Chế độ phụ cấp đứng lớp của hiệu trưởng

Chế độ phụ cấp đứng lớp của hiệu trưởng, các quy định về phụ cấp của lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục chi tiết sau đây cho các bạn cùng tham khảo.

1. Chế độ giảng dạy của CBQL nhà trường theo thông tư 28/2009/TT-BGDDT

Điều 7 Thông tư 28/2009/TT-BGDDT được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDDT quy định:

1. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

2. Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học”.

Nội dung này cũng được quy định tại Điều 7 văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Chế độ phụ cấp cũng là một trong các căn cứ để tính lương cho giáo viên. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy được hưởng phụ cấp từ việc trực tiếp giảng dạy đó. Theo quy định trên, Hiệu trưởng cũng phải thực hiện giảng dạy trực tiếp theo số tiết nhất định tương ứng với vị trí của mình. Do vậy, Hiệu trưởng cũng được nhận phụ cấp trực tiếp giảng dạy theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTG được hưởng dẫn bởi Điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC:

Mức phụ cấp áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy được tính như sau:

“Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;”

Như vậy, có thể thấy mức phụ cấp giảng dạy đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong trường trung học phổ thông là 30%. Tuy nhiên, nếu Hiệu trưởng không hoàn thành đủ số tiết phải thực hiện giảng dạy trực tiếp, phải truy thu mức phụ cấp đứng lớp theo quy định tại Khoản 8 Điều 65 Luật ngân sách Nhà nước 2015.

2. Bảng hệ số phụ cấp lãnh đạo giáo dục

Số thứ tự

Cơ sở giáo dục

Chức vụ lãnh đạo

Hệ số phụ cấp

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5

Trường trung học phổ thông

- Hiệu trưởng:

+ Trường hạng I

+ Trường hạng II

+ Trường hạng III

- Phó hiệu trưởng:

+ Trường hạng I

+ Trường hạng II

+ Trường hạng III

 

0,70

0,60

0,45

 

0,55

0,45

0,35

Trường chuyên biệt tỉnh hưởng như trường hạng I

 

 

- Tổ trưởng chuyên môn và tương đương (không phân biệt hạng trường)

- Tổ phó chuyên môn và tương đương (không phân biệt hạng trường)

0,25

 

 

0,15

 

6

Trường trung học cơ sở

- Hiệu trưởng:

+ Trường hạng I

+ Trường hạng II

+ Trường hạng III

- Phó hiệu trưởng:

+ Trường hạng I

+ Trường hạng II

+ Trường hạng III

 

0,55

0,45

0,35

 

0,45

0,35

0,25

Trường chuyên biệt huyện hưởng như trường hạng I

 

 

- Tổ trưởng chuyên môn và tương đương (không phân biệt hạng trường)

- Tổ phó chuyên môn và tương đương (không phân biệt hạng trường)

0,20

 

0,15

 

7

Trường tiểu học

- Hiệu trưởng:

+ Trường hạng I

+ Trường hạng II

+ Trường hạng III

- Phó hiệu trưởng:

+ Trường hạng I

+ Trường hạng II

+ Trường hạng III

 

0,50

0,40

0,30

 

0,40

0,30

0,25

 

 

 

- Tổ trưởng chuyên môn và tương đương (không phân biệt hạng trường)

- Tổ phó chuyên môn và tương đương (không phân biệt hạng trường)

0,20

 

0,15

 

8

Trường mầm non

- Hiệu trưởng:

+ Trường hạng I

+ Trường hạng II

- Phó hiệu trưởng:

+ Trường hạng I

+ Trường hạng II

 

0,50

0,35

 

0,35

0,25

 

3. Nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp

Ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:

1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;

2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;

4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;

5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tham khảo các chế độ của giáo viên sau đây:

Đánh giá bài viết
1 6.719
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm