Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 1

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 1 có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn Tin học, chuẩn bị cho bài thi và giữa và cuối học kì 2 lớp 10. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 (Đề 1)

Môn Tin học lớp 10

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Lệnh Insert → Break → Page break dùng để :

A. Lưu văn bản

B. Ngắt trang

C. Tìm kiếm

D. Đánh số trang

Câu 2: Địa chỉ E-mail được viết theo qui tắc:

A. Tên truy cậ[email protected]địa chỉ máy chủ của hộp thư

B. Tên truy cập địa chỉ máy chủ của hộp thư

C. Tên máy địa chỉ máy chủ của hộp thư

D. Tên máy tí[email protected]địa chỉ máy chủ của hộp thư

Câu 3: Những ngành nào sau đây được sử dụng Internet?

A. Giáo dục

B. Kinh doanh thương mại

C. Y tế

D. Cả A, B, C

Câu 4: Cho bảng sau:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 1

Cho biết kết quả nối cột A với cột B nào là đúng?

A. 1C, 2B, 3D, 4A

B. 1D, 2B, 3C, 4A

C. 1A, 2B, 3D, 4C

D. 1B, 2C, 3D, 4A

Câu 5: Bạn lựa chọn khu vực nào để thể hiện rằng bạn muốn in 4 bản?

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10

A. Khu vực số 1

B. Khu vực số 2

C. Khu vực số 3

D. Khu vực số 4

Câu 6: Để chèn vào văn bản những hình ảnh trn, ta chọn mục symbol như hình minh họa đúng hay sai?

Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 10 - Đề 1

A. Đúng B. Sai

Câu 7: Khái niệm sau đây nói đến mô hình mạng nào:

Tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau, mỗi máy tính có thể vừa cung cấp trực tiếp tài nguyên, vừa có thể sử dụng tài nguyên của máy tính khác.

A. Mô hình mạng ngang hàng

B. Mô hình mạng khách chủ.

C. Mô hình mạng Client/Server.

D. Cả B và C.

Câu 8: Chọn từ (cum từ) thích hợp điền vào chỗ trống (…..) trong các câu sau: ……………cung cấp tài nguyên chung cho người dùng mạng.

A. Tài nguyên chung

B. Máy chủ

C. Máy khách

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Điền vào chỗ trống trong đoạn sau:

Để các máy tính có thể giao dịch được với nhau, cần phải có các quy định đặc biệt gọi là các giao thức truyền thông. Dữ liệu truyền trong mạng được tổ chức thành các gói tin có kích thước xác định. Các gói tin được đánh số để sau đó có thể tập hợp chúng lại 1 cách đúng đắn. Thực chất giao thức truyền thông là ………………chuyên dụng thực hiện việc truyền thông trong mạng.

A. Chương trình

B. Phần mềm

C. Ngôn ngữ

D. Giao thức

Câu 10: Dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết các dịch vụ trên internet cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức liên kết các trang web là:

A. WWW

B. Website

C. Siêu văn bản

D. Siêu liên kết

2. Đáp án Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 1

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

B

A

D

A

B

A

B

B

B

A

----------------------

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 1 bao gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng làm bài ôn tập phần Tin lớp 10. Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10 đề thi học kì 2 lớp 10 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Một số tài liệu liên quan khác:

Đánh giá bài viết
1 514
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Xem thêm