Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt Have và Have got

English Grammar - Have & Have got

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề phân biệt Have Have got trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập Tiếng Anh gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về cách dùng và cách phân biệt Have và Have got.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

 • Choose the correct answer.
 • 1. Bob __________________ breakfast on Saturdays because he gets up early to go fishing.
 • 2. Mark __________________ a car so he uses public transport.
 • 3. My aunt Sarah __________________ a fantastic holiday in Kenya last year.
 • 4. My cousins __________________ a little house in a seaside resort.
 • 5. Will you __________________ time to see your parents next weekend?
 • 6. I'm afraid we can't put up five people, we __________________ enough room in our house.
 • 7. Every day I __________________ a cup of tea at about 5 o'clock in the afternoon.
 • 8. I __________________ buy a new car, this one is really too small.
 • 9. It is very hot today, would you like to __________________ a swim?
 • 10. I don't know Rebecca; __________________ any children? No, she is only twenty.
 • 11. I ______ flu last week.
 • 12. I ___________ your keys.
 • 13. I often _________ meetings.
 • 14. Sorry, I _____________ any beer.
 • 15. Have you got a pen? "No, I ______________"
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 721
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm