Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 26: Xicloankan

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 26: Xicloankan với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm được VnDoc biên soạn theo nội dung trọng tâm của bài học, tài liệu hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa đạt kết quả cao.

Hóa học 11 Bài 26: Xicloankan

Câu 1: Hợp chất (CH3)2CHCH2CH3 có tên gọi là

A. neopentan

B. 2-metylbutan

C. isobutan

D. 1,2-đimetylpropan.

Câu 2: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1: 1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. isopentan

B. pentan

C. pentan

D. butan.

Câu 3: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5.

Câu 4: Hai ankan X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, có tổng khối lượng phân tử bằng 74. X và Y lần lượt là

A. propan, butan

B. etan, propan

C. metan, etan

D. metan, butan.

Câu 5: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1 : 1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là

A. 2-metylpropan

B. 2,3-đimetylbutan

C. butan

D. 3-metylpentan.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8

B. C4H10

C. C5H10

D. C5H12.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. hai hiđrocacbon trong X là

A. C2H6 và C3H8

B. CH4 và C2H6 .

C. C2H2 và C3H4

D. C2H4 và C3H6

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2(đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là

A. 5,60

B. 7,84

C. 4,48

D. 10,08.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. B2. B3. C4. B5. B6. D7. B8. A

Câu 4:

MX + MY = 74 → MX + (MX + 14) = 74 → MX = 30 (C2H6)

MY = 44 (C3H8) → etan, propan.

Câu 5:

Đặt CTPT X là CnH2n+2

=> 12n /(14n+2) .100% = 83,27% => n = 6 → CTPT: C6H14

Câu 6:

Đặt CTPT X là CnH2n+2

=> 3,6n/(14n+2) = 5,6/22,4 => n = 5 → CTPT: C5H12

Câu 8:

nX = 0,1 mol; nH2O = 0,35 mol

nX = nH2O - nCO2 => nCO2 = 0,35 - 0,1 = 0,25 mol

→ V = 22,4.0,25 = 5,6 lít

Đánh giá bài viết
1 388
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm