Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 31

Luyện thi Anh ngữ trình độ B1 B2

Đề ôn tập kiểm tra chứng chỉ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra ngữ pháp Anh văn liên quan đến nhiều chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. A box in which a dead person is buried is a ________.

A. ditch

B. den

C. coffin

D. tomb

2. Unless we ________ our water resources, there may come a time when our supplies of clean water are completely exhausted.

A. predict

B. use

C. conserve

D. replace

3. We heard her ________ to her little brother.

A. to talk

B. talk

C. talks

D. talked

4. If I ________ the flu I would have gone with you.

A. hadn't

B. hadn't had

C. didn't have

D. wouldn't have had

5. Give me the message to ________ is at the desk!

A. that

B. what

C. whomever

D. whoever

6. If we are thinking of having a day in the country, I should like to listen to the weather ________.

A. statement

B. spell

C. forecast

D. recording

7. I bought a single ticket only on the bus, but my friend bought a ________ one.

A. double

B. new

C. second

D. return

8. To get money for some purpose is to ________.

A. raise it

B. donate it

C. promote it

D. increase it

9. He always wore a shirt with an open ________.

A. colour

B. tie

C. collar

D. top

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
C
B
B
C
C
D
A
C

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 31. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm