Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học Đặng Cương, Hải Phòng năm học 2017-2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Đặng Cương, Hải Phòng năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và ôn tập từ vựng, lý thuyết hiệu quả.

Dang Cuong Primary School

Full name: ………………………………….

Class: …………………

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ 1

Năm học: 2017-2018

Thời gian: 40’

Marks

Listening

Reading and writing

Speaking

Comments

PART 1. LISTENING (2.5p)
Question 1. Listen and number. (0.5 p)

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

Question 2. Listen and tick. (1.0 p)

Đề thi môn tiếng Anh lớp 5

Question 3. Listen and circle. (1.0 p)

1.

Mai has English…….

a. four times a week

b. every school day

2.

Nam has ………today.

a. four lessons

b. no lesson

3.

Akiko is………today.

a. at school

b. on holiday

4.

Quan has Maths ………..

a. every school day

b. four times a week

PART 2. READING AND WRITING (5.0 p)

Question 4. Read the text carefully. Tick () True or False. (1,25 pt)

Tom likes reading. On Sunday, he often stays at home and reads comic books. He like Case Closes very much. It is a Japanese story. The main character is a schoolboy called Jimmy Kudu. He often helps the police. He is good at his job. Jimmy Kudu is Tom’s favourite character because he is clever and brave.

True

False

1. Tom likes reading books in his free time

2. Case Closed is a Malaysian story.

3. The main character is Jimmy Kudo

4. Jimmy Kudu is a policeman

5. Jimmy Kudu is clever and brave

Question 5. Fill in each gap with a suitable word from the box. (1,25 pt )

friendly Science favourite week school

It is Wednesday today . Trung is at Hung Duong Primary (1)……….….. He has four lessons: Vietnamese, Maths, English and (2) …………………..Trung has English four times a (3)………………. Miss Hien is his English teacher. She is a kind and (4) …………….teacher. English is one of Trung’s (5)………………..subjects because he loves reading English short stories and comic books. Trung also likes chatting online with his foreign friends like Akiko, Tony, Linda and Peter.

Question 6. Fill in the blank with a suitable letter. (0.5)

1. C__mic 2. G__ntle

Question 7. Put the letters in the correct order to make correct words. (1pt)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Question 8. Reorder the words to make sentences. (1 pt)

1. pandas/ saw/ two/ at/ the/ She/ zoo/.

…………………………………………………………………………..…

2. I/ times/ have/ a/ English/ four/ week/

……………………………………….………………………………………………

3. are/ the/ your/ zoo/ favourite/ animals/ What/ at/?

……………………………………………………….....................................................

4. We/ learn/ friends/ talk/ English/ our/ because/ we/ to/ with/ want/ foreign.

………………………………………………………………………………………………..

C. SPEAKING (2.5p)

----------

Nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích, ngoài học liệu môn tiếng Anh, chúng tôi còn sưu tầm và đăng tải các môn Toán, Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý...Để có một kì thi học kì 1 diễn ra hiệu quả nhất, mời các bạn hãy tham khảo thêm Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
16 7.961
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm