10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình

S
S
G
G
I
I
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
Đ
Đ
À
À
O
O
T
T
O
O
T
T
H
H
Á
Á
I
I
B
B
Ì
Ì
N
N
H
H
____________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
[
[
1
1
]
]
Ô
Ô
N
N
T
T
P
P
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
C
C
H
H
T
T
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
G
G
I
I
A
A
H
H
C
C
K
K
I
I
____________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ __________________ ____________________________ __________________________________
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
H
H
I
I
:
:
T
T
O
O
Á
Á
N
N
9
9
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
1
1
2
2
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
(
(
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
k
k
t
t
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
p
p
h
h
á
á
t
t
đ
đ
)
)
B
B
à
à
i
i
1
1
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
2
2 2 8 1
.
1 1 3
x x x x x x
A
x x x x x
.
.
1
1
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
A
A
.
.
2
2
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
c
c
a
a
A
A
k
k
h
h
i
i
15 6 6x
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
n
n
h
h
n
n
h
h
t
t
c
c
a
a
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
A
A
.
.
B
B
à
à
i
i
2
2
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
h
h
à
à
m
m
s
s
(3 1) 2y m x m
,
,
đ
đ
t
t
h
h
h
h
à
à
m
m
s
s
l
l
à
à
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
(
(
d
d
)
)
.
.
1
1
.
.
T
T
ì
ì
m
m
đ
đ
i
i
u
u
k
k
i
i
n
n
c
c
a
a
m
m
đ
đ
h
h
à
à
m
m
s
s
đ
đ
ã
ã
c
c
h
h
o
o
đ
đ
n
n
g
g
b
b
i
i
ế
ế
n
n
.
.
2
2
.
.
T
T
ì
ì
m
m
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
(
(
d
d
)
)
c
c
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
4 3y x
t
t
i
i
đ
đ
i
i
m
m
c
c
ó
ó
h
h
o
o
à
à
n
n
h
h
đ
đ
b
b
n
n
g
g
2
2
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
c
c
á
á
c
c
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
(
(
d
d
)
)
t
t
o
o
v
v
i
i
h
h
a
a
i
i
t
t
r
r
c
c
t
t
a
a
đ
đ
m
m
t
t
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
v
v
u
u
ô
ô
n
n
g
g
c
c
â
â
n
n
.
.
B
B
à
à
i
i
3
3
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
1
1
.
.
T
T
ì
ì
m
m
đ
đ
i
i
u
u
k
k
i
i
n
n
x
x
á
á
c
c
đ
đ
n
n
h
h
c
c
a
a
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
2
2
3
1
100 4
5 6
P x x
x x
.
.
2
2
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
3
2 2
3
sin 65
4. 2sin 50 (1999 2sin 40 )
os 35
Q
c
.
.
3
3
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
3
2 3 2 3 27
2 2 8
M
.
.
B
B
à
à
i
i
4
4
.
.
(
(
3
3
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
A
A
B
B
C
C
n
n
h
h
n
n
n
n
i
i
t
t
i
i
ế
ế
p
p
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
t
t
â
â
m
m
O
O
,
,
b
b
á
á
n
n
k
k
í
í
n
n
h
h
R
R
,
,
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
k
k
í
í
n
n
h
h
A
A
K
K
.
.
T
T
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
A
A
B
B
C
C
c
c
ó
ó
c
c
á
á
c
c
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
c
c
a
a
o
o
A
A
D
D
,
,
B
B
E
E
,
,
C
C
F
F
v
v
à
à
t
t
r
r
c
c
t
t
â
â
m
m
H
H
.
.
G
G
i
i
M
M
l
l
à
à
t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
B
B
C
C
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
A
A
F
F
.
.
A
A
B
B
=
=
A
A
E
E
.
.
A
A
C
C
v
v
à
à
b
b
n
n
đ
đ
i
i
m
m
B
B
,
,
F
F
,
,
E
E
,
,
C
C
c
c
ù
ù
n
n
g
g
t
t
h
h
u
u
c
c
m
m
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
.
.
2
2
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
b
b
a
a
đ
đ
i
i
m
m
H
H
,
,
M
M
,
,
K
K
t
t
h
h
n
n
g
g
h
h
à
à
n
n
g
g
v
v
à
à
A
A
H
H
=
=
2
2
O
O
M
M
.
.
3
3
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
t
t
s
s
AE
BE
n
n
ế
ế
u
u
3
sin
5
FCK
.
.
4
4
.
.
T
T
r
r
o
o
n
n
g
g
t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g
h
h
p
p
d
d
â
â
y
y
c
c
u
u
n
n
g
g
B
B
C
C
c
c
đ
đ
n
n
h
h
,
,
c
c
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
b
b
á
á
n
n
k
k
í
í
n
n
h
h
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
đ
đ
i
i
q
q
u
u
a
a
b
b
n
n
đ
đ
i
i
m
m
A
A
,
,
F
F
,
,
E
E
,
,
H
H
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
đ
đ
i
i
k
k
h
h
i
i
A
A
d
d
i
i
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
c
c
u
u
n
n
g
g
l
l
n
n
B
B
C
C
.
.
B
B
à
à
i
i
5
5
.
.
(
(
0
0
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
T
T
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
c
c
h
h
đ
đ
ư
ư
c
c
l
l
a
a
c
c
h
h
n
n
m
m
t
t
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
h
h
a
a
i
i
ý
ý
(
(
5
5
.
.
1
1
h
h
o
o
c
c
5
5
.
.
2
2
)
)
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
o
o
c
c
á
á
c
c
s
s
t
t
h
h
c
c
d
d
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
a
a
,
,
b
b
,
,
c
c
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
1abc
.
.
T
T
ì
ì
m
m
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
l
l
n
n
n
n
h
h
t
t
c
c
a
a
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
2 2 2 2 2 2
1 1 1
1 1 1
T
a b b c c a
.
.
2
2
.
.
G
G
i
i
i
i
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
18
4 1
1
x x
x
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
H
T
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
C
C
á
á
n
n
b
b
c
c
o
o
i
i
t
t
h
h
i
i
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
g
g
i
i
i
i
t
t
h
h
í
í
c
c
h
h
g
g
ì
ì
t
t
h
h
ê
ê
m
m
.
.
H
H
v
v
à
à
t
t
ê
ê
n
n
t
t
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
:
:
.
.
.
.
.
.
;
;
S
S
b
b
á
á
o
o
d
d
a
a
n
n
h
h
:
:
.
.
.
.
S
S
G
G
I
I
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
Đ
Đ
À
À
O
O
T
T
O
O
T
T
H
H
Á
Á
I
I
B
B
Ì
Ì
N
N
H
H
____________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
[
[
2
2
]
]
Ô
Ô
N
N
T
T
P
P
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
C
C
H
H
T
T
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
G
G
I
I
A
A
H
H
C
C
K
K
I
I
____________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ __________________ ____________________________ __________________________________
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
H
H
I
I
:
:
T
T
O
O
Á
Á
N
N
9
9
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
1
1
2
2
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
(
(
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
k
k
t
t
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
p
p
h
h
á
á
t
t
đ
đ
)
)
B
B
à
à
i
i
1
1
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
1 1 1
:
2 2 4 4
x
B
x x x x x
.
.
1
1
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
B
B
v
v
à
à
t
t
ì
ì
m
m
x
x
đ
đ
2
2 7B B
.
.
2
2
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
c
c
a
a
B
B
k
k
h
h
i
i
x
x
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
2 5 2 0x x
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
t
t
t
t
c
c
c
c
á
á
c
c
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
x
x
đ
đ
B
B
n
n
h
h
n
n
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n
.
.
B
B
à
à
i
i
2
2
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
T
T
r
r
o
o
n
n
g
g
h
h
t
t
a
a
đ
đ
O
O
x
x
y
y
c
c
h
h
o
o
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
:
:
2 5y x m
.
.
1
1
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
d
d
i
i
n
n
t
t
í
í
c
c
h
h
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
t
t
o
o
b
b
i
i
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
v
v
i
i
h
h
a
a
i
i
t
t
r
r
c
c
t
t
a
a
đ
đ
k
k
h
h
i
i
4m
.
.
2
2
.
.
T
T
ì
ì
m
m
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
s
s
o
o
n
n
g
g
s
s
o
o
n
n
g
g
v
v
i
i
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
2
( 1) 4y m x
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
đ
đ
n
n
g
g
q
q
u
u
y
y
v
v
i
i
h
h
a
a
i
i
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
4 3; 3 4y x y x
.
.
B
B
à
à
i
i
3
3
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
1
1
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
4 2
1999 29 12 5
5 3 5 2
.
.
2
2
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
2 2 4
1
. ( )M x y x y
x y
v
v
i
i
x y
.
.
3
3
.
.
C
C
h
h
o
o
1
sin cos
2
x x
,
,
t
t
í
í
n
n
h
h
sin cosx x
.
.
B
B
à
à
i
i
4
4
.
.
(
(
3
3
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
A
A
B
B
C
C
v
v
u
u
ô
ô
n
n
g
g
t
t
i
i
A
A
,
,
v
v
c
c
á
á
c
c
n
n
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
k
k
í
í
n
n
h
h
A
A
B
B
v
v
à
à
A
A
C
C
s
s
a
a
o
o
c
c
h
h
o
o
c
c
á
á
c
c
n
n
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
n
n
à
à
y
y
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
c
c
ó
ó
đ
đ
i
i
m
m
n
n
à
à
o
o
n
n
m
m
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
A
A
B
B
C
C
.
.
Đ
Đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
đ
đ
i
i
q
q
u
u
a
a
A
A
c
c
t
t
c
c
á
á
c
c
n
n
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
k
k
í
í
n
n
h
h
A
A
B
B
v
v
à
à
A
A
C
C
t
t
h
h
e
e
o
o
t
t
h
h
t
t
M
M
v
v
à
à
N
N
(
(
k
k
h
h
á
á
c
c
đ
đ
i
i
m
m
A
A
)
)
.
.
G
G
i
i
I
I
l
l
à
à
t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
đ
đ
o
o
n
n
t
t
h
h
n
n
g
g
B
B
C
C
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
t
t
g
g
i
i
á
á
c
c
B
B
M
M
N
N
C
C
l
l
à
à
h
h
ì
ì
n
n
h
h
t
t
h
h
a
a
n
n
g
g
v
v
u
u
ô
ô
n
n
g
g
.
.
2
2
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
I
I
M
M
=
=
I
I
N
N
.
.
3
3
.
.
G
G
i
i
s
s
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
t
t
h
h
a
a
y
y
đ
đ
i
i
n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g
v
v
n
n
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
đ
đ
i
i
u
u
k
k
i
i
n
n
đ
đ
b
b
à
à
i
i
.
.
H
H
ã
ã
y
y
x
x
á
á
c
c
đ
đ
n
n
h
h
v
v
t
t
r
r
í
í
c
c
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
đ
đ
c
c
h
h
u
u
v
v
i
i
t
t
g
g
i
i
á
á
c
c
B
B
M
M
N
N
C
C
l
l
n
n
n
n
h
h
t
t
.
.
B
B
à
à
i
i
5
5
.
.
(
(
0
0
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
T
T
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
c
c
h
h
đ
đ
ư
ư
c
c
l
l
a
a
c
c
h
h
n
n
m
m
t
t
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
h
h
a
a
i
i
ý
ý
(
(
5
5
.
.
1
1
h
h
o
o
c
c
5
5
.
.
2
2
)
)
.
.
1
1
.
.
G
G
i
i
i
i
b
b
t
t
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
2
9 34 19
3 1
2
x x
x
x
.
.
2
2
.
.
C
C
h
h
o
o
x
x
,
,
y
y
,
,
z
z
l
l
à
à
c
c
á
á
c
c
s
s
t
t
h
h
c
c
d
d
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
x y z xyz
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
2 2 2
1 1 1 3
2
1 1 1x y z
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
H
T
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
C
C
á
á
n
n
b
b
c
c
o
o
i
i
t
t
h
h
i
i
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
g
g
i
i
i
i
t
t
h
h
í
í
c
c
h
h
g
g
ì
ì
t
t
h
h
ê
ê
m
m
.
.
H
H
v
v
à
à
t
t
ê
ê
n
n
t
t
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
:
:
;
;
S
S
b
b
á
á
o
o
d
d
a
a
n
n
h
h
:
:
.
.
.
.
S
S
G
G
I
I
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
Đ
Đ
À
À
O
O
T
T
O
O
T
T
H
H
Á
Á
I
I
B
B
Ì
Ì
N
N
H
H
____________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
[
[
3
3
]
]
Đ
Đ
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
C
C
H
H
T
T
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
G
G
I
I
A
A
H
H
C
C
K
K
I
I
____________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ __________________ ____________________________ __________________________________
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
H
H
I
I
:
:
T
T
O
O
Á
Á
N
N
9
9
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
1
1
2
2
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
(
(
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
k
k
t
t
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
p
p
h
h
á
á
t
t
đ
đ
)
)
B
B
à
à
i
i
1
1
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
5 1 3
2 3 1 3
x x x
P
x x x x
v
v
i
i
0; 9x x
.
.
1
1
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
P
P
.
.
2
2
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
c
c
a
a
P
P
k
k
h
h
i
i
11 6 2x
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
đ
đ
i
i
u
u
k
k
i
i
n
n
c
c
a
a
x
x
đ
đ
3P
.
.
B
B
à
à
i
i
2
2
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
:
:
3 5y m x m
(
(
m
m
l
l
à
à
t
t
h
h
a
a
m
m
s
s
)
)
.
.
1
1
.
.
T
T
ì
ì
m
m
đ
đ
i
i
m
m
c
c
đ
đ
n
n
h
h
m
m
à
à
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
l
l
u
u
ô
ô
n
n
đ
đ
i
i
q
q
u
u
a
a
v
v
i
i
m
m
i
i
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
m
m
.
.
2
2
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
k
k
h
h
o
o
n
n
g
g
c
c
á
á
c
c
h
h
t
t
g
g
c
c
t
t
a
a
đ
đ
O
O
đ
đ
ế
ế
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
k
k
h
h
i
i
2m
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
c
c
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
4y x
t
t
i
i
đ
đ
i
i
m
m
c
c
ó
ó
h
h
o
o
à
à
n
n
h
h
đ
đ
l
l
n
n
h
h
ơ
ơ
n
n
3
3
.
.
B
B
à
à
i
i
3
3
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
1
1
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
(4 15)( 10 6) 4 15T
.
.
2
2
.
.
G
G
i
i
i
i
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
2 1 3 2x x
.
.
3
3
.
.
C
C
h
h
o
o
tan 4x
,
,
t
t
í
í
n
n
h
h
2 2
2 2
sin 3sin cos 4cos
sin 2sin cos 3cos
x x x x
D
x x x x
.
.
B
B
à
à
i
i
4
4
.
.
(
(
3
3
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
n
n
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
(
(
O
O
;
;
R
R
)
)
,
,
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
k
k
í
í
n
n
h
h
A
A
B
B
.
.
G
G
i
i
M
M
l
l
à
à
t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
O
O
B
B
,
,
C
C
l
l
à
à
m
m
t
t
đ
đ
i
i
m
m
d
d
i
i
đ
đ
n
n
g
g
t
t
r
r
ê
ê
n
n
n
n
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
t
t
â
â
m
m
O
O
,
,
C
C
k
k
h
h
á
á
c
c
A
A
v
v
à
à
B
B
.
.
T
T
i
i
a
a
C
C
M
M
c
c
t
t
(
(
O
O
)
)
t
t
i
i
D
D
.
.
G
G
i
i
H
H
l
l
à
à
t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
C
C
D
D
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
H
H
t
t
h
h
u
u
c
c
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
k
k
í
í
n
n
h
h
O
O
M
M
.
.
2
2
.
.
G
G
i
i
s
s
120COD
,
,
t
t
í
í
n
n
h
h
đ
đ
d
d
à
à
i
i
C
C
D
D
v
v
à
à
O
O
H
H
t
t
h
h
e
e
o
o
R
R
.
.
3
3
.
.
G
G
i
i
I
I
l
l
à
à
t
t
r
r
c
c
t
t
â
â
m
m
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
A
A
C
C
D
D
,
,
c
c
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
B
B
,
,
H
H
,
,
I
I
t
t
h
h
n
n
g
g
h
h
à
à
n
n
g
g
v
v
à
à
đ
đ
i
i
m
m
I
I
l
l
u
u
ô
ô
n
n
n
n
m
m
t
t
r
r
ê
ê
n
n
m
m
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
c
c
đ
đ
n
n
h
h
k
k
h
h
i
i
đ
đ
i
i
m
m
C
C
d
d
i
i
đ
đ
n
n
g
g
t
t
r
r
ê
ê
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
(
(
O
O
)
)
.
.
B
B
à
à
i
i
5
5
.
.
(
(
0
0
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
T
T
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
c
c
h
h
đ
đ
ư
ư
c
c
l
l
a
a
c
c
h
h
n
n
m
m
t
t
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
h
h
a
a
i
i
ý
ý
(
(
5
5
.
.
1
1
h
h
o
o
c
c
5
5
.
.
2
2
)
)
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
o
o
c
c
á
á
c
c
s
s
d
d
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
a
a
,
,
b
b
,
,
c
c
c
c
ó
ó
t
t
í
í
c
c
h
h
b
b
n
n
g
g
1
1
.
.
T
T
ì
ì
m
m
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
n
n
h
h
n
n
h
h
t
t
c
c
a
a
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
2 2 2 2 2 2
(1 ) 5 (1 ) 5 (1 ) 5
4 4 4
a b b c c c
M
ab a bc b ca c
.
.
2
2
.
.
T
T
ì
ì
m
m
t
t
t
t
c
c
c
c
á
á
c
c
b
b
s
s
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
2 2 2
7 ,
1 13 .
xy x y y
x y xy y
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
H
T
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
C
C
á
á
n
n
b
b
c
c
o
o
i
i
t
t
h
h
i
i
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
g
g
i
i
i
i
t
t
h
h
í
í
c
c
h
h
g
g
ì
ì
t
t
h
h
ê
ê
m
m
.
.
H
H
v
v
à
à
t
t
ê
ê
n
n
t
t
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
:
:
.
.
.
.
.
.
;
;
S
S
b
b
á
á
o
o
d
d
a
a
n
n
h
h
:
:
.
.
.
.

Đề thi giữa học kì 1môn Toán lớp 9 Sở GD&ĐT Thái Bình

10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm có 10 đề ôn thi giữa học kì 1, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị tốt cho bài kì thi sắp tới

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình. Đề cương ôn thi gồm bài tập nằm trong chương trình Toán lớp 9. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn ôn thi tốt ngoài ra các bạn nhớ thường xuyên tương tác với VnDoc.com để nhận thêm nhiều tài liệu hay và bổ ích đấy

..............................................................

Ngoài 10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
5 610
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm