Đề ôn thi học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 9

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Nằm trong bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng Anh, đề luyện thi học sinh giỏi Anh 6 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 nâng cao có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới giúp các em ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 6 hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang, nhấp chọn Tải về để tham khảo, download tài liệu.

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. knifeB. injureC. scissorsD. sink
2. A. precautionB. causeC. becauseD. aunt
3. A. coverB. movieC. aboveD. oven
4. A. reachB. beneathC. nearD. bead
5. A. chemicalB. choreC. kitchenD. children

II. Choose from the four options given one best answer to complete each sentence.

1. What does your friend look_________?

A. likes

B. like

C. likely

D. to like

2. Is she going to________ you this summer?

A. visit

B. visits

C. visited

D. visiting

3. Why did Romeo and Juliet kill___________?

A. they

B. them

C. themselves

D. themself

4. Why do we have to put all dangerous objects out of___________.

A. children reach

B. reach children

C. children reaching

D. children’s reach

5. Why mustn’t we let children________ in the kitchen.

A. play

B. playing

C. to play

D. played

III. Read the following passage then answer questions below.

This is Hoa’s bedroom. There is a desk on the left of the room. On the desk, there are many folders, and above the desk there is a bookshelf. There is a bed near the desk. On the right side of the room, there is a window. There is a wardrobe beside the window. The wardrobe is opposite the desk.

1. What is on the left of the room? ~ It’s______________.

A. a desk

B. a wardrobe

C. a bed

D. a window

2. Are there many folders on the desk? ~ ________________.

A. No, there aren’t.

B. Yes, there are.

C. No, there isn’t.

D. Yes, there is.

3. There is a bookshelf___________the desk.

A. on

B. near

C. opposite

D. above

4. Opposite the desk, there is a__________________.

A. window

B. bookshelf

C. wardrobe

D. bed

IV. Choose the correct sentence according to the given words and phrases.

1. it/ be not/ safe/ leave/ medicine/ around/ house.

A. It be not safe to leave medicine around house.

B. It is not safe to leaving medicine around the house.

C. It is not safe leave medicine around the house.

D. It is not safe to leave medicine around the house.

2. put/ rice/ teaspoon/ salt/ in it.

A. Put the rice and a teaspoon of salt in it.

B. Put rice and a teaspoon of salt in it.

C. Put rice and teaspoon of salt in it.

D. Put the rice and a teaspoon of the salt in the it.

3. I/ going/ be/ home/ late tonight.

A. I am going to be home late tonight.

B. I am going to am home late tonight.

C. I going to be at home late tonight.

D. I am going be in the home late tonight.

4. Alexander Graham Bell/ born / March 3 1847 / Edinburgh.

A. Alexander Graham Bell is born in March 3 1847 in Edinburgh.

B. Alexander Graham Bell was born in March 3 1847 in the Edinburgh.

C. Alexander Graham Bell was born on March 3 1847 in Edinburgh.

D. Alexander Graham Bell is born on March 3 1847 at the Edinburgh.

5. bag / be not / big / enough/ carry /everything.

A. The bag is not enough big carry everything.

B. The bag is not big enough to carry everything.

C. The bag are not big enough to carry everything in it.

D. Bag is not enough big to carry everything.

Đáp án có trong file tải: Đề thi thử học sinh giỏi tiếng Anh 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
2 1.011
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm