Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết về lợi ích của robot bằng tiếng Anh

Giải Writing Skills 2 Unit 12 lớp 6 Robots - Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Lợi ích của Robot giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập cách viết đoạn văn miêu tả Robot bằng tiếng Anh cũng như lợi ích của robot trong tiếng Anh hiệu quả.

5. Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future. You can use some of the ideas or your own. Viết 1 đoạn văn ngắn để hỗ trợ cho ý kiến rằng rô- bốt sẽ rất hữu ích trong tương lai. Bạn có thể sử dụng 1 vài ý tưởng dưới đây hoặc của chính mình.

- home robots will be able to do all of our housework (rô- bốt gia đình sẽ có thể làm mọi việc nhà)

- teaching robots will be able to help children do their homework (rô- bốt dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà)

- worker robots will be able to build houses in the air (công nhân rô- bốt sẽ có thể xây nhà trong không trung)

- doctor robot will be able to help sick people ( bác sĩ rô- bốt sẽ có thể giúp bệnh nhân)

- space robots will be able to build space stations on many other planets (rô-bốt không gian sẽ có thể xây dựng các trạm không gian ở nhiều hành tinh khác)

- robots will be able to do dangerous work for us (rô- bốt sẽ có thể làm các công việc nguy hiểm cho chúng ta)

I. Bài viết về lợi ích của robot bằng tiếng Anh - bài viết số 1

Robots are becoming increasingly prevalent in our daily lives, and their benefits are numerous. Here are some of the key advantages of using robots. Firstly, Robots are extremely efficient and can perform tasks at a much faster rate than humans. They do not require breaks, sleep, or other necessities that humans do, which means they can work around the clock without interruption. Secondly, Robots are extremely precise and can perform tasks with a high level of accuracy. They are programmed to perform specific tasks repeatedly, which eliminates the possibility of human error. In conclusion, robots offer numerous benefits that can help businesses and individuals improve efficiency, accuracy, safety, and productivity while reducing costs.

GG dịch

Robot đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và lợi ích của chúng là rất nhiều. Dưới đây là một số ưu điểm chính của việc sử dụng robot. Thứ nhất, Robot cực kỳ hiệu quả và có thể thực hiện các nhiệm vụ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với con người. Chúng không yêu cầu nghỉ ngơi, ngủ hoặc các nhu cầu thiết yếu khác mà con người làm, điều đó có nghĩa là chúng có thể làm việc suốt ngày đêm mà không bị gián đoạn. Thứ hai, Robot cực kỳ chính xác và có thể thực hiện các nhiệm vụ với độ chính xác cao. Chúng được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể lặp đi lặp lại, giúp loại bỏ khả năng xảy ra lỗi của con người. Tóm lại, robot mang lại nhiều lợi ích có thể giúp các doanh nghiệp và cá nhân cải thiện hiệu quả, độ chính xác, an toàn và năng suất đồng thời giảm chi phí.

II. Viết 1 đoạn văn ngắn chứng minh rằng rô- bốt sẽ rất hữu ích trong tương lai - bài viết số 2

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, home robots will be able to do all of our housework. Secondly, teaching robots will be able to help children do their homework. Next, worker robots will be able to build houses in the air; doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. Finally, robots will be able to do dangerous work for us. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

Nội dung dịch

Tồi đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích cho chúng ta. Đầu tiền, người máy gia đình sẽ có thể làm tất cả các công việc nội trợ. Thứ hai là, người máy dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà. Kế đến, người máy công nhân sẽ có thể xây nhà trong klĩônq trung, người máy bác sĩ sẽ có thể giúp dỡ người bệnh; người máy không qian sẽ có thể xây trạm không gian trên nhiều hành tinh khác. Cuối cùng, người máy sẽ làm những công việc ngay hiểm thay cho chúng ta. Vì những lý do dó mà tôi nghĩ ràng người máy sẽ hữu ích trong tương lai của chúng ta.

III. Viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về lợi ích của robot - bài viết số 3

I agree with the idea that in the future robots will be useful to us. Firstly, we will no longer have to do all of housework like cleaning, sweeping, washing and so on because home robots will be able to help us. Secondly, we will not have to deal with some dangerous works since robots will support us. They can build houses in the air, fix electrical problems and discover the life under the oceans, in the space and on other planets. Moreover, with the artificial intelligent, they will help us a lot in studying science and technology, so new inventions will be given. All in all, robots will be a magical thing if we use them in the right way.

Hướng dẫn dịch

Tôi đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai rô- bốt sẽ rất hữu ích cho chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ không còn phải làm mọi công việc nhà như dọn dẹp, lau nhà, rửa bát bởi vì rô-bốt gia đình đã giúp chúng ta làm những điều đó. Thứ hai, chúng ta sẽ không phải giải quyết những công việc nguy hiểm bởi vì rô-bốt sẽ hỗ trợ chúng ta. Chúng có thể xây nhà trên không trung, sửa chữa các vấn đề về điện, khám phá thế giới dưới lòng đại dương, trong vũ trụ và các hành tinh khác. Hơn nữa, với trí tuệ nhân tạo, chúng sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc nghiên cứu khoa học và công nghệ, các phát minh mới sẽ được đưa ra. Tóm lại, rô-bốt sẽ là một điều kì diệu nếu chúng ta sử dụng chúng đúng cách.

IV. Viết đoạn văn về robot bằng tiếng Anh lớp 6 - bài viết số 4

I totally agree with the statement that Robots will be very useful in the future. Robots have many advantages as well as help us a lot in daily life and productions. Robots can be used effectively in such unsafe environments where handling of radioactive materials is involved, such as hospitals or nuclear establishments, where direct exposure to human beings can be dangerous for their health. Robots are now engaged in hoisting and moving heavy objects, and perform other unsafe tasks. Therefore, the safety and health of workers is ensured, thereby reducing expenditures on health and medicines. In our daily life, the home robots will be very essential because of its convenience. They will help us do almost task of housework such as cleaning the floor, washing the dishes, putting out the rubbish, etc. To sum up, I think that robots will be an important part in our future.

GG dịch

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định rằng Robot sẽ rất hữu ích trong tương lai. Robot có rất nhiều ưu điểm cũng như giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong cuộc sống và sản xuất hàng ngày. Rô-bốt có thể được sử dụng hiệu quả trong những môi trường không an toàn có liên quan đến việc xử lý vật liệu phóng xạ, chẳng hạn như bệnh viện hoặc cơ sở hạt nhân, nơi mà việc tiếp xúc trực tiếp với con người có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Robot hiện đang tham gia cẩu và di chuyển các vật nặng, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ không an toàn khác. Do đó, sự an toàn và sức khỏe của người lao động được đảm bảo, từ đó giảm chi phí cho y tế và thuốc men. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, robot gia đình sẽ rất cần thiết vì sự tiện lợi của nó. Chúng sẽ giúp chúng ta làm hầu hết các công việc nhà như lau sàn, rửa bát, đổ rác, v.v. Tóm lại, tôi nghĩ rằng robot sẽ là một phần quan trọng trong tương lai của chúng ta.

V. Viết một đoạn văn ngắn nói về robot trong tương lai bằng tiếng Anh có dịch - bài viết số 5

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, robots can be made of non-biological materials, rendering them able to withstand environments too toxic, too high or low temperatures, or having other conditions unsuitable for human workers. Secondly, robots do not need to be fed "food" in the traditional sense. They can operate using electricity from a variety of sources. In space, such electricity can come from the sun via solar cells or from fuel carried on board used to make electricity. Thirdly, robots do not get tired, and they can work long hours in dangerous locations that would wear out most astronauts. Fourthly, robots can be equipped with sensors and tools that are more sophisated than the human eyes or ears or hands, rendering robots capable of highly complex tasks. Lastly, robots do not age over time. For long interstellar journeys, they can be placed in a dormant state, to be waken up months or years later ready to go to work. For these reasons and others, robots are ideal machines for use in building space stations on many planets.

Bài dịch

Tôi đồng ý với ý kiến ​​rằng trong tương lai robot sẽ rất hữu ích cho chúng ta. Thứ nhất, robot có thể được làm bằng vật liệu phi sinh học, khiến chúng có thể chịu được môi trường quá độc hại, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, hoặc các điều kiện khác không phù hợp với con người. Thứ hai, robot không cần được cho ăn "thức ăn" theo nghĩa truyền thống. Chúng có thể hoạt động bằng cách sử dụng điện từ nhiều nguồn khác nhau. Trong không gian, lượng điện như vậy có thể đến từ mặt trời thông qua pin mặt trời hoặc từ nhiên liệu mang trên máy bay được sử dụng để sản xuất điện. Thứ ba, robot không cảm thấy mệt mỏi và chúng có thể làm việc nhiều giờ ở những địa điểm nguy hiểm có thể làm hao mòn hầu hết các phi hành gia. Thứ tư, rô bốt có thể được trang bị các cảm biến và công cụ có khả năng ngụy tạo hơn mắt, tai hoặc tay của con người, tạo ra các rô bốt có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp cao. Cuối cùng, robot không già đi theo thời gian. Đối với các cuộc hành trình dài giữa các vì sao, chúng có thể được đặt ở trạng thái không hoạt động, để được đánh thức vài tháng hoặc nhiều năm sau đó để sẵn sàng hoạt động. Vì những lý do này và những lý do khác, robot là cỗ máy lý tưởng để sử dụng trong việc xây dựng các trạm vũ trụ trên nhiều hành tinh.

VI. Viết về lợi ích của robot bằng tiếng Anh lớp 6 - bài viết số 6

Robots can help us to save a lot of time at work. A robot can lift heavy things, build houses and make cars in factories. Robots can do the housework like cleaning the floors, making tea or coffee, doing the washing up, washing clothes, etc. In the future, robots will be able to talk to people, guard our houses, look after our children when we are away. Robots will be able to play sports and games with us and even drive a car when you are drunk or tired. Robots will be able to do many more complicated things and do almost everything instead of us. But one thing robots won’t be able to do is to think like humans.

Bản dịch

Robot có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trong công việc. Robot có thể nâng vật nặng, xây nhà và chế tạo ô tô trong các nhà máy. Robot có thể làm các công việc nhà như lau sàn nhà, pha trà hoặc cà phê, giặt giũ, giặt quần áo, ... Trong tương lai, robot sẽ có thể nói chuyện với con người, canh giữ nhà cửa, trông con khi chúng ta đi vắng. Robot sẽ có thể chơi thể thao và trò chơi với chúng ta và thậm chí lái xe khi bạn say hoặc mệt. Robot sẽ có thể làm nhiều việc phức tạp hơn và thay chúng ta làm hầu hết mọi thứ. Nhưng một điều mà robot sẽ không thể làm là suy nghĩ như con người.

VII. Đoạn văn về lợi ích của robot bằng tiếng Anh 6 - bài viết số 7

I totally agree that robot will be an essential part of our lives in the future. The home robots will be stayed at every home because of its convenience. They will help us do almost task of housework such as cleaning the floor, washing the dishes, putting out the rubbish, etc. It can join a hand to help the mums take care of their babies. Beside, some worker robots can replace us do the dangerous jobs. We can be safer and safer. We also can concentrate on researching and studying works in order to develop our society and humanity.

Google dịch

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng robot sẽ là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Các robot gia đình sẽ được ở trong mọi nhà vì sự tiện lợi của nó. Chúng sẽ giúp chúng ta làm hầu hết các công việc nhà như lau sàn, rửa bát, đổ rác, ... Nó có thể chung tay giúp các mẹ chăm sóc con yêu. Bên cạnh đó, một số robot công nhân có thể thay chúng ta làm những công việc nguy hiểm. Chúng ta có thể an toàn hơn và an toàn hơn. Chúng ta cũng có thể tập trung nghiên cứu và tìm hiểu các tác phẩm để phát triển xã hội và nhân loại.

VIII. Benefits of robots - bài viết số 8

Robots can change the future world because of some main reasons. First, robots don’t get distracted or need to take breaks. They don’t request vacation time or ask to leave an hour early. A robot will never feel stressed out and start running slower. Next, they can do housswork such as cleaning the floor, putting out the rubbish, doing the laundry, …. They also teach the children to do their homework. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

Bài dịch

Người máy có thể thay đổi thế giới tương lai vì một số lý do chính. Đầu tiên, robot không bị phân tâm hoặc cần nghỉ ngơi. Chúng không yêu cầu thời gian nghỉ phép hoặc xin tan làm sớm một tiếng. Robot sẽ không bao giờ cảm thấy căng thẳng và bắt đầu hoạt động chậm hơn. Tiếp theo, chúng có thể làm những công việc nội trợ như lau sàn nhà, đổ rác, giặt giũ,…. Chúng cũng dạy bọn trẻ làm bài tập về nhà. Vì những lý do này, tôi nghĩ rằng robot sẽ hữu ích trong tương lai.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
49 42.897
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm