Đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 huyện Việt Yên năm 2015

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Hóa

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 huyện Việt Yên năm 2015 có đáp án kèm theo sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 8 ôn thi học kì môn hóa. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2014-2015 huyện Việt Yên, Bắc Giang

Đề thi giữa học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 8 huyện Việt Yên năm 2015

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Sinh học lớp 8 huyện Việt Yên năm 2015

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2014 - 2015
MÔN THI: HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Chất có công thức hóa học nào sau đây là oxit?

A. ZnO B. Zn(OH)2 C. ZnCO3 D. ZnSO4

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn khí metan (CH4) trong khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản ứng là:

A. CO2. B. H2O. C. CO2 và H2O. D. CO2, H2O và O2.

Câu 3: Cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

1) CaCO3 → CaO + CO2 2) Fe + S → FeS

3) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 4) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Trong các phản ứng trên: số phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy lần lượt là:

A. 3; 1. B. 2; 1. C. 1; 3. D. 1; 2.

Câu 4: Thành phần thể tích của không khí gồm:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,...).

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,...).

C. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí CH4 trong bình chứa khí oxi. Thể tích khí oxi (đo ở đktc) cần dùng là:

A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

Câu 6: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ?

A. SO3; P2O5. B. Na2O; SO3. C. SO2; CaO. D. Na2O; CaO.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy xác định 1, 2, 3, 4?

Câu 2 (1 điểm): Giải thích tại sao: Khi nhốt một con dế mèn vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn?

Câu 3 (1 điểm): Cho các oxit có công thức hóa học sau: SO2; Fe2O3. Chất nào thuộc loại oxit bazơ, chất nào thuộc loại oxit axit. Gọi tên các oxit đó?

Câu 4 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a) S + O2 ---> ……… b) Fe + O2 ---> ……..

c) KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + ….. d) ……… ---> KCl + O2.

Câu 5 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,48 gam photpho trong bình chứa khí oxi, tạo thành điphotpho pentaoxit.

a) Tính khối lượng hợp chất tạo thành?

b) Nếu trong bình chứa 4 gam khí oxi. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: P = 31; O = 16; C =12; H = 1)

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: HÓA HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

B

A

C

D

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm) (1): KMnO4 hoặc KClO3; (2): đèn cồn; (3): bông; (4): Khí oxi

Câu 2 (1 điểm) Vì trong quá trình hô hấp của chúng cần oxi cho quá trình trao đổi chất (quá trình này góp phần vào sự sinh tồn của người và động vật), khi ta đậy nút kín có nghĩa là sau một thời gian trong lọ sẽ hết khí oxi để duy trì sự sống. Do đó con vật sẽ chết.

Câu 3 (1 điểm)

  • Oxit bazơ là: Fe2O3 (Sắt (III) oxit)
  • Oxit axit là: SO2 (Lưu huỳnh đioxit)

Câu 4 (2 điểm)

Câu 5 (2 điểm)

a) Số mol của P là: nP = 2,48/31 = 0,08 (mol)

Theo PTHH: 4 -------> 2 (mol)

Theo bài ra: 0,08 -------> 0,04 (mol)

Khối lượng P2O5 tạo thành là: mP2O5 = 0,04.142 =5,68 (gam)

b) Số mol của oxi là: nO2 = 4/32 = 0,125 (mol)

Xét tỉ lệ: 0,08/4 < 0,125/5 => O2 dư, P phản ứng hết.

Theo PTHH: 4 ------> 5 (mol)

Theo bài ra: 0,08 ---> nO2

=> Số mol oxi tham gia phản ứng là: nO2 = 5.0,08/4 = 0,1 (mol)

=> Số mol oxi còn dư sau phản ứng: nO2 (dư) = 0,125 – 0,1 = 0,025 (mol)

=> Khối lượng oxi còn dư là: m = 0,025 . 32 = 0,8 (g)

Đánh giá bài viết
37 17.356
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 8 Xem thêm