50 câu Trắc nghiệm Toán 5 Chương 3 Hình học - Nghỉ dịch Corona

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Trắc nghiệm
MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 - CHÖÔNG III
Caâu 189: Hình tam giaùc coù ñ daøi ñaùy laø 2,6dm vaø chieàu cao laø 1,5dm thì dieän tích laø:
A. 2.05dm
2
B. 8,2 dm
2
C. 1,95 dm
2
D. 7,8 dm
2
Caâu 190: Hình tam giaùc coù caïnh ñaùy 42,5 m vaø dieän tích laø 11050 dm
2
. Tính chieàu cao
cuûa hình tam giaùc ( ñôn ño laø ñeà-xi-meùt).
A. 51 dm B. 50 dm C. 53 dm D. 52 dm
Caâu 191: Cho hình chöõ nhaät ABCD coù dieän tích 95,36cm
2
. Laáy ñieåm M treân caïnh AB.
Tính toång dieän ch cuûa hai hình tam giaùc AMD vaø BMC? (
xem hình veõ
).
A M B
A. 47,68 cm
2
C. 47,86 cm
2
B. 45,68 cm
2
D. 45,68 cm
2
D C
Caâu 192: Cho hình tam giaùc ABC coù dieän tích 55,77 cm
2
. Ngöôøi ta caét bôùt moät phaàn
(
xem hình veõ).
A
Bieát MC =
3
1
BC. Tính dieän tích phaàn coøn laïi.
A. 18,59cm
2
C. 34,17cm
2
B. 37,18cm
2
D. 24,84cm
2
B H M C
Caâu 193: Cho hình tam giaùc ABC c dieän tích 44,45m
2
. Ngöôøi ta caét bôùt moät phaàn .
(
xem hình veõ).
Bieát ñöôøng cao AK=
4
3
AH vaø caïnh ñaùy MN =
4
3
BC.
Tính dieän tích tam giaùc AMN. A
A. 50,35m
2
C. 57,15m
2
B. 52,47m
2
D. 56,76m
2
M N
B C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Caâu 194: Tính dieän tích hình tam giaùc AMN bieát MN =
3
1
BC ; AB = 18,1cm; BC =
11,4cm A B
14,25 cm
2
C. 103,17 cm
2
M
C. 36,46 cm
2
D. 34,39 cm
2
N
D C
Caâu 195: Cho hình vuoâng ABCD coù caïnh laø 30 dm, caét 4 mieáng ôû 4 goùc (
xem hình
veõ
). Tính dieän tích hình vuoâng. A
4dm 4dm
B
A. 8,68m
2
C. 7,72m
2
B. 8,78m
2
D. 3,88m
2
D
4dm 4dm
C
Caâu 196: Cho bieát dieän tích hình chöõ nhaät ABCD laø 1800 cm (
xem hình veõ
). Tính dieän
tích hình tam giaùc MDC. A B
A. 300cm
2
C. 400cm
2 M
B. 600cm
2
D. 500cm
2
D C
Caâu 197: Moät hình thang coù dieän tích baèng 48,65m
2
vaø chieàu cao baèng 6,3 m. Tính trung
bình coäng ñoä daøi hai caïnh ñaùy?
A. 3,75 m C. 7,5m
B. 10,15 m D. 15m
Caâu 198: Moät hình thang c ñaùy lôùn baèng 40 m, ñaùy beù baèng 35% ñaùy lôùn vaø chieàu cao
baèng 65% ñaùy beù.Tính dieän tích nh thang?
A. 363,7 m
2
B. 708,4 m
2
C. 707,4 m
2
D. 353,7 m
2
Caâu 199: Moät tam giaùc hình vuoâng c dieän tích baèng
40
1
cm
2
vaø moät caïnh goùc vuoâng
baèng
8
1
cm. Tính caïnh goùc vuoâng coøn laïi?
A.
5
2
cm B.
5
1
cm C.
5
3
cm D.
5
4
cm
10cm
20cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Caâu 200: Moät maûnh vöôøn hình thang (
xem hình veõ
) ngöôøi ta söû duïng 45% dieän tích ñeå
troàng ngoâ. Tính dieän tích phaàn coøn laïi? A
40cm
B
A. 45 dm
2
C. 4,5 dm
2
B. 5,5 dm
2
D. 55 dm
2 20cm
D
60cm
C
Caâu 201: Moät hình thang coù dieän tích 37,7 dm
2
vaø trung bình coäng hai ñaùy l 65 cm.
Tính chieàu cao cuûa hình thang?
A. 11,6 dm B. 5,08 dm C. 5,8 dm D. 11,06 dm
Caâu 202: Tính dieän tích hình thang ABCD
(nhö hình veõ).
ABMN laø hình vuoâng caïnh
baèng 4m,DN = 2mvaø MC = 6m A
4m
B
A. 34m
2
C. 36m
2
B. 30m
2
D. 32m
2
D 2m N M 6m C
Caâu 203: Vieát soá ño 360 dm
3
50000cm
3
döôùi daïng soá thaäp phaân c ñôn laø meùt khoái.
A. 0,41 m
3
B. 0.041m
3
C. 41 m
3
D. 4,1 m
3
Caâu 204: Thöïc hieän pheùp tính: 15 x 46,32 cm
3
= ……… dm
3
A. 694,8 dm
3
B. 0,6948 dm
3
C. 6,948 dm
3
D. 69,48 dm
3
Caâu 205: Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám: 0,05 dam
3
400 dm
3
= ……… m
3
.
A. 50,04 m
3
B. 504 m
3
C. 50,4 m
3
D. 20 m
3
Caâu 206: Thöïc hieän pheùp tính: 3,4 dm
3
26 cm
3
879 cm
3
( vieát keát quaû döôùi daïng coù soá
ño cen-ti-meùt khoái).
A. 25,47 cm
3
B. 254,7 cm
3
C. 2457 cm
3
D. 2547 cm
3
Caâu 207: Ñieàn soá thích hôïp vaøo troáng: 7250dm
3
= m
3
A. 7
4
1
B. 7
4
3
C. 7
2
1
D. 7
4
5
Caâu 208: Moät hình laäp phöông caïnh 6cm coù theå chöùa toái ña bao nhieâu hoäp nhoû hình laäp
phöông caïnh 2 cm?
A. 3 B. 27 C. 54 D. 12

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 3

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 3: Hình học có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo ôn tập bài tập Toán lớp 5 theo chương. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 3 bao gồm 50 câu hệ thống toàn bộ kiến thức cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức ôn tập chuẩn bị cho các kì thi. Ngoài ra, các em học sinh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona luyện tập củng cố lại kiến thức.

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
178 10.250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm