Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi

Mã đề 001 Trang 1/5
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ KHIẾT
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 12
08/10/2018
Thời gian làm bài : 45 Phút(không kể giao đề)
(Đề có 5 trang, đề có 25 câu)
Họ và tên : ...............................Lớp …….Số báo danh : ................... Phòng......
Câu 1: Hàm s y = x
5
+ 3x
3
+ 1 đồ th (C
1
), hàm s y = x
4
+ 3x
2
+ 1 đồ th (C
2
). S điểm
chung ca (C
1
) (C
2
) :
A. 3
B. 1
C. 5
D. 2
Câu 2: Hàm s nào sau đây không có đim cc tr?
A. y = –x
4
+ 2x
2
1
B. y = x
3
+ 6x 2019
C. y =
1
4
x
4
+ 6
D. y = x
4
+ 4x
2
5
Câu 3: Cho hàm s y = f(x) có đồ th như hình vẽ sau:
- 2
1
- 1
3
2
1
O
x
y
Xác định f(x). Kết qu nào sau đây đúng ?
A. f(x) = x
3
3x
2
+ 1 B. f(x)= – x
3
+ 3x + 1
C. f(x)= –x
3
+ 3x
2
+ 1 D. f(x) = x
3
3x + 1
Câu 4: Cho hàm s f(x) = 8x
3
10x + 2018. Chn khng định đúng trong c khng định sau:
A. Hàm số f(x) đồng biến trên khoảng (
; +
)
B. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng (0; +
) và đồng biến trên khoảng (
; 0)
C. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng (
; +
)
D. m số f(x) đồng biến trên khoảng (0; +
) và nghịch biến trên khoảng (
; 0)
Câu 5: Giá tr ln nhất ca hàm s y = 7x
3
+ 3x + 5 trên đon [–10; 0] bằng:
A. 5
B. 15
C. 7
D.3
Mã đề 001
Mã đề 001 Trang 2/5
Câu 6: Tìm m để đưng tiệm cn đứng ca đồ th hàm s f(x) =
12x
xm
+
+
đi qua điểm A(2; 3)
A. m = 2 B. m = 3 C. m =
1
2
D. m = 2
Câu 7: Hàm số f(x) =
3
2
1
3 ( 3 4)
x
xx x
+−
có đồ thị (C). Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. x= 4 là tiệm cận đứng của (C)
B. x= 1 là tiệm cận đứng của (C)
C. y =
1
3
là tiệm cận ngang của (C)
D. x= 0 là tiệm cận đứng của (C)
Câu 8: Cho hàm s y = f(x) xác định trên
dấu ca đạo hàm y’ = f ’(x) như sau:
+
+
-
-
0
0
-1
1
0
+
-
y '
x
Mnh đ nào dưi đây sai ?
A. Giá trị cực đại của hàm số f(x) là f(0)
B. Hàm số f(x) có hai điểm cực đại
C. Hàm số f(x) có ba điểm cực trị
D. Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại x = 0
Câu 9: Xét các mệnh đề sau:
<1>Đồ th hàm s y = x
3
+ 3x
2
+ 1 nhn điểm I(1; 0) làm tâm đối xng
<2>Đồ th hàm s f(x) =
1
2
x
x
−+
nhn điểm I(2; 1) làm tâm đối xng
<3>Đồ th hàm s y = x
4
+ 3x
2
+ 1 nhn trc Ox làm trc đối xng
<4>Đồ th hàm s y =
1
5
x
4
+ x
2
+ 3 nhn trc Oy làm trc đối xng
S mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên :
A. 3 B. 0 C. 1 D. 2
Câu 10: Cho hàm s f(x) có đạo hàm f ’(x) trên
cho đồ th (C) như hình vẽ sau:
2
-
2
2
x
y
O
1
- 2
Mã đề 001 Trang 3/5
Xét các mệnh đề:
(1)(C) có ba điểm cc tr
(2)Nếu (C) đồ th ca hàm s f ’(x) thì hàm s f(x) có bốn điểm cc tr
(3)Nếu (C) đồ th ca hàm s f (x) thì hàm s f(x) đồng biến trên
D
, với
( )
(
)
; 2 0; 1
D = −∞
(4)Nếu (C) đồ th ca hàm s f (x) thì hàm s f(x) đạt cc đại tại
2x =
Trong các mệnh đề trên s mệnh đề đúng :
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 11: Hàm s f(x) = ax
4
+ bx
2
+ c đồ th (C) cắt trc Ox tại
( 2;0)
;
( 2;0)
như hình vẽ sau:
-
2
2
- 1
y
x
O
1
- 1
Mnh đề nào sau đây đúng ?
A. a < 0, b < 0, c = 0 B. a > 0, b > 0, c
0
C. a > 0, b < 0, c = 0 D. a > 0, b < 0, c
0
Câu 12: Cho hàm s y = f(x) đạo hàm liên tục trên
hàm s y = f ’(x) đồ th đi qua (a; 0),
(b; 0), (c; 0) như hình vẽ sau:
c
b
a
y
x
O
Biết f(a).f(c) < 0. Hỏi đồ th hàm s y = f(x) cắt trc Ox tại bao nhiêu điểm ?
A. 2 B. 0 C. 3 D. 1
Câu 13: Hàm s f(x)= – x
2
(x
2
2) + 3 đồ th (C). Gọi A điểm cc tiểu ca (C) (C) cắt trc
Ox tại B, C. Din tích tam giác ABC bằng:
A.
3
2
B.
33
C.
33
2
D.
3
Câu 14: Cho hàm s f(x) đạo hàm cấp hai.trên
{ }
\ 1; 2
. Gọi (C) đồ th ca hàm s y = f ’(x)

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi. Chắc chắn nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 240
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm