Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học 11 năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT XOAY
Năm học 2018-2019
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2
MÔN: H HỌC LỚP 11
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả bảng tuần hoàn)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31;
S=32; Ca=40; Cl=35,5;Na=23; K=39; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137.
Câu 1: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al
2
O
3
, CuO, MgO, Fe
2
O
3
(nung nóng), sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm
A. Al
2
O
3
, Cu, Mg, Fe. B. Al, Fe, Cu, Mg.
C. Al
2
O
3
, Cu, MgO, Fe. D. Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
, Cu, MgO.
Câu 2: Nhận xét không đúng
A. Hầu hết các hợp chất của cacbon hợp chất hữu cơ.
B. Phản ứng hữu thường xảy ra không hoàn toàn theo nhiều hướng.
C. Liên kết trong hợp chất hữu chủ yếu liên kết cộng hoá trị.
D. Chất hữu cơ luôn chứa C, H thể O, S, N...
Câu 3: Cho CH
3
-CH=CH
2
tác dụng với HBr thì sản phẩm chính thu được
A. CH
3
-CHBr-CH
3
. B. CH
3
-CH
2
-CH
2
Br. C. CH
2
Br-CHBr-CH
3
. D. CH
3
-CHBr
2
-CH
3
.
Câu 4: Khí o sau đây có thể điều chế thu bằng bộ dụng cụ như nh vẽ dưới ? (biết (1) dung dịch,
(2) là chất rắn)
A. Cl
2
. B. CO
2
. C. HCl. D. NH
3
.
Câu 5: Hợp chất công thức đơn giản nhất CH
3
O t khi hơi so với hiđro bằng 31. Công thức
phân t nào sau đây ứng với hợp chất ?
A. CH
3
O. B. C
2
H
6
O. C. C
2
H
6
O
2.
D. C
3
H
9
O
3
.
Câu 6: Cho CH
3
-CH
2
-CH
3
tác dụng với Br
2
, chiếu sáng, với t lệ mol 1:1, sản phẩm hữu chính thu
được
A. CH
3
-CHBr-CH
3
. B. CH
3
-CH
2
-CH
2
Br. C. BrCH
2
-CH
2
-CHBr. D. CH
3
-CBr
2
-CH
3
.
Câu 7: Phản ứng hóa học giữa MgCO
3
với dung dịch HCl phương trình ion rút gọn
A. MgCO
3
+ 2H
+
Mg
2+
+ CO
2
+ H
2
O.
B. CO
3
2-
+ 2H
+
CO
2
+ H
2
O.
C. MgCO
3
+ 2HCl
Mg
2+
+ CO
2
+ H
2
O + 2Cl
-
.
D. Mg
2+
+ 2HCl MgCl
2
+ 2H
+
.
Câu 8: Cách pha loãng H
2
SO
4
đặc nào sau đây đúng?
A. Rót nhanh nước vào axit. B. Rót từ từ axit vào nước.
C. Rót nhanh axit o nước. D. Rót từ từ nước vào axit.
Câu 9: Cho dung dịch AgNO
3
tác dụng với chất X thấy tạo kết tủa màu vàng, X chất nào dưới đây?
A. Na
3
PO
4
. B. Na
2
CO
3
. C. NaCl. D. H
3
PO
4
.
Câu 10: S liên kết
liên kết
trong phân t Vinylaxetilen (CH
C-CH=CH
2
) lần lượt là?
A. 7 2. B. 3 3. C. 3 2. D. 7 3.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11: Cặp chất nào sau thể đồng thời tồn tại trong 1 dung dịch?
A. BaCl
2
, Na
2
SO
4
. B. Na
2
CO
3
, HCl. C. CuSO
4
, NaOH. D. NaNO
3
, KOH.
Câu 12: Khí Nitơ tương đi trơ về mặt hóa học nhiệt độ thường do:
A. Nitơ độ âm điện tương đi lớn. B. Nitơ bán kính nguyên t nhỏ.
C. Phân t nitơ liên kết ba bền vững. D. Phân t N
2
không phân cực.
Câu 13: Mui nào sau đây được ng m bột nở?
A. NH
4
HCO
3
. B. CaCO
3
. C. (NH
4
)
2
SO
4
. D. NH
4
NO
2
.
Câu 14: Về mùa đông, một s người quen dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín. Kết quả
bị ngộ độc hoặc bị t vong. Hiện tượng đó gây nên chủ yếu bởi khí nào sau đây?
A. SO
2
. B. Cl
2
. C. CO
2
. D. CO.
Câu 15: Chất nào sau được s dụng trực tiếp làm phân đạm?
A. K
2
CO
3
. B. (NH
2
)
2
CO. C. HNO
3
. D. Ca(H
2
PO
4
)
2
.
Câu 16: Trường hợp nào sau đây đồng phân hình học?
A. CH
3
–CH=CH
2
. B. CH
2
–CH=CH–CH
2
.
C. (CH
3
)
2
CH=CH - CH
3
. D. CH
3
–C
CH.
Câu 17: điều kiện thường, chất o sau đây không khả năng làm mất màu dung dịch brom?
A. Buta -1,3-đien. B. Etilen. C. Etin. D. Metan.
Câu 18: Dung dịch nào sau ăn mòn được thuỷ tinh (có thành phần chính là SiO
2
)?
A. HCl. B. H
2
SO
4
. C. NaOH lng. D. HF.
Câu 19: Trong phản ứng: CH
CH + H
2
O
T. T chất o dưới đây
A. CH
3
CHO. B. CH
2
=CHOH. C. CH
3
COOH. D. C
2
H
5
OH.
Câu 20: Công thức nào sau không phải công thức phân t của một ankan?
A. C
2
H
6
. B. C
3
H
4
. C. C
4
H
10
. D. C
3
H
8
.
Câu 21: Đt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X Y (M
Y
> M
X
) thu được
11,2 lít CO
2
(đktc) 10,8 gam H
2
O. Công thức của X
A. CH
4
. B. C
2
H
2
. C. C
2
H
6
. D. C
2
H
4
.
Câu 22: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,02M, thu được x gam
kết tủa. Giá trị của x
A. 1,5. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 23: Cho 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch AlCl
3
0,5M. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 7,8. B. 5,85. C. 9,1. D. 3,9.
Câu 24: Hỗn hợp X gồm: metan, etan, etilen, axetilen buta-1,3-đien. Đt cháy hết m gam hỗn hợp X,
rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào 850 ml dung dịch nước vôi trong 0,1M, thu được 6,0 gam kết
tủa dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y lại thu thêm a gam kết tủa nữa. Khi lượng dung dịch nước
vôi trong sau các phản ứng giảm 2,78 gam (coi khi đun nóng nước bay hơi không đáng kể CO
2
bay
hoàn toàn). Giá trị của m
A. 3,14. B. 2,88. C. 1,54. D. 1,42.
Câu 25: Hòa tan hết 24 gam hỗn hợp Fe, Cu (t lệ mol 1:1) bằng dung dịch HNO
3
dư, thu được V lít khí
màu nâu đỏ (sản phẩm kh duy nhất, đktc) dung dịch Y. Giá trị của V
A. 11,2. B. 17,92. C. 22,4. D. 8,96.
Câu 26: Cho 0,896 lít khí NH
3
(đktc) đi qua ng sứ đựng 32 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X
(giả s phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khi lượng của Cu trong X
A. 85,88%. B. 12,37%. C. 14,12%. D. 87,63%.
Câu 27: Thực hiện các phản ứng sau
a) Nhiệt phân C
3
H
8
.
b) Nhiệt phân butan.
c) Hiđro hóa etilen.
d) Thủy phân Al
4
C
3
.
e) Cho C
2
H
4
(COONa)
2
tác dụng với vôi tôi xút.
g) Cho C
2
H
5
COONa tác dụng với vôi tôi xút.
S trường hợp thể thu được C
2
H
6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 28: Cho các chất: Si, NH
4
NO
3
, Al, CO
2
, CO, H
3
PO
4
. S chất trong dãy phản ứng được với dung dịch
NaOH loãng, nóng là
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 29: Chất A CTPT C
7
H
8
tác dụng được với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
được chất B
(M
B
-M
A
=214). S đồng phân cấu tạo của A thoả mãn tính chất trên
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.
Câu 30: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)
2
đun nóng..
(2) Cho kim loại Fe vào HNO
3
đặc nguội.
(3) Cho SiO
2
vào dung dịch NaOH đặc nóng.
(4) Cho dung dịch NaHSO
4
vào dung dịch NaHCO
3
.
(5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
(6) Cho dung dịch Ca(HCO
3
)
2
vào dung dịch BaCl
2
.
S t nghiệm phản ứng hóa học xảy ra là.
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 31: Cho 6,96 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) KNO
3
, thu được dung
dịch X chứa m gam mui 1,12 t (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N
2
H
2
. Khí Y t khi so với H
2
bằng
11,4. Giá trị của m
A. 28,97. B. 36,07. C. 36,6. D. 32,17.
Câu 32: Chất X công thức cấu tạo CH
3
-CH(CH
3
) - CH
2
- CH = CH
2
. n thay thế của X
A. 1,1- đimetylbut-3-en. B. 4-metylpent-1-en.
C. 4,4- đimetylbut-1-en. D. 2-metylbut-4-en.
Câu 33: Cho 3,584 lít O
2
tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K Ba thu được hỗn hợp rắn Y ch gồm
các oxit các kim loại dư. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H
2
O lấy dư, thu được dung dịch Z 6,272 lít H
2
.
Cho Z tác dụng với lượng dung dịch NaHCO
3
, thu được 78,8 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hoàn
toàn 20,16 lít CO
2
vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các
thể tích khí đều đo đktc. Giá trị của m
A. 29,5. B. 78,8. C. 59,1. D. 88,64.
Câu 34: Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H
2
SO
4
HNO
3
, thu được dung dịch X 1,12 lít
khí NO. Thêm tiếp dung dịch H
2
SO
4
vào bình thu được 0,448 lít khí NO dung dịch Y. Biết trong cả
hai trường hợp NO sản phẩm kh duy nhất, đo điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết
2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm kh của N
+5
). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị
của m
A. 2,40. B. 4,06. C. 3,92. D. 4,20.
Câu 35: Hỗn hợp khí gồm etan propan có t khi so với H
2
20,25 được nung trong bình với chất xúc
tác để thực hiện phản ứng tách hiđro. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí t khi so với H
2
16,2
gồm các ankan, anken H
2
. Tính hiệu suất phản ứng tách hiđro, biết rằng tc độ phản ứng của etan
propan là như nhau?
A. 40%. B. 50%. C. 30%. D. 25%.
Câu 36: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al Mg trong 500 ml dung dịch HNO
3
1M thu được
dung dịch Y khí NO (sản phẩm kh duy nhất). Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y, lượng kết
tủa tạo thành được biểu diễn theo đồ thị sau:

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học 11 năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học 11 năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 94
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm