Câu hỏi đếm trong hóa học thi THPTQG

Câu 1: Tiến hành các t nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
dư;
(b) Sục khí Cl
2
vào dung dch FeCl
2
;
(c) Dẫn khí H
2
dư qua bột CuO nung nóng;
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO
4
dư;
(e) Nhit phân AgNO
3
;
(g) Đt FeS
2
trong không khí;
(h) Điện phân dung dch CuSO
4
với điện cực trơ;
Sau khi kết thúc các phn ng, s thí nghiệm thu được kim loi là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 2: Cho các phát biu sau:
(a) Khi đt cháy hoàn toàn một hiđrocabon X bất , nếu thu được s mol CO
2
bng s mol H
2
O t X
anken.
(b) Trong phn ứng este hóa giữa CH
3
COOH và CH
3
OH, H
2
O được tạo nên t OH trong nhómCOOH
của axitH của trong nhómOH ca ancol.
(c) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit đưc gọi là liên kết peptit.
(d) Nhng hp cht hữu cơ khác nhau có cùng phân t khối là đồng phân của nhau.
(e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng vi H
2
(xúc tác Ni, đun nóng) to sobitol.
(f) Hp cht hữu cơ nhất thiết phải có C và H
S phát biểu đúng
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 3: Tiến hành các t nghiệm sau:
(a) Cho Ca(HCO
3
)
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
.
(b) Cho Zn vào dung dch FeCl
3
(dư).
(c) Cho dung dch Ba(OH)
2
(dư) vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
(d) Cho khí CO
2
(dư) vào dung dch hn hp gm Ba(OH)
2
và NaOH.
(e) Cho dung dch HCl (dư) vào dung dch NaAlO
2
.
(f) Cho dung dch NaOH vào dung dịch MgCl
2
.
S thí nghiệmto ra kết tủa là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 4:Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo
(b) Chât béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước
(c) Glucozo thuc loi monosaccarit
(d) Các este bị thủy phân trong môi trưng kiềm đu to mui và ancol
(e) Tt c các peptit đều có phản ng vi Cu(OH)
2
to hp chất u tím
(g) Dung dch saccarozo không tham gia phản ng tráng bạc
S phát biểu đúng :
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 5:Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dch hn hp FeSO
4
và H
2
SO
4
làm mất màu dung dch KMnO
4
(b) Fe
2
O
3
có trong tự nhiên dưới dng qung hemantit
(c) Cr(OH)
3
tan được trong dung dch axit mạnh và kiềm
(d) CrO
3
là oxit axit, tác dụng vi H
2
O ch to ra mt axit
S phát biểu đúng
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 6:Cho các phát biểu sau:
(a) Các kim loi Na, K, Ba đều phn ng mnh với nước
(b) Kim loi Cu tác dụng được vi dung dch hn hp NaNO
3
và H
2
SO
4
loãng
(c) Crom bn trong không khí nước do có màng oxit bảo v
(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl
3
thu được dung dch cha ba mui
(e) Hn hợp Al và BaO (t l mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn trong nước dư
(g) Lưu hunh, photpho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO
3
S phát biểu đúng :
A. 3 B. 6 C. 4 D. 5
Câu 7:Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch NaCliện cực trơ) thu được Na ti catot
(b) Có thể dùng Ca(OH)
2
làm mất tính cứng của nước cng tm thi
(c) Thạch cao nung có công thức là CaSO
4
.2H
2
O
(d) Trong công nghiệp, Al được sn xut bằng cách điện phân nóng chảy Al
2
O
3
(e) Điều chế Al(OH)
3
bằng cách cho dung dch AlCl
3
tác dụng vi dung dch NH
3
S phát biểu đúng :
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 8:Cho kim loi Fe ln lượt phn ng với các dung dch: FeCl
3
, Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, MgCl
2
. S trường
hp xy ra phn ứng hóa học là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 9: Thc hiện các t nghiệm sau:
(a) Cho Fe
3
O
4
vào dung dch HCl
(b) Cho Fe
3
O
4
vào dung dịch HNO
3
dư(không tạo khí)
(c) Sục khí SO
2
đến dư vào dung dch NaOH
(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl
3
(e) Cho hn hợp Cu và FeCl
3
(t lên mol 1:1) o H
2
O dư
(g) Cho Al vào dung dch HNO
3
loãng (không có khí thoát ra)
Sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dch cha 2 mui
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 10: Cho các phát biu sau:
(a) Dùng Ba(OH)
2
th phân biệt hai dung dch AlCl
3
và Na
2
SO
4
(b) Cho dung dch NaOH o dung dch AlCl
3
dư, thu được kết ta
(c) Nhôm là kim loi nhẹ, màu trắng bc, dẫn điện tt, dn nhit tt
(d) Kim loi Al tan trong dung dch H
2
SO
4
đặc ngui
(e) nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)
3
đều không bị phân hủy
S phát biếu đúng
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 11: Cho các phát biếu sau:
(a) Trong dung dch, glyxin tn ti ch yếu dng ion lưỡng cc
(b) Aminoaxit chất rn kết tinh, d tan trong nước
(c) Glucozo và saccarozo đều có phản ứng tráng bạc
(d) Hidro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t
o
) thu được tripanmitin
(e) Triolein và protein cùng thành phần nguyên tố
(g) Xenlulozo trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói
S phát biểu đúng
A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Câu 12: Cho các phát biu sau:
(a) Dung dịch lòng trắng trng b đông tụ khi đun nóng.
(b) Trong phân t lysin một nguyên t nitơ
(c) Dung dịch alanin làm đổi u qu tím.
(d) Triolein phản ng cng H
2
(xúc tác Ni, t
0
)
(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.
(g) Anilin là chất rn, tan tốt trong nước.
S phát biểu đúng
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 13: Thc hiện các t nghiệm sau: (a) Đun sôi nước cng tm thi.
(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dch Ba(OH)
2
(c) Cho dung dch NaOH dư vào dung dch AlCl
3
(d) Sục khí CO
2
đến dư vào dung dịch Ca(OH)
2
(e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
.
(g) Cho dung dch HCl dư vào dung dịch NaAlO
2
.
Sau khi kết thúc các phn ng, s thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 14: Tiến hành các t nghiệm sau:
(a) Đốt dây Mg trong không khí.
(b) Sục khí Cl
2
vào dung dch FeSO
4
.
(c) Cho dung dch H
2
SO
4
loãng vào dung dch Fe(NO
3
)
2
(d) Cho Br
2
vào dung dch hn hp NaCrO
2
và NaOH.
(e) Sục khí CO
2
vào dung dch Ca(OH)
2
(g) Đun sôi dung dch Ca(HCO
3
)
2
S thí nghiệm xy ra phn ứng oxi hóa-kh là
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 15: Cho các phát biu sau:
(a) Trong một phân t triolein3 liên kết π
(b) Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng (xúc tác Ni, t
o
), thu được chất béo rắn.
(c) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.
(d) Poli(metyl metarylat) được dùng chế to thy tinh hữu cơ
(e) điu kiện thường, etylamin là chất khí, tan nhiều trong nước.
(g) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.
S phát biểu đúng
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 16: Tiến hành các t nghiệm sau :
(a) Cho kim loi Cu vào dung dịch FeCl
3
(b) Điện phân dung dch AgNO
3
( điện cực trơ)
(c) Nung nóng hỗn hp bột Al và FeO ( không có không khí)
(d) Cho kim loi Ba vào dung dịch CuSO
4
(e) Điện phân Al
2
O
3
nóng chảy
S thí nghiệm tạo thành kim loi
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Bài tập đếm trong hóa học ôn thi THPTQG

Câu hỏi đếm trong hóa học thi THPTQG là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2020 hữu ích. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Câu hỏi đếm trong hóa học thi THPTQG. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, ... mà chúng tôi đã tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 343
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm