Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 9

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 9 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 10

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Sổ kế toán tổng hợp của hình thức kế toán Nhật ký chung gồm
 • Câu 2.
  Khi tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành của thành phẩm thì kế toán sẽ tập hợp khoản mục nào trước tiên?
 • Câu 3.
  Nguyên giá của tài sản cố định được mua sắm:
 • Câu 4.

  Bảng chấm công là:

 • Câu 5.

  Doanh nghiệp được cấp 1 tài sản cố định hữu hình đã sử dụng, số liệu được cung cấp như sau:

  • Nguyên giá: 30.000.000đồng - Giá trị hao mòn: 2.000.000 đồng
  • Giá trị còn lại:000.000 đồng - Chi phí vận chuyển: 1.000.000 đồng
  Nguyên giá của tài sản cố định khi doanh nghiệp nhận về được xác định là:
 • Câu 6.

  Nghiệp vụ: “Tiền điện dùng cho quản lý phân xưởng sẽ được kế toán hạch toán như thế nào?

 • Câu 7.

  Chi phí sản xuất dở dang đầu kì: 10.000.000 đồng; Chi phí sản xuất phát sinh trong kì: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30.000.000 đồng; chi phí nhân công trực tiếp 24.400.000 đồng; chi phí sản xuất chung 15.600.000 đồng. Cuối kỳ không có sản phẩm dở dang.

  Giá trị thực tế nhập kho là:

 • Câu 8.
  Phát biểu nào sau đây là sai?
 • Câu 9.

  Tại doanh nghiệp Thiên Hà có bảng cân đối kế toán ngày 30/06/2010 như sau: Đơn vị tính: 1.000 đồng

  Tên Tài sản

  Số tiền

  Tên Nguồn vốn

  Số tiền

  Tiền mặt

  7.000

  Vay ngắn hạn

  37.000

  Tiền gửi Ngân hàng

  20.000

  Phải trả người bán

  8.000

  Phải thu khách hàng

  3.000

  Nguồn vốn kinh doanh

  113.000

  Nguyên liệu vật liệu

  7.000

  Hàng hóa

  36.000

  Tài sản cố định hữu hình

  85.000

  158.000

  158.000

  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 7 như sau:
  1, Khách hàng A trả nợ 2.000.000 đồng bằng tiền mặt

  2, Khách hàng B ứng trước cho Doanh nghiệp 8.000.000 đồng bằng tiền gửi Ngân hàng 3, Doanh nghiệp xuất tiền mặt trả nợ người bán X 3.000.000 đồng

  4, Doanh nghiệp xuất tiền mặt ứng trước cho người bán Y 2.000.000 đồng

  5, Doanh nghiệp được cấp 1 tài sản cố định hữu hình nguyên giá 15.000.000 đồng Như vậy cuối tháng 7/2010 tổng tài sản của doanh nghiệp sẽ là:

 • Câu 10.

  Phế liệu thu hồi nhập lại kho trị giá 200, kế toán ghi nhận:

  A. Nợ TK 152

  200

  C. Nợ TK 152

  200

  Có TK 621

  200

  Có TK 154

  200

  B. Nợ TK 154

  200

  D. Nợ TK 152

  200

  Có TK 621

  200

  Có TK 627

  200

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Ngành Kế Toán

  Xem thêm