Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 4

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: htt ps://vndoc. co m/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đ ÔN THI TUYN SINH LP 6 MÔN TING ANH
M 2020 - 2021 ĐÁP ÁN
I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the
others by circling A, B, C, or D.
1. A. stopped B. laughed C. walked D. stayed
2. A. them B. theory C. through D. thistle
3. A. hire B. hope C. honour D. health
II. Choose the word that is different from the rest in each group by circling A, B, C
or D
4. A. ill B. sick C. sad D. unwell
5. A. doctor B. nurse C. dentist D. teacher
III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.
6. My mother always wants me __________ the piano well.
A. to play
B. playing
C. play
D. to playing
7. Who _____________ you English?
A. teach
B. does teach
C. do teach
D. teaches
8. When I ____________ him tomorrow, I will tell him about that.
A. meet
B. meeting
C. met
D. shall meet
9. Mike was not feeling well so we gave him _________ to do than you.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: htt ps://vndoc. co m/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. little work
B. less work
C. few work
D. fewer work
10. Bill has spent __________ the money that his father gave last week.
A. most
B. most of
C. much
D. many
11. _____________ your teacher? - Yes, she is very kind.
A. Do you like
B. Do you want
C. Would you like
D. How is
12. ‘Thank you very much for your help. ‘------------- .’
A. It’s quite OK
B. That’s right
C. I’d love to
D. You’re welcome
13. We are waiting _____________ a bus.
A. to
B. of
C. for
D. at
14. ‘Let’s go out for dinner. _____________
A. Thank you
B. Good idea
C. I agree
D. My pleasure
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: htt ps://vndoc. co m/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
15. I don’t like vegetables but my sister _____________
A. do
B. likes
C. does
D. would like
IV. Give the correct form of the bold words in brackets.
16. My sister is a stamp ________________ COLLECT
17. The cards in the library are in ________________ order ALPHABET
18. She sent her best wishes for my future ____________ HAPPY
19. The ________________ of this tree are very green and beautiful. LEAF
20. Mr Pike lives on the ________________ floor of this building. NINE
V. Fill each gap of the following sentences with a suitable preposition.
21. The magazines are _____________ the shelves _____________ the right.
22. You should learn irregular verbs _____________ heart.
23. He has driven the same car _____________ 2008.
24. He hasn’t eaten anything _____________ twenty-four hours.
25. Where is your place _____________ birth?
VI. The sentences below have four underlined words or phrases A, B , C or D.
Identify an error in each sentence and correct it.
26. Viet does not get (A) up early (B) and do (C) morning exercises (D) yesterday.
27. My brother doesn’t like (A) durians, and (B) I don’t (C) like them, too (D).
28. I bought (A) a different (B) gift for (C) my friend in American (D) last year.
29. Last month Lan was ill (A) so (B) she goes to see (C) the doctor at (D) his office
30. I don’t know (A) how explain (B) all these (C) things to you (D) now.
VII. Fill in each blank in the passage below with one suitable word.
either like In There too
no a with are because
England is not (31) __________ large country. There are no high mountains, no long
rivers and (32) ___________ very large woods in England, (33) _____________. There

Đề tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020, đề thi tuyển sinh lớp 6 năm 2020 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi khảo sát chất lượng đầu vào lớp 6 môn Anh hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo, download đề thi phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 lớp 6 có đáp án với nội dung bám sát SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong sách hiệu quả.

* Bộ đề do Thầy Bùi Văn Vinh biên soạn được VnDoc sưu tầm và reup với mong muốn mang đến cho thầy cô, các bậc phụ huynh nguồn tài liệu luyện thi lên lớp 6 môn tiếng Anh đa dạng và hữu ích.

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2020 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 5.952
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm