Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em đề ra thời gian biểu cho môn học đạt hiệu quả nhất.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 5

(THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI)

----------------

Phân phối chương trình cho kế hoạch 4 tiết/ tuần.

Số tiết thực dạy:

6 tiết/ bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/ bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra:

2 tiết/ bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

140 tiết

1.1 Học kì 1

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1 WHAT’S YOUR ADDRESS ?

1

Unit 1 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

4. Listen and complete.

5. Let’s complete.

6. Let’s sing.

3

Unit 1 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

4. Listen and circle a or b.

5. Write about you .

6. Let’s play .

5

Unit 1 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentence aloud

3. Let’s chant.

6

4. Read and tick Yes or No.

5. Write about your friend

6. Project

7. Colour the stars

7

Unit 2 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s sing.

9

Unit 2 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

4. Listen and number.

5. Read and match.

6. Let’s write.

11

Unit 2 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

12

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

13

Unit 3 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s sing.

15

Unit 3 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

16

4. Listen and number.

5. Look, read and answer.

6. Let’s play.

17

Unit 3 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

18

4. Read and complete.

5. Look, read and write.

6. Project

19

Unit 4 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

20

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Let’s write.

21

Unit 4 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

22

4. Listen and write.

5. Read and tick.

6. Let’s sing.

23

Unit 4 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

24

4. Read and match.

5. Read and write.

6. Project

25

Unit 5 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

26

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Let’s sing.

28

Unit 5 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

29

4. Listen and number.

6. Read and complete.

5. Write about you & your friends.

30

Unit 5 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

31

4. Read and match.

5. Circle the correct words.

6. Project

32

Review 1

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick.

Hoặc 2. Listen and number nếu không đủ thời gian.

33

Short story

1. Read and listen to the story.

2. Complete the conversation.

3. Work in pairs. Have a similar conversation with a partner.

4. Match the questions with the answers.

34-35

Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1)

36

Unit 6 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point, say and do the actions.

3. Let’s talk.

37

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s play.

38

Unit 6 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

39

4. Listen and number.

6. Read and match.

5. Let’s write.

40

Unit 6 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s sing.

41

4. Read and match.

5. Look, read and write.

6. Project

42

Unit 7 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

43

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s sing.

44

Unit 7 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

45

4. Listen and number.

5. Read and circle.

6. Write about your school.

46

Unit 7 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

47

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

48

Unit 8 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

49

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s play.

50

Unit 8 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

51

4. Listen and number.

5. Read and write.

6. Let’s write.

52

Unit 8 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

53

4. Read and match.

5. Read and write.

6. Project

54

Unit 9 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

55

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s write.

56

Unit 9 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

57

4. Listen and number.

5. Read and match.

6. Let’s sing.

58

Unit 9 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

59

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

60

Unit 10 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

61

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Write about you.

62

Unit 10 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

63

4. Listen and number.

6. Read and write.

5. Let’s sing.

64

Unit 10 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

65

4. Read and match.

5. Write about you.

6. Project

66

Review 2

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick.

Hoặc 2. Listen and number nếu không đủ thời gian.

67

Short story

1. Fill the gaps. Then listen and check.

2. Ask and answer the questions.

3. Number the sentences. Then act out in pairs.

4. Put the words in the correct order.

68-69

Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1)

70

Tổng kết học kì 1

1.2 Học kì 2

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

71

Unit 11 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

72

4. Listen and tick.

5. Read and complete.

6. Let’s sing.

73

Unit 11 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

74

4. Listen and number.

6. Read and complete.

5. Write about your family.

Đổi vị trí hai hoạt động

75

Unit 11 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

76

4. Read and match.

5. Look, read and write.

6. Project

77

Unit 12 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

78

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s sing.

79

Unit 12 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

80

4. Listen and number.

5. Read and complete.

6. Write about your house.

81

Unit 12 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

82

4. Read and write.

5. Read again and write the answers.

6. Project

83

Unit 13 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

84

4. Listen and tick.

5. Read and complete.

6. Let’s sing.

85

Unit 13 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

86

4. Listen and number.

5. Read and complete.

6. Write about your bedroom.

87

Unit 13 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

88

4. Read and tick.

5. Read and write.

6. Project

89

Unit 14 - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

90

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s write.

91

Unit 14 - Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

92

4. Listen and number.

5. Read and write.

6. Let’s play.

93

Unit 14 - Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

94

4. Read and circle.

5. Read and write.

6. Project

Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
1 10.268
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm