Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 25: Ankan (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 25: Ankan (Tiết 2) do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được xây dựng theo nội dung bài học, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học.

Hóa học 11 Bài 25: Ankan (tiếp)

Câu 1: Ankan X có chứa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7.

Câu 2: Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12.

Câu 3: Ankan X có chứa 20% hiđro theo khối lượng. tổng số nguyên tử trong một phân tử X là

A. 8

B. 11

C. 6

D. 14.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8

B. C4H10

C. C5H10

D. C5H12.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một hi đrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất . Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylprotan

B. etan

C. 2-metylpropan

D. 2- metylbutan

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. thể tích không khí (dktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên trên là

A. 70,0 lít

B. 78,4 lít

C. 84,0 lít

D. 56,0 lít.

Câu 7: Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A. C4H10

B. C3H8

C. C3H6

D. C2H6.

Câu 8: Khí brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan là

A. 3,3-đimetylhean

B. 2,2-đimetylpropan

C. isopentan

D. 2,2,3-trimetylpentan.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C2. C3. A4. B5. A6. A7. B8. B

Câu 2:

Đặt CTPT X là CnH2n+2

12n/(14n +2) .100% = 82,76 => n = 4

=> CTPT: C4H10

Câu 3: Đặt CTPT X là CnH2n+2

12n/(14n +2) .100% = 20 => n = 2

=> CTPT: C2H6

Câu 4: Đặt CTPT X là CnH2n+2

2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 => n = 4

=> CTPT: C4H10

Câu 7: CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

=> CTPT: C3H8

Câu 8:

CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr

=> 14n + 81 = 75,5.2 => n = 5 => CTPT: C5H12

Đánh giá bài viết
5 941
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm