Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

VnDoc gửi đến các bạn bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo, với các câu hỏi và bài tập bám sát lý thuyết trọng tâm bài học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức và nâng cao kết quả học môn Hóa.

Hóa học 11 Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Câu 1: Chất nào sau đây là hiđrocacbon?

A. CH2O

B. C2H5Br

C. C6H6

D. CH3COOH

Câu 2: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

A. CH4

B. C2H6

C. C6H6

D. C3H6Br.

Câu 3: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4Cl2

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4.

Câu 4: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Câu 5: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Câu 6: Vitamin A có công thức phân tử là C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4.

Câu 7: Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số kết đôi đó có trong phân tử licopen là

A. 13

B. 12

C. 14

D. 11

Câu 8: Mentol (C10H20O) và menton (C10H18O) cùng có trong tinh dầu bac hà, phân tử đều có một vòng 6 cạnh, không có liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử mentol và menton lần lượt là

A. 0 và 1

B. 1 và 0

C. 1 và 2

D. 2 và 1

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C2. D3. C4. B5. C6. C7. A8. A

Câu 3:

CH3 – CHCl2; Cl – CH2 – CH2 – Cl

Câu 4:

CH3 – CH2 – NH2; CH3 – NH – CH3

Câu 5:

CH3 – CH = O

Câu 6:

k = \frac{2\ +\ 2x\ -\ y\ +\ z}{2}

(k là số liên kết π và vòng, x là số nguyên tử C, y là số nguyên tử H và halogen, z là số nguyên tử N)

=> k = 6 => có 1 vòng + 5 liên kết π

Câu 8:

Mentol (C10H20O): k = 1 => 1 vòng không có liên kết π

Menton (C10H18O): k = 2 => 1 vòng + 1 liên kết π

Số liên kết đôi trong phân tử mentol và menton là 0 và 1.

Đánh giá bài viết
1 296
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm