Giải SGK Unit 4 lớp 12 School education system Reading - Speaking

Nằm trong bộ đề Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, Giải SGK Unit 4 lớp 12 School education system Reading - Speaking do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Giải SGK tiếng Anh 12 Unit 4 hướng dẫn học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 4 bao gồm gợi ý trả lời các câu hỏi, giải các bài tâp và bài nghe trong sách giáo khoa, dịch tất cả các bài đối thoại và bài học. Các em nên tự làm bài tập và nghe máy trước khi tham khảo phần này.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 4 SGK tiếng Anh 12 tại:

Soạn Unit 4 lớp 12 School education system

XEM THÊM: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Listening, Writing, Language focus

Giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 4 sách giáo khoa trang 44

A. Reading trang 44 - 45 - 46 SGK tiếng Anh 12 Unit 4

❖ Before You Read

Read the facts below and decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner's. (Đọc những sự kiện dưới đây và sau đó quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F), sau đó so sánh kết quả của em với kết quả của bạn cùng học.)

1. Children start Grade 1 when they are 6 years old.

2. Schooling is compulsory from the age of 6 to 16

3. The school year generally begins in September and ends in late May.

4. The students do not have any examinations when they finish secondary schoo

5. A school year consists of two terms.

Facts about schools

1. T 2.F 3. T 4.F 5.T

❖ While You Read

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

Việc học ở trường có tính cưỡng bách đối với tất cả trẻ con ở Anh từ 5 đến 6 tuổi. Năm học ở Anh kéo dài từ tháng Chín đến tháng Bảy và được chia làm ba học kì. Học kì mùa thu từ đầu tháng Chín đến giữa tháng 12. Học kì mùa Xuân từ đầu tháng Giêng đến giữa tháng Ba và Học kì mùa Hạ từ đầu tháng Tư đến giữa tháng Bảy. Mỗi học kì được phân chia bởi kì nghỉ một tuần gọi là giữa học kì. thường thường vào cuối tháng Mười, giữa tháng Hai và cuối tháng Năm.

ở Anh có hai hệ thống trường song song nhau. Hệ thống thứ nhất là hệ thống trường công (nhà nước), miễn phí cho tất cả trẻ con, và được nhà nưđc trà lương. Hệ thống thứ hai là hệ thống nhà trường "độc lập" hay "công cộng", phải trả tiền. Hệ thống trường công, giáo dục 93% học sinh nước Anh, có thể được chia làm hai trình độ (cấp) giáo dục: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học.

Xem bản bên dưới để thêm thông tin về hệ thống giáo dục nhà trường ở Anh.

Chương trình học quốc gia do chính phủ thiết lập và phải được tuân theo ở tất cả trườns công. Nó được xây dựng với những môn học sau : tiếng Anh, Thiết kế & Kĩ thuật, Địa lí, Toán, Kĩ thuật thông tin, Nhạc, Khoa học, Hội họa, Thể dục, Lịch sử và một ngoại ngữ hiện đại. Tiếng Anh, Toán và Khoa học là những môn học chính, những môn bắt buộc ở các kì thi quốc gia ở giai đoạn đặc biệt của hệ thống giáo dục nhà trường.

Task 1: Find words or phrases in the reading passage which have the same following meanings. (Tìm những từ hoặc cụm từ trong bài đọc có cùng những nghĩa sau.)

1. state school 2. primary education

3. secondary education 4. compulsory

5. the General Certificate of Secondary Education 6. curriculum

Task 2: Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. They reach the age of 5.

2. There are three terms.

3.The two school systems in England are the state school system and the "independent" or " public" school system.

4. Yes, they do.

5. There are three core subjects in the national curriculum: English, Maths and Science.

6. When they finish the secondary schools, they have 10 take an examination called the General Certificate of Secondary Education. (GCSE)

❖ After You Read

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying and what you would like your friends and your teacher to dc to help you learn that subject more effectively. (Làm việc từng nhóm. Kể cho các bạn khác một trong những môn học khó nhất ở trường em đang học và những gì em muốn các bạn em và giáo viên của em làm để giúp em học môn đó hữu hiệu hơn.)

A. Is there any subject you find the most difficult?

B. Yes, it's English.

C. What do you find difficult about it?

B. Its pronunciation. Most of my friends do think so.

C. Do you ask your teacher to help you?

B. Why not? But after a lot of practices I still find I cannot pronounce and read the words correctly.

A. Well, from my experience, in order to speak English well and correctly we should be patient and constant. It takes a lot of time and patience. You read a word or a sentence many times until you find it good enough.

C. And you should study with your friends to help one another in speaking. If possible, you can ask your teacher to correct you when you find you're run good or not confident in yourself.

A. You will speak more easily and better if you're patient and practise frequently.

B. Speaking trang 47 SGK tiếng Anh 12 Unit 4

Task 1: Work ill pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in Vietnam.( làm việc từng đôi. Nghiên cứu bản dưới đây và sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi về hệ thống giáo dục ở nhà trường ở Việt Nam.

A. When do small children in Vietnam go to nurseries?

B. Usually at the age of 3.

A. How long is the pre-school stage ?

B. In principle 3 years, but it depends.

A. You mean it's according to the child's ability?

B. Right.

A. When do children start the primary education?

B. At the age of 6.

A. Well. Can children start their primary education before 6 if they have enough capacity? I mean they can read and write even at the age of five.

B. I'm afraid they cannot, in principle.

A. Oh! What's I he level of education after the primary education?

B. It's the Secondary education. And this level is divided into two stages: lower and upper secondary schools.

A. Is there any exam between these two stages?

B. Yes. To enter the upper secondary schools, students must lake the recruitment exam.

A. How long is normally the secondary education?

B. Seven years.

A. At the end of the upper secondary education do students have to take any exams?

B. Sure. They must take an exam called "Tu Tai" Diploma.

A. I see. One more question. Must students pay tuition fee for their study in state schools?

B. Certainly they must. They must pay tuition fee for every stage of education and some additional fees.

A. Oh, really? Thank you for your answers.

B. My pleasure.

Task 2: Work in groups. Talk about the similarities and differences between the school system In Vietnam and that in England. (Làm việc từng nhóm. Nói về sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống trường học ở Việt Nam và hệ thống trường học ở Anh.)

A. I'm not sure, but I think there are certain similarities and differences between the school system in Vietnam and that in England.

B. I think so, too. But what differences do you know?

C. As I know, first both systems have the same three levels of education, and the starting age of schooling.

D. But in England, as I know, there isn't such a strict and unreasonable rule of starling age of schooling.

A. What do you mean?

D. OK. As I'm told, in England a pupil can attend a class if he or she has enough capacity as required.

B. About the differences I see there are a lot.

C. For example?

B. The academic year. In Vietnam there are only two periods of schooling in a year, each of which lasts about five months or so.

A. I see. In England an academic year is divided into three by season.

D. And one more difference: in England students needn't take any exam to enter the upper secondary schools.

C. But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people do not pay any tuition in England. I mean they are totally free and compulsory.

B. Oh, really?

Hướng dẫn dịch

A. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ có những điểm tương đồng và khác biệt nhất định giữa hệ thống trường học ở Việt Nam và ở Anh.

B. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng những khác biệt nào bạn biết không?

C. Như tôi biết, đầu tiên cả hai hệ thống đều có cùng ba cấp học và độ tuổi bắt đầu đi học.

D. Nhưng ở Anh, như tôi biết, không có quy định nghiêm ngặt và bất hợp lý về độ tuổi bắt đầu đi học.

A. Ý bạn là gì?

D. Được. Như tôi đã nói, ở Anh, một học sinh có thể tham gia một lớp học nếu họ có đủ năng lực theo yêu cầu.

B. Về sự khác biệt tôi thấy có rất nhiều.

C. Ví dụ?

B. Năm học. Ở Việt Nam chỉ có hai kỳ học trong một năm, mỗi kỳ kéo dài khoảng năm tháng hoặc lâu hơn.

A. Tôi hiểu rồi. Ở Anh, một năm học được chia thành bà kì học.

D. Và một điểm khác biệt nữa: ở Anh, học sinh không cần phải thi bất kỳ kỳ thi nào để vào các trường trung học phổ thông.

C. Nhưng chúng ta không nên bỏ qua sự khác biệt lớn nhất: học phí cho giáo dục mẫu giáo, tiểu học và trung học. Đối với ba cấp độ này, mọi người không phải trả bất kỳ học phí nào ở Anh. Ý tôi là chúng hoàn toàn miễn phí và bắt buộc.

B. Ồ, vậy à?

Trên đây là Giải SGK tiếng Anh 12 Unit 4 Reading - Speaking chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 9.714
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm