 - 510754

C. 2713 x 205

D. 1980 : 15

Câu 2- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện: (1 đ)

a/- 20 x 190 x 50 =

b/- 769 x 85 – 769 x 75

Câu 3- Khối lớp Bốn của một trường Tiểu học có 4 lớp Bốn, trong đó có 2 lớp mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại mỗi lớp có 33 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? (1đ)

Câu 4-Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số đó? (1đ)

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm )

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (3 đ)

1. B

2. C

3. C

4. A

5. D

6. C

Bài 2 : Đúng ghi Đ ; sai ghi S (1 đ)

a/- 5 tấn 15 kg = 5015 kg.

Đ

b/- 4 phút 20 giây = 420 giây

S

c/- Một nữa thế kỉ và sáu năm = 560 năm

S

d/- Năm nhuận có 366 ngày

Đ

Bài 3 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a) Tam giác ABC (hình bên) có đường cao là (0,5 đ) chọn A

b) Tứ giác ABCD ( hình bên ) nối ý đúng cho tên các góc

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

PHẦN II : TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1- Đặt tính rồi tính: (2 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 2- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện: (1 đ)

a/- 20 x 190 x 50

= 20 x 50 x 190

= 1 000 x 190

= 190 000

b/- 769 x 85 – 769 x 75

= 769 x ( 85 – 75 )

= 769 x 10

= 7690

Câu 3- Khối lớp Bốn của một trường Tiểu học có 4 lớp Bốn, trong đó có 2 lớp mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại mỗi lớp có 33 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài làm (1đ)

Số HS 2 lớp đầu: 35 x 2 = 70 (học sinh)

Số HS 2 lớp sau: 33 x2 = 66 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có số HS là: (70 + 66) : 4 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 (học sinh)

Câu 4- Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số đó? (1đ)

Giải cách 1: 5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị. Trung bình cộng là số ở giữa. Vậy 5 số đó là: 97; 99; 101; 103; 105

Giải cách 2

Tổng 5 số là: 101 x 5 = 505

5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

5 lần số thứ I:

505 - (2+2+2+2+2+2+2+2+2+2) = 475

Số 1: 475 : 5 = 97

Số 2: 97 + 2 = 99

Số 3: 99 + 2 = 101

Số 4: 101 + 2 = 103

Số 5: 103 + 2 = 105

Đáp số: 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề số 1

Câu 1: (0,5đ) Viết số: 600 915 008 (M1)

………………………………………………………………………………………………...

Câu 2: (0,5đ) Khoanh vào đáp án đúng. Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: (M1)

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 0910 000 D. 230 910

Câu 3:(0,5đ) Khoanh vào đáp án đúng. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; số lớn nhất là: (M1)

A. 5785 B. 6 784 C. 6 874 D. 5875

Câu 4: (0,5đ) Khoanh vào đáp án đúng. Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là: (M1)

A. 30 000 B. 3 000 C. 300

Câu 5: (0,5đ) Khoanh vào đáp án đúng. Trong các số 66815; 24510; 25738; 2229 số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. (M1)

A. 66815 B. 24510 C. 25738 D. 2229

Câu 6: (0,5đ) Khoanh vào đáp án đúng. Số chia hết cho cả 2 và 5 là: (M1)

A. 57 234 B. 35 468 C. 77 285 D. 64 620

Câu 7: (0.5đ) Khoanh vào đáp án đúng. 10 dm2 2cm2 = ......cm2 (M3)

A. 1002 cm2 B. 102 cm2 C. 120 cm2

Câu 8:

(0,5 đ). Viết chữ số thích hợp vào ô trống (M3)

a) 5 tấn 175kg > 5...75kg b) .... tấn 750kg = 2750kg

Câu 9:(1 đ) Hãy viết tên các góc trong hình tứ giác ABCD (như hình vẽ bên) (M2)

Đề thi học kì 1 lớp 4

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 x 39

d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (M3)

Bài 3: (1 điểm) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (M4)

Tham khảo: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: Sáu trăm triệu chín trăm mười lăm nghìn không trăm linh tám (0,5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0,5 điểm)

Câu 3: đáp án C (0,5 điểm)

Câu 4: đáp án B (0,5 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án D (0.5 điểm)

Câu 7: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 8: (1 điểm)

a) 5 tấn 175kg > 5 75kg b) tấn 750kg = 2750kg

Câu 9: (1 điểm) Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm.

Các góc trong hình tứ giác ABCD là:

Góc nhọn đỉnh A; cạnh AB, AD.

Góc tù đỉnh B; cạnh BA, BC.

Góc vuông đỉnh C; cạnh CB, CD.

Góc vuông đỉnh D; cạnh DA, DC

B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Đề thi học kì 1 lớp 4

Bài 2: (2 điểm) Tóm tắt (0,25 điểm):

Đề thi học kì 1 lớp 4

Bài giải

Tuổi của mẹ là: (0,25 điểm)

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi) (0,5 điểm)

Tuổi của con là: (0,25 điểm)

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi). Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi). Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi) (0,5 điểm)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi (0,25 điểm)

Bài 3: (1 điểm). Số đó là: 9580

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng cơ bản

Mức 4

Vận dụng nâng cao

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5.

Số câu

6

4

1

6

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

3,0

Câu số

1; 2; 3;4;5;6

Bài 1

Bài 3

1, 2, 3,4,5,6

Bài 1

Bài 3

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích

Số câu

2

2

Số điểm

1.0

1,0

Câu số

7;8

7;8

Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Câu số

9

9

Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Câu số

Bài 2

Bài 2

Tổng

Số câu

4

1

4

2

1

1

9

6

Số điểm

3,0

1.0

2,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Câu số

1;2;3;4;5;6

9

Bài 1

7;8

Bài 2

Bài 3

1, 2, 3,4,5,6,7,8,9

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề số 2

Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. (M1 – 1đ) a. Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 8 000.
B. 80 000
C. 800
D. 80

b. Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910
B. 23 000 910
C. 23 0910 000
D. 23 0910

Câu 2. (M1 – 1đ) Kết quả của phép tính 320 : 40 là:

A. 6
B. 8
C. 7
D. 9

Câu 3. (M2 – 1đ) Kết quả của phép tính 5259 : 217 là:

A. 24 dư 51
B. 24 dư 1
C. 24 dư 5
D. 24 dư 15

Câu 4. (M2 – 1đ) 37 x 11 = ?

A. 307
B. 407
C. 507
D. 370

Câu 5. (M3 – 1đ) a. Cho x - 375 = 950. Giá trị của x là:

A. 1235
B. 1523
C. 1325
D. 1352

b. Cho x + 462 = 850. Giá trị của x là:

A. 488
B. 388
C. 588
D. 688

Câu 6. (M2 – 1đ) a. 2 tấn 85 kg = …… kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 285
B. 2185
C. 2085
D. 2850

b. 2 phút 15 giây = .... giây?

A. 135
B. 115
C. 145
D. 125

Câu 7. (M3 – 1đ) a. 2m 5cm = ….. cm.

A. 250
B. 205
C. 25
D. 2500

b. 15dm2 5 cm2 = ….. cm2

A. 155
B. 1550
C. 1505
D. 1055

Câu 8. (M3 – 1đ) Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. 24 cm2
B. 7 cm2
C. 14 cm2
D. 12 cm2

Câu 9. (M4 – 1đ): Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10. (M4 – 1đ): Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đầu mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: 1đ (Mỗi câu đúng 0,5 đ)

a) A. 8 000.

b) B. 23 000 910

Câu 2: 1đ B. 8

Câu 3: 1đ A. 24 dư 51

Câu 4: 1đ B. 407

Câu 5: 1đ (Mỗi câu đúng 0,5 đ)

a) C. 1325

b) B. 388

Câu 6: 1đ (Mỗi câu đúng 0,5 đ)

a) C. 2085

b) A. 135

Câu 7: 1đ (Mỗi câu đúng 0,5 đ)

a) B. 205

b) C. 1505

Câu 8: 1đ D. 12 cm2

Câu 9: 1đ Bài giải

Hai lần tuổi cuổi con là: (0,15 đ)

57 – 33 = 24 (tuổi) (0,15 đ)

Tuổi của con là: (0,15 đ)

24 : 2 = 12 (tuổi) (0,15 đ)

Tuổi của mẹ là: (0,15 đ)

12 + 33 = 45 (tuổi) (0,15 đ)

Đáp số: tuổi con: 12 tuổi; tuổi mẹ: 45 tuổi (0,1 đ)

Câu 10: 1đ Bài giải

5 ô tô đầu chuyển được là: (0,15 đ)

5 x 36 = 180 (tạ) (0,15 đ)

4 ô tô sau chở được là: (0,15 đ)

4 x 45 = 180 (tạ) (0,15 đ)

9 ô tô chuyển được là: (0,15 đ)

180 + 180 = 360 (tạ) = 36 (tấn) (0,15 đ)

Đáp số: 36 tấn (0,1 đ)

Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề số 3

I/ PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số trong số 83 574 là

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép cộng 572863 + 280192 là:

A. 852955 B. 850955 C. 853055 D. 852055

Câu 3: (0,5 điểm) Kết quả của phép trừ 728035 - 49382 là:

A. 678653 B. 234215 C. 235215 D. 678753

Câu 4: (0,5 điểm) Kết quả của phép nhân 307 x 40 là:

A. 12190 B. 12280 C. 2280 D. 12290

Câu 5: (0,5 điểm) Kết quả của phép chia 672 : 21 là:

A. 22 B. 23 C.32 D. 42

Câu 6: (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 7: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m2 9dm2 =…. dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 8: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

Câu 9: (1 điểm) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......

b. Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng ……

II/ PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (1điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 8627 x 903 b) 41535 : 195

Câu 2: (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

876 x 85 – 876 x 75

Câu 3: (1đ) Tính giá trị biểu thức

(2100 + 45) x 4 + 1537 – 249

Câu 4: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Tham khảo: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017

Đáp án và hướng dẫn chấm và biểu điểm

Phần I. Trắc nghiệm (5đ): Mỗi ý khoanh tròn đúng được 0,5 điểm

(Câu 9: được 1đ)

Câu 1: D

Câu 5: C

Câu 2: C

Câu 6: B

Câu 3: A

Câu 7: A

Câu 4: B

Câu 8: D

Câu 9: a, AB; DC; b, AD

Phần II. Tự luận: (5đ)

Câu 1: Tính (1đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 2 (0,5đ): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

876 x 85 – 876 x 75

= 876 x (85 – 75)

= 876 x 10

= 8760

Câu 3: (1 đ)

(2100 + 45) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 4: (2,5đ) Tóm tắt (0,25đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: P: 540 m (0,25đ)

S: 17441m2

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới các bạn tham khảo đề cương ôn tập đầy đủ các môn sau:

Tham khảo đề ôn tập học kì 1 lớp 4

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
989 306.986
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm