Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Toán Tiểu Học

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Toán Tiểu Học là tài liệu giúp giáo viên nắm được các phương pháp học tập và hoàn thành bài tập huấn mô đun 4 môn Toán trong chương trình tập huấn GDPT 2018.

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Toán Tiểu Học bao gồm tất cả Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán; tiêu chí đánh giá kế hoạch dạy học và giáo dục môn học; kế hoạch giáo dục minh họa; các nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học; định hướng cấu trúc kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học; xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học,.... giúp thầy cô trả lời tất cả các câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 4 và tự luận Mô đun 4.

Nội dung mô đun 4 Toán Tiểu Học

I. MỤC TIÊU

Sau khi học mô–đun này, học viên có thể:

Phân tích được mục tiêu, YCCĐ về phẩm chất năng lực, nội dung, PPDH, kế hoạch dạy học của môn Toán ở cấp Tiểu học theo chương trình GDPT 2018;

Xây dựng kế hoạch giáo dục môn Toán;

Xây dựng kế hoạch dạy học của một chủ đề/bài học môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (bao gồm: mục tiêu, YCCĐ về phẩm chất, năng lực; PPDH, tiến trình dạy học; kiểm tra, đánh giá kết quả);

Phân tích, đánh giá được kế hoạch dạy học của một chủ đề/bài học môn Toán thông qua trường hợp thực tiễn;

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của cá nhân trong năm học môn Toán;

Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về vấn đề “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh môn Toán.

B. NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Chương I. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn Toán

Chương II. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học môn Toán ở tiểu học

Chương III. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học

Chương IV. Xây dựng kế hoạch tự học, hỗ trợ đồng nghiệp để xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán ở tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Phần 2. Các giáo án minh họa

C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

- Bồi dưỡng trực tiếp

- Bồi dưỡng qua mạng

D. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

- Tài liệu đọc của Mô đun 4

- Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018

- Video bài giảng tương ứng với các nội dung Mô đun 4 môn Toán

- Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá theo các nội dung

- Máy tính, máy chiếu nối mạng internet

PHẦN 1: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC

CHƯƠNG I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH

1.1. Khái quát về chương trình giáo dục phổ thông 2018 – môn Toán

Chương trình môn Toán quán triệt các quy định cơ bản được nêu trong chương trình tổng thể, kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình hiện hành và các chương trình trước đó, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Toán của các nước tiên tiến trên thế giới, tiếp cận những thành tựu của khoa học giáo dục, có tính đến điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam. Chương trình bảo đảm định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, xác định các thành tố cốt lõi của năng lực Toán học như: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng phương tiện, công cụ toán học. Chương trình môn Toán bảo đảm tính tinh giảm, thiết thực, hiện đại, chú trọng tính ứng dụng, gắn kết với thực tiễn, liên môn; bảo đảm tính mở; bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế. Điểm nhấn chủ yếu nhất của chương trình môn Toán 2018 là đổi mới phương pháp dạy học và việc đánh giá năng lực người học được thực hiện thông qua các bằng chứng thể hiện kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các hành động của người học, vận dụng kết hợp một cách đa dạng nhiều hình thức đánh giá, nhiều phương pháp đánh giá.

(*Những vấn đề khái quát về CTGDPT 2018 môn Toán; Định hướng Phương pháp dạy học môn Toán; Định hướng các công cụ kiểm tra, đánh giá trong môn Toán, GV có thể tham khảo thêm trong các tài liệu Mô đun 1, 2, 3.)

1.2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán

1.2.1. Khái niệm kế hoạch dạy học và giáo dục môn học

KHDH&GD môn học là sự cụ thể hóa nội dung và cách thức triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.

KHDH&GD môn học gồm nhiều nội dung như: Đặc điểm tình hình; các mục tiêu năm học; các nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện (Tổ chức thực hiện CTGDPT, Bồi dưỡng HS có năng khiếu, dạy học theo chủ đề; dạy học trải nghiệm; STEM); những đề xuất khác liên quan đến việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục môn Toán.

Đặc trưng của CTGD các môn học trong CTGDPT 2018 là tính mở. Tính mở thể hiện trong nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có thể hiện ở cách thức tổ chức, sắp xếp nội dung dạy học và thời gian dạy mỗi nội dung. Nghĩa là, chương trình môn học chỉ quy định tổng số tiết học trong năm học của khối lớp (VD: Lớp 1 có 105 tiết/lớp/năm) và % số tiết cho mỗi chủ đề học tập tương ứng nội dung chương trình từng lớp học. Chương trình được xây dựng thành các chủ đề lớn gồm các nội dung dạy học cốt lõi được thực hiện trong nhiều tiết nhằm hướng tới các YCCĐ. Bên cạnh đó, SGK cũng không còn được coi là một văn bản pháp lý mà chỉ là một tài liệu cụ thể hóa chương trình nên có nhiều bộ sách, việc lựa chọn bộ SGK nào để dạy học trong nhà trường là tùy thuộc vào Sở, Phòng GDĐT, tùy thuộc vào quyết định của nhà trường. Điều này cũng gây ra lúng túng không nhỏ cho giáo viên khi thực hiện CTGDPT mới. Do đó, việc hướng dẫn GV kĩ năng phân tích mục tiêu, nội dung cụ thể cần tổ chức dạy học từ các YCCĐ của chương trình môn học, từ đó xây dựng KHDH&GD môn học cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn là rất quan trọng. Điều này giúp cho GV thực sự hiểu được chương trình và từ đó có thể phân tích, phản biện, đánh giá và tư vấn cho các cấp quản lý lựa chọn, sử dụng SGK một cách phù hợp.

1.2.2. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học

1.2.2.1. Đối với cán bộ quản lý

- Việc xây dựng KHDH&GD môn học là một bước cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch ở mức độ khái quát, vì thế nó là khâu quan trọng để thực hiện các mục tiêu chung một cách hiệu quả. Việc lập kế hoạch giúp chỉ ra các công việc cụ thể cần làm trong năm học để có sự chuẩn bị một cách phù hợp và lên kế hoạch để hoàn thành chúng. Bên cạnh đó, KHDH&GD môn học là cơ sở để các tổ trưởng chuyên môn, Ban Giám hiệu nhà trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cũng như đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, định hướng công tác trong năm học đối với môn học đó nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các công việc đã đề ra.

- Ở chiều ngược lại, KHDH&GD các môn học cũng là căn cứ quan trọng để các trường xây dựng KHGD của nhà trường nhằm thống nhất các công việc chung của nhà trường trong năm học, trọng tâm là thực hiện CTGDPT theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của người học, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giáo dục.

1.2.2.2. Đối với giáo viên

- KHDH&GD môn học giống như nhịp cầu nối giữa các mục tiêu của chương trình với các nhiệm vụ cụ thể của người GV, đặc biệt là nhiệm vụ giảng dạy. Đây là một bước cụ thể hóa những vấn đề lớn thành các nhiệm vụ cần phải thực hiện trong năm học, giúp cho việc thực hiện chúng diễn ra một cách chủ động, toàn diện. Với một KHDH&GD được xây dựng khoa học và phù hợp, GV có thể sử dụng nó như một danh sách theo dõi các công việc của GV trong năm học. Mặc dù quá trình dạy học tiếp theo thông qua các kế hoạch bài học còn có sự phân hóa sâu hơn, tuy nhiên, một KHDH&GD môn học cũng giúp tạo nên sự thống nhất nhất định giữa các GV bộ môn trong việc thực hiện KHDH&GD môn học.

- KHDH&GD môn học là một căn cứ để triển khai dạy học của GV. Dựa vào KHDH&GD môn học được xây dựng hiệu quả, GV có cơ sở để có thể phát triển các kế hoạch bài học hoặc chủ đề cụ thể để tiến hành giảng dạy hiệu quả. Những vấn đề được xác định trong KHDH&GD môn học, đặc biệt là xác định mạch nội dung, cách thức tổ chức dạy học, tài nguyên và phương án đánh giá giúp cân đối giữa các nội dung, từ đó việc triển khai dạy học thuận lợi và tiết kiệm thời gian.

1.2.3. Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học

- Xây dựng KHDH&GD môn học phải dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể: Khi xây dựng KHDH&GD môn học, cần dựa trên các văn bản, kế hoạch khác, chẳng hạn như hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và đào tạo; KHDH&GD của nhà trường; Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học… Thực hiện nguyên tắc này nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các kế hoạch theo hướng ngày càng cụ thể hóa và chi tiết hóa các kế hoạch tổng thể, các định hướng chung.

- Căn cứ vào khối lượng nội dung dạy học và thời lượng dạy học để phân chia các nội dung dạy học sao cho đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với trình độ HS: Cần chú trọng đến sự phân hóa các điều kiện, đối tượng dạy học để đề xuất nội dung và thời lượng dạy học phù hợp. Những điều này GV sẽ còn tiếp tục làm cụ thể khi xây dựng kế hoạch bài học và khi đó, KHDH&GD môn học là một căn cứ để thực hiện.

- Đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong và giữa các môn học, hoạt động giáo dục: KHDH&GD môn học theo từng khối lớp cần sắp xếp các nội dung theo thời gian thực hiện, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học, hoạt động giáo dục khác về khung thời gian, bố trí thời gian đánh giá.

- Đảm bảo tính linh hoạt: KHDH&GD môn học là bản kế hoạch các nhiệm vụ được đề ra để thực hiện trong năm học, nhưng nó có thể được điều chỉnh trong các trường hợp cần thiết, và việc thực hiện theo lộ trình thời gian có thể linh động tùy theo từng GV và bối cảnh dạy học cụ thể của họ.

1.2.4. Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục môn học

- Mỗi GV bộ môn đều phải góp phần vào xây dựng KHDH&GD môn học này. Thông qua việc thảo luận, mỗi GV sẽ đóng góp các ý kiến cá nhân vào xây dựng KHDH&GD môn học. Các ý kiến này dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân có được trong quá trình giảng dạy sẽ góp phần xây dựng một kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện trên thực tế. Mặc dù việc đề xuất, lập kế hoạch dự thảo là nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn, tuy nhiên, các GV bộ môn cũng góp phần trong việc xây dựng nó, đặc biệt là cụ thể hóa và hoàn thiện.

- KHDH&GD môn học khi được phê duyệt bởi Hiệu trưởng của nhà trường sẽ là căn cứ để GV triển khai thực hiện. GV cần nắm rõ các công việc và nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch để thực hiện theo đúng lịch trình. Mỗi GV có thể cụ thể hóa KHDH&GD môn học thành kế hoạch cá nhân chi tiết và cụ thể hơn để thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ của KHDH&GD môn học vì thế vừa là quá trình thực hiện các kế hoạch đặt ra, vừa là quá trình cá nhân hóa các nhiệm vụ phù hợp với mỗi GV trong năm học.

Tài liệu Mô đun 4 Tiểu Học

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu Học các môn

Kế hoạch bài dạy mô đun 4 Tiểu học các môn

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Toán Tiểu Học là toàn bộ khái quát về chương trình giáo dục phổ thông 2018 - môn Toán, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán chất lượng, hiệu quả. Tất cả vì mục tiêu xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về vấn đề “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh môn Toán.

Đánh giá bài viết
1 5.173
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm