60 câu Trắc nghiệm Toán lớp 5 Chương 1 - Nghỉ dịch Corona

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Trắc nghiệm
MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 - CHÖÔNG I
Caâu 1: Saép xeáp caùc phaân s sau:
7
5
;
3
4
;
8
7
; 1, theo thöù töï giaûm daàn laø:
A.
3
4
; 1;
7
5
;
8
7
B.
3
4
; 1;
8
7
;
7
5
C. 1;
3
4
;
7
5
;
8
7
D. 1;
3
4
;
8
7
;
7
5
Caâu 2: Phaân soá
20
45
baèng phaân soá naøo sau ñaây:
A.
40
90
B.
40
85
C.
40
80
D.
40
75
Caâu 3: Moät lôùp hoïc coù 35 hoïc sinh, trong ñoù coù
7
5
laø hoïc sinh nam. Hoûi lôùp ñoù coù bao
nhieâu hoïc sinh nöõ?
A. 11 B. 24 C. 10 D. 25
Caâu 4: Trong caùc phaân s
8
5
;
9
7
;
5
8
;
7
15
; phaân soá naøo coù theå vieát thaønh phaân soá thaäp
phaân coù maãu laø 100 ?
A.
8
5
B.
9
7
C.
7
15
D.
5
8
Caâu 5: Noái bieåu thöùc ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng?
A.
2
3
4
7
1
.
5
13
B.
1
9
17
2
.
12
23
C.
2
5
3
3
.
4
13
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D.
12
25
4
4
.
9
8
Caâu 6: Keát quaû pheùp tính:
3
4
3
5
6
5
9
=?
A.
5
21
B.
15
21
C.
5
31
D.
15
31
Caâu 7: Keát quaû cuûa pheùp tính:
?
7
3
:4:
3
5
A.
21
35
B.
36
35
C.
36
15
D.
21
15
Caâu 8: Tìm x bieát: x +
2
3
5
7
A. x =
5
4
B. x =
10
21
C. x =
10
1
D. x =
15
14
Caâu 9: Phaân soá thaäp phaân
100
45
baèng phaân soá naøo sau ñaây:
A.
40
25
B.
10
9
C.
30
15
D.
20
9
Caâu 10: Ñieàn soá thích hôïp vaøo troáng:
10040
24
A. 60 B. 58 C. 48 D. 30
Caâu 11: Keát quaû cuûa pheùp tính:
5
3
2:
4
3
1
laø:
A.
20
7
B.
104
70
C.
10
3
D.
5
24
Caâu 12: Haõy noái bieåu thöùc ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng:
A.
3
4
2
2
1
5
1
.
6
5
5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B.
4
6
5
1
2
.
10
128
C.
4
5
1
3
3
.
7
12
D.
3
1
2:4
4
.
12
26
Caâu 13: Trung bình coäng cuûa
2
3
vaø
4
1
laø:
A.
8
3
B.
4
7
C.
8
7
D.
4
3
Caâu 14: Trung bình coäng cuûa soá x vaø
3
5
laø soá
3
7
. Tìm x?
A. x = 4 B. x = 2 C. x = 1 D. x = 3
Caâu 15: Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu roäng baèng 30m vaø chieàu daøi baèng
3
4
chieàu roäng. Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù.
A. 1200m
2
B. 40m
2
C. 120m
2
D. 140m
2
Caâu 16: Keát quaû cuûa pheùp tính: 5 : (1 :
7
3
) laø:
A.
7
5
B.
7
1
2
C.
7
6
D.
7
1
3
Caâu 17: Ñoåi phaân soá
15
37
thaønh hoãn soá .
A.
15
7
4
B.
15
7
3
C. 2
15
7
D. 1
15
7
Caâu 18: Vieát soá ño ñoä daøi 7 dm 50mm theo maãu: 4dm 6mm = 4dm+
100
6
dm = 4
50
3
dm.
A. 7
5
1
B. 7
4
1
C. 7
3
1
D. 7
2
1
Caâu 19: Vieát soá ño 4
5
3
m döôùi daïng soá ño ñôn cen-ti-meùt.
A. 460cm B. 470cm C. 480cm D. 490cm

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 1

60 câu Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo ôn tập bài tập Toán lớp 5 theo chương. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 1 bao gồm 60 câu hệ thống toàn bộ kiến thức cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức ôn tập chuẩn bị cho các kì thi. Ngoài ra, các em học sinh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona luyện tập củng cố lại kiến thức.

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
152 7.761
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm