Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 2 lớp 6 - Đề 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 2 lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 2 lớp 6 - Đề 1 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 2, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6

Bài 1. (3 điểm) Tính:

a) -7129 + 1478 + 7129 + (-1479)

b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)

c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011

Bài 2. (3 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x + 5 = -2 + 11

b) -3x = -5 + 29

c) | x | - 9 = -2 + 17

d) | x – 9 | = -2 + 17

Bài 3. (2 điểm)

Tìm x, biết: | x + 19 | + | x + 5 | + | x + 2011 | = 4x

Bài 4. (2 điểm) Tìm các số nguyên n sao cho:

a) n – 1 là ước của 15

b) 2n – 1 chia hết cho n – 3

>> Tham khảo: Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1.

a) -7129 + 1478 + 7129 + ( -1479 )

= ( -7129 + 7129 ) + ( -1479 + 1478 )

= 0 + (-1) = -1

b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)

= 5 . (-7) + (-36)

= -35 + (-36) = -71

c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011

= 1 + ( -2 + 3 ) + ( -4 + 5 ) + … + (-2010 + 2011 )

= 1 + 1 + 1+ … + 1 (1006 số hạng ) = 1006

Bài 2.

a) x = 4

b) x = -8

c) | x | - 9 = -2 + 17

| x | = 15 + 9

| x | = 24

x = 24 hoặc x = -24

d) |x – 9| = -2 + 17

|x – 9| = 15

x – 9 = 15 hoặc x – 9 = -15

x = 24 hoặc x = -6

Bài 3.

Vế trái là tổng của các giá trị tuyệt đối nên là số không âm, do đó:

4x ≥ 0 hay x ≥ 0. Nên: x + 19 > 0, x + 5 > 0, x + 2011 > 0

Ta có: x + 19 + x + 5 + x + 2011 = 4x

3x + 2035 = 4x → x = 2035 (thích hợp)

Bài 4.

a) n – 1 là ước của 15

n – 1 ∈ { 1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15 }

n ∈ { 2; 0; 4; -2; 6; -4; 16; -14 }

b) Ta có: 2n – 1 = 2n – 6 + 5 = 2(n – 3) + 5 chia hết cho n – 3

Do đó: 5 chia hết cho n – 3. Nên n – 3 là ước của 5

n – 3 ∈ {1; -1; 5; -5}

n ∈ {4; 2; 8; -2}

Đánh giá bài viết
55 8.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm