Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 83 sgk Tin học lớp 7): Khởi động chương trình bảng tính Excel, nhập dữ liệu và thực hiện các thao tác định dạng để có trang tính lưu kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nước tham gia SEAGAMES 28 như hình 1.89a. Hãy

a) Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần, giảm dần theo vần chữ cái.

b) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

c) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần.

Lưu bảng tính với tên SeaGames.

Trả lời:

Nhập dữ liệu như hình 1.89a – sgk trang 79:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

a)

1. Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần theo vần chữ cái:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Nước), ví dụ chọn ô B2:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 2: Chọn lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệutrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần theo vần chữ cái:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

2. Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự giảm dần theo vần chữ cái.

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Nước), ví dụ chọn ô B2:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 2: Chọn lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự giảm dần theo vần chữ cái:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

b) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 2: Chọn lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

c) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột C (Số huy chương vàng), ví dụ chọn ô C2:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 2: Chọn lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Lưu bảng tính với tên SeaGames:

Em mở bảng chọn File, nháy chuột vào lệnhGiải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu và thực hiện theo các bước chỉ dẫn trên cửa sổ Save As dưới đây:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 2 (trang 83 sgk Tin học lớp 7): Tiếp tục làm việc với bảng tính SeaGames. Hãy

a) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất.

b) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương ít nhất.

c) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất, sau đó sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

Trả lời:

a) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2.

Chọn lệnhGiải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu ở trên tiêu đề cột Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu ,nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 3: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

b) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương ít nhất:

- Bước 1: Nháy chuột ở mũi tên Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu ở trên tiêu đề cột Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 2: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

c) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất, sau đó sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

- Bước 1: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu ở trên tiêu đề cột Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 2: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Bước 3: Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2:

Chọn lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệutrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Đánh giá bài viết
2 644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 7 Xem thêm