Giải SGK Unit 11 lớp 11 Sources of Energy

VnDoc.com tổng hợp Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy - Để học tốt Tiếng Anh lớp 11 nhằm giúp quý thầy cô giáo cùng một lúc có thể tham khảo được nhiều tài liệu khác nhau. Tài liệu này gồm các phần: A. Reading (trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11), B. Speaking (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 11), C. Listening (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11), ...

A. Unit 11 lớp 11 Reading Trang 124 - 125 - 126 - 127 SGK Tiếng Anh 11

Before you read (Trước khi bạn đọc)

- Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What source of enerey does each picture above refer to? (Mỗi bức tranh trên đề cập đến nguồn năng lượng nào?)

- Picture 1: Wind energy: năng lượng gió

- Picture 2: Solar energy: năng lượng mặt trời

- Picture 3: Water energy: năng lượng nước

2. What do we need energy for? (Chúng ta cần năng lượng để làm gì?)

=> We need energy to cook, to light, to heat or cool the house and to run machines, ...

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Hiện nay các nguồn năng lượng của chúng ta là từ nhiên liệu hóa thạch (dầu, than đá và khí thiên nhiên). Tuy nhiên các trữ lượng đó rất hạn chế. Vì nhu cầu về điện gia tăng quá nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cạn kiệt trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Do đó người ta phải phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay thế là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ số điện cho nhu cầu thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thế khác là địa nhiệt, lấy từ lòng trái đất. Các nhà khoa học dùng sức nóng này để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên loại năng lượng này chỉ có ở một vài nơi trên thế giới mà thôi.

Mặt trời, nước và gió là các nguồn năng lượng thay thế khác. Gió chạy máy xay gió và thuyền buồm. Nó là một nguồn năng lượng sạch và lại có nhiều. Nhưng rủi thay, khi không có gió, ta sẽ không có năng lượng. Nước khi chảy từ trên cao xuống thấp sẽ tạo ra năng lượng. Năng lượng này được dùng để tạo ra điện. Thủy điện cho năng lượng không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, ta phải xây đập để sử dụng năng lượng này. Đập nước rất tốn kém nên thủy điện rất đắt tiền.

Mặt trời giải phóng ra lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể chuyển thành điện. Nhiều quốc gia dùng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hàng ngày. Các tấm bảng thu nhiệt từ mặt trời trên mái nhà có thể tạo đủ năng lượng để sưởi ấm hay làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không những nhiều và vô tận mà còn sạch sẽ và an toàn.

Dù còn có một số hạn chế, tiềm năng của các nguồn năng lượng thay thế này là rất lớn. Tuy nhiên, làm cách nào tận dụng những nguồn năng lượng đó là một vấn đề cho các nhà nghiên cứu trên thế giới.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank ... . (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp. (Sử dụng từ điển khi cần thiết.))

Gợi ý:

1. released

2. alternative

3. energy

4. limited

5. exhausted

Task 2. Scan the passage and write down the advantage(s) and disadvantage(s) ... . (Đọc lướt đoạn văn và viết các thuận lợi và bất lợi của từng nguồn năng lượng thay thế.)

Gợi ý:

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is our major source of energy? (Nguồn năng lượng chính của chúng ta là gì?)

=> Our major source of energy comes from fossil fuels. (Nguồn năng lượng của chúng tôi đến từ nhiên liệu hóa thạch)

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one do you think has the most potential? (Có bao nhiêu nguồn năng lượng được nhắc đến trong đoạn văn, và bạn nghĩ nguồn năng lượng nào là tiềm năng nhất?)

=> Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential. (Năm nguồn năng lượng được đề cập trong văn bản. Đó là điện hạt nhân, năng lượng mặt trời, điện nước, phong điện, địa nhiệt. Tôi nghĩ rằng năng lượng mặt trời là tiềm năng nhất.)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Complete the summary of the reading passage by filling each ... . (Hoàn thành phần tóm tắt bài đọc bằng cách điền vào cho trống một từ thích hợp trong khung.)

Gợi ý:

1. energy

2. one

3. fuels

4. limited

5. alternative

6. sources

7. unlimited

8. environment

B. Unit 11 lớp 11 Speaking Trang 127 - 128 SGK Tiếng Anh 11

Task 1. The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read ... . (Các phát biểu sau liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (v) vào ô thích hợp A (cho lợi thế) hoặc D (cho bất lợi), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

AD
1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời gian tương đối ngắn.v
2. Địa nhiệt chỉ có ở một vài nơi trên thế giới.v
3. Nếu gió không thổi thì sẽ không có năng lượng gió.v
4. Năng lượng nước cung cấp năng lượng mà không gây ô nhiễm.v
5. Lò phản ứng hạt nhân cũng phát ra phóng xạ nguy hiểm cho môi trường.v
6. Năng lượng mặt trời không những có nhiều và nhiều vô tận mà còn sạch và an toàn.v
7. Xây một đập thủy điện thì tốn kém.v

Task 2. Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages ... . (Làm việc theo cặp. Nói chuyện với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế, sử dụng các gợi ý trong Bài tập 1.)

Gợi ý:

Nuclear power

A: I think that nuclear power can be an alternative source ofenergy

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while nuclear power is unlimited.

B: However, it can be very dangerous. A nuclear reactor releases radiation which is harmful to the environment.

Solar energy

A: I think that solar energy can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while solar energy is plentiful and infinite.

B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is only possible during the day time.

Water power

A: I think that water power can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while water is unlimited.

B: I know it also provides energy without pollution. However, it is expensive to build a dam for hydroeiectricity.

Wind solar

A: I think that wind can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant and unlimited.

B: I know it is also clean and safe to the environment. However, it is not available when there is no wind.

Geothermal heat

A: I think that geothermal heat can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while this heat is available.

B: I know it also provides energy without pollution. However, it is possible only in a few places in the world.

Task 3. Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy ... . (Bày tỏ niềm tin của bạn vào việc gia tăng sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, sử dụng các gợi ý từ Bài tập 2.)

Đoạn văn gợi ý:

In my opinion using the alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power... are clean and safe for our life. Besides that they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses to create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Gợi ý hội thoại:

A: Give your suggestion of an alternative source of energy. (I think/believe that more and more people will use... as a source of energy in the future.)

B: Ask A for the reason. (Why do you think/believe so?)

A: Explain the reason. (Because it is unlimited ... .)

C: Say the disadvantage of that source. (But it is expensive and only available during ... .)

D: Express his own opinion. (I hope the progress of science and technology will help overcome this problem ... .)

C. Unit 11 lớp 11 Listening Trang 128 - 129 - 130 SGK Tiếng Anh 11

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. List some of the things you use energy for in your house. (Làm việc theo cặp. Liệt kê một số trong những thứ sử dụng năng lượng trong nhà của bạn.)

They are electricity, oil, coal, gas, ...

- Listen and repeat.

ecologist: nhà sinh thái học

resources: tài nguyên

renewable: có thể khôi phục

fossil fuels: nhiên liệu hóa thạch

unlimited: vô tận

fertilized: làm màu mỡ (đất)

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and complete the sentences by circling the letter A, B, C or D. (Nghe và hoàn thành câu bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D.)

Gợi ý:

1. D2. C3. D4. A5. B

Nội dung bài nghe:

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life these resources must be protected from pollution and conserved. Ecologists study their importance and how to use them carefully.

According to ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized and protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years to make coal. All fossil fuels are nonrenevvable resources.

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Hướng dẫn giải:

Môi trường tự nhiên bao gồm tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sự sống: không khí, các đại dương, mặt trời và đất. Vì chúng là thiết yếu cho sự sống, các nguồn này phải được bảo vệ khỏi ô nhiễm và được bảo tồn. Các nhà sinh thái học nghiên cứu tầm quan trọng của chúng và cách sử dụng chúng một cách cẩn thận.

Theo các nhà sinh thái học, các nguồn năng lượng được chia thành 2 nhóm: có thể tái tạo và không thể tái tạo. Khi một nguồn có thể được thay thế một cách nhanh chóng, nó được gọi là tái tạo. Nếu nó không thể được thay thế một cách nhanh chóng và dễ dàng, nó không thể tái tạo. Ví dụ cỏ cho động vật là nguồn tái tạo. Khi bò ăn cỏ, tài nguyên được sử dụng. Nếu đất được bón phân và bảo vệ, sẽ có nhiều cỏ hơn. Than tuy nhiên không thể tái tạo được vì phải mất hàng triệu năm để tạo ra than. Tất cả các nhiên liệu hóa thạch là nguồn tài nguyên không thể tái tạo được.

Năng lượng mặt trời, không khí, và nước là nguồn năng lượng có thể tái tạo vì nó là nguồn cung cấp không giới hạn. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể được thay đổi nếu người ta không cẩn thận với các tài nguyên này. Lượng năng lượng mặt trời đến Trái Đất phụ thuộc vào khí quyển. Nếu bầu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời đến trái đất có thể nguy hiểm. Nếu cuộc sống vẫn tiếp tục, không khí phải chứa lượng thích hợp nitơ (N), oxy (O), CO2 (carbon dioxide), và các loại khí khác. Nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không chứa số lượng của các khí này một cách phù hợp.

Task 2. Listen again to the last part of the talk and write in the missing words. (Nghe lại đến phần cuối của bài nói và viết các từ còn thiếu.)

Gợi ý:

(1) unlimited(2) atmosphere(3) may(4) gases(5) amount

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Which group do these sources of energy belons to? Put a tick (v) in the right column. (Các nguồn năng lượng này thuộc vào nhóm nào? Đặt dấu (v) vào cột đúng.)

Gợi ý:

Sources of energyNon-renewableRenewable
Coalv
Geotherman heatv
Petroleumv
Solar energyv
Oilv
Wind energyv
Gasv

D. Unit 11 lớp 11 Writing trang 130 SGK Tiếng Anh 11

Task 1. Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and ... . (Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ.)

Gợi ý:

(1) 117; (2) coal; (3) smallest

Task 2. Continue your description of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland. (Tiếp tục mô tả của bạn về các xu hướng tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 tại Tây Nguyên.)

Gợi ý:

The chart presents the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal contributed a slightly went up with 45 million tons.

(Biểu đồ diễn tả mức tiêu thụ năng lượng ở Highland trong năm 2005. Có thể thấy, tổng mức tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Thủy điện hạt nhân chiếm lượng lớn nhất trong con số này (75 triệu tấn). Tiếp theo là tiêu thụ xăng dầu (50 triệu tấn). Than đóng góp tăng nhẹ với 45 triệu tấn.)

Task 3. Describe the chart, using the information from Task 1 and 2. (Mô tả biểu đồ, sử dụng các thông tin từ Bài tập 1 và 2.)

Đoạn văn 1:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As I can be seen, the total energy consumption in 2005 was 170 million tons. So it was I higher than in 2000 (117 million tons). In 2005, Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the I consumption of petroleum (50 million tons). Both of them were higher than in 2000. However, coal decreased the amount of the energy consumption (from 57 million tons in 2000 to 50 million tons).

E. Unit 11 lớp 11 Language Focus trang 131 - 132 SGK Tiếng Anh 11

Exercise 1. Rewrite the following sentences, using a present participial phrase. (Viết lại câu, sử dụng cụm hiện tại phân từ.)

Gợi ý:

1. The boy playing the piano is Bend.

2. Do you know the woman coming toward us?

3. The people waiting for the bus in the rain are getting wet.

4. The scientists researching the causes of cancer are making progress.

5. The fence surrounding our house is made of wood.

6. We have an apartment overlooking the park.

Exercise 2. Rewrite the following sentences, using a past participial phrase. (Viết lại câu, sử dụng cụm quá khứ phân từ.)

Gợi ý:

1. The ideas presented in that book are interesting.

2. I come from a city located in the southern part of the country.

3. They live in a house built in 1890.

4. The photographs published in the newspaper were extraordinary.

5. The experiment conducted at the University of Chicago was successful.

6. They work in a hospital sponsored by the government.

Exercise 3. Rewrite the following sentences, using an infinitive phrase. (Viết lại câu, sử dụng cụm nguyên thể.)

Gợi ý:

1. John was the last man to reach the top.

2. The last person to leave the room must turn off the light.

3. The first person to see is Mr. Smith.

4. This is the second person to be killed in that way.

5. The first person to catch the ball will be the winner.

Trên đây là Giải bài tập SGK tiếng Anh 11 Unit 11 Sources of energy. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như:Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
5 7.359
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm