Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa năm 2020 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa 10

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa năm 2020 có đáp án biên soạn gửi tới bạn đọc đề thi giữa kì 1 Hóa 10 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung câu hỏi trọng tâm vào chương đã được học ở chương 1 và chương 2. Mời các bạn tham khảo. 

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

ĐỀ THI THAM KHẢO 

(Đề thi có 02 trang)

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 LỚP 10

NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN HÓA HỌC 

Câu 1. Nguyên tử được cấu tạo từ những hạt cơ bản nào

A. notron, proton, electron

B. notron, proton

C. electron

D. notron

Câu 2. Cho nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp s là 7. Cho biết X thuộc nhóm A. Vậy X là

A. Na. B. K. C. O. D. Ba

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.

C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron.

Câu 4. Số khối của nguyên tử bằng tổng

A. số p và n.

B. số p và e.

C. số n, e và p.

D. số điện tích hạt nhân.

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố R có 56e và 81n. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của

nguyên tố R?

A. _{56}^{137}R

B. _{81}^{137}R

C. _{56}^{81}R

D. _{81}^{56}R

Câu 6. Ion M2+ có số e là 18, điện tích hạt nhân là:

A. 18.

B. 20.

C. 18+.

D. 20+.

Câu 7. X là nguyên tố thuộc nhóm IIA; Y là nguyên tố thuộc nhóm VIA. Hợp chất X và Y có công thức phân tử là

A. XY2.

B. X3Y.

C. XY.

D. X2Y6.

Câu 8. Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau:

A. _{19}^{40}K_{18}^{40}Ar

B. _{8}^{16}O_{8}^{17}O

C. O2 và O3 

D. Kim cương và than chì

Câu 9. Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75%. Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Đồng vị thứ hai là

A. 34X

B. 37

C. 36

D. 38

Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 6,2g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 2,24 lít hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho là

A. Li và Na.

B. Na và K.

C. K và Rb.

D. Rb và Cs.

Câu 11. Tổng số hạt proton, electron, notron của nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm IIIA là 40. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

A. 12 B. 11 C. 13 D. 14

Câu 12. Nguyên tử một nguyên tố X có tổng số hạt các loại bằng 115. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là: 

A. 80X B. 90X C. 45X D. 115X

Câu 13. Cấu hình e nào sau đây của nguyên tố kim loại?

A. 1s22s22p63s23p6

B. 1s22s22p63s23p5

C. 1s22s22p63s23p3

D. 1s22s22p63s23p1

Câu 14. Cấu hình e của nguyên tử có số hiệu Z = 16 là

A. 1s22s22p63s23p4

B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s23p5

D. 1s22s22p63s23p3

Câu 15. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết kém chặt chẽ với hạt nhân nhất?

A. lớp K B. lớp L C. Lớp M D. lớp N

Câu 16. Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm VA có bán kính nguyên tử lớn nhất?

A. Nitơ (Z = 7)

B. Photpho (Z = 15)

C. Asen (Z = 33)

D. Stibi (Z = 83)

Câu 17. Nguyên tố ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron hóa trị là 3d104s24p5?

A. Chu kì 4, nhóm IB.

B. Chu kì 4, nhóm IA.

C. Chu kì 4, nhóm VIIA.

D. Chu kì 4, nhóm VIB.

Câu 18. Một oxit X của một nguyên tố ở nhóm VIA trong bảng tuần hoàn có tỉ khối so với metan (CH4) là 4. Công thức hóa học của X là:

A. SO3.

B. SeO3.

C. SO2.

D. TeO2

Câu 19. Cho 6,4 g hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Các kim loại đó là

A. Be và Mg B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba

Câu 20. Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai?

A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.

B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

D. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột

Câu 21. Xếp Al, Si, Na, K, Mg theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần:

A. K, Na, Mg, Al, Si.

B. Si, Al, Mg, Na, K.

C. Na, K, Mg, Si, Al.

D. Si, Al, Na, Mg, K

Câu 22. Trong các hiđroxit sau, chất nào có tính chất bazơ mạnh nhất?

A. Be(OH)2. B. Ba(OH)2. C. Mg(OH)2. D. Ca(OH)2

Câu 23. Cấu hình của e nguyên tử X: 1s22s22p63s23p5. Hợp chất với hiđro và oxit cao nhất của X có dạng là:

A. HX, X2O7.

B. H2X, XO3.

C. XH4, XO2.

D. H3X, X2O.

Câu 24. Hợp chất với hiđro của nguyên tố có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là:

A. O B. P C. S D. Se

Câu 25.  Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có tỉ lệ giữa số proton và nơtron là 1 : 1.

B. Chỉ có trong nguyên tử magie mới có 12 electron.

C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có 12 proton.

D. Nguyên tử magie có 3 lớp electron.

 Câu 26. Tính chất bazơ của dãy các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến đổi theo chiều nào sau đây?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay đổi.

D. Vừa giảm vừa tăng

Câu 27. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tử R và hiđro là RH3. Cấu hình electron nào dưới đây phù hợp nhất với nguyên tố R?

A. 1s22s22p1

B. 1s22s22p5

C. 1s22s22p3

D. 1s22s2

Câu 28. Các phân lớp electron có trong lớp M là

A. 2s, 2p.

B. 3s, 3p, 3d.

C. 4s, 4p, 4d, 4f.

D. 1s

Câu 29. Cho các nhận định sau đây

(1). Trong một chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, hóa trị của các nguyên tố trong công thức oxit cao nhất tăng dần từ 1 đến 7.

(2). Trong một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, độ âm điện của nguyên tố giảm.

(3). Nguyên tử R có Z= 15. Công thức hợp chất khí đối với hiđro và oxit cao nhất của R là: RH3, RO3.

(4). Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần.

(5). Anion X- và cation Y+ có cấu hình e giống nguyên tử Ne khi đó nguyên tử X có nhiều hơn nguyên tử Y là 2 electron.

Số nhận định đúng là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 30. Halogen có độ âm điện lớn nhất là:

A. flo. B. clo. C. brom. D. iot.

--------------HẾT--------------

Đáp án đề thi giữa kì 1 Hóa 10 

1A 2A 3B 4A 5A 6D 7B 8B 9B 10B
11C 12A 13D 14A 15D 16D 17C 18C 19B 20A
21B 22B 23A 24C 25A 26B 27C 28B 29A 30A

.................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa năm 2020 có đáp án, đề thi bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan tương ứng với 1 câu là 0,3 điểm. Đề thi xây dựng trên các cấp độ khác nhau, để đánh giá đúng năng lực của các bạn học sinh. 

 Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm