Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 20

Địa lí 12 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 20, tài liệu gồm 3 bài tập trang 32, 33 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tập môn Địa lí một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 12: Sắp xếp các cụm từ đã cho vào ô trống thích hợp trong sơ đồ dưới đây:

A. Dịch vụ

B. Vùng kinh tế trọng điểm

C. Công nghiệp và xây dựng

D. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước

E. Khu vực kinh tế Nhà nước

F. Các vùng lãnh thổ khác (vùng chuyên canh, khu công nghiệp, khu công nghiệp tập trung).

G. Nông, lâm, thủy sản.

H. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 20

Bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào hình 20.1 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Lời giải:

- Điền các số liệu thích hợp vào bảng thống kê dưới đây:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta (%)

Năm Tổng số Chia ra
Nông, lâm, thủy sản Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ
1990 100 38.7 22.7 38.6
1991 100 40.5 23.8 35.7
1995 100 27.2 28.8 44.0
1997 100 25.8 32.1 42.1
1998 100 25.8 32.5 41.7
2002 100 23.0 38.5 38.5
2005 100 21.0 41.0 38.0

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 1990 - 2005: - Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm dần tỉ trọng từ 38,7% xuống còn 21%.

- Khu vực công nghiệp xây dựng tăng khá nhanh và liên tục từ 22,7% lên 41%.

- Khu vực dịch vụ mặc dù có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

Nguyên nhân sự chuyển dịch: Xu hướng chuyển dịch trên phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 12: Cho bảng số liệu dưới đây:

Lời giải:

Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế ở nước ta (nghìn tỉ đổng)

Năm Tổng số Chia ra
Nhà nước Ngoài nhà nước Có vốn đầu tư nước ngoài
1990 41,9 (100%) 13,3 (31,7%) 27,1 (64,7%) 1,5 (3,6%)
1995 228,9 (100%) 92,0 (40,2%) 122,5 (53,5%) 14,4 (6,3%)
1997 313,6 (100%) 127,0 (40,1%) 158,2 (50,0%) 28,4 (9,9%)
2000 441,7 (100%) 170,2 (38,5%) 212,9 (48,2%) 58,6 (13,3)
2005 839,2 (100%) 322,2 (38,4%) 382,8 (45,6%) 134,2 (16%)
2008 1485,0 (100%) 527,7 (35,5%) 683,6 (46,0% 273,7 (18,4%)

- Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên).

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 20

- Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế từ biểu đồ đã vẽ:

+ Thành phần kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng khá lớn và còn nhiều biến động: giai đoạn đầu tăng lên, giai đoạn sau 1995 - 2008 có xu hướng giảm dần từ 40,2% xuống 35,5%.

+ Thành phần Ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất và cũng giảm dần (64,7% xuống 46%).

+ Thành phần có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng từ 3,6% (1990) lên 18,4% (2008).

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 917
Sắp xếp theo

Giải tập bản đồ Địa lí 12

Xem thêm