20 bộ đề thi học kì 1 Toán 11

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TOÁN LỚP 11: ĐỀ SỐ 1
Bài 1
a) Tìm tập xác định của hàm số
1 tan
1 cos
3
x
y
x
b) Tìm GTLN, GTNN của hàm số
2sin 1y x
Bài 2: Giải
a)
1
cos 2
3 2
x
b)
sin 2 3 cos 2 2 0x x
c)
2 2
3cos 2sin 2 3sin 2x x x
Bài 3.
a) Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 6; 7; 8}. Từ các phần t của A lập được bao nhiêu số tự nhiên
chẵn có 6 chữ số khác nhau
b) Tìm số hạng chứa x
4
trong khai triển
14
1
2x
x
c) Hộp thứ nhất chứa 5 viên bị trắng 4 viên bị vàng. Hộp thứ hai chứa 6 viên bị trắng 2
viên bị vàng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một bi. Tính xác suất để lấy được
i) hai bi trắng ii) ít nhất một bi vàng
Bài 4: Cho đường tròn (C):
điểm A(2; 1) viết phương trình đường tròn
(C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm A tỉ số k = -2
Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành. M, N lần ợt là trung điểm
của SB, AB
a) Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD), (SAD) và (SBC)
b) Gọi E thuộc cạnh SC sao cho SE = 2EC. Tìm giao điểm của đường thẳng AE và (SBD)
c) Gọi G
1
, G
2
lần lượt là trọng tâm của ΔSBC ΔABC. Chứng minh: G
1
G
2
// (SAD)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ SỐ 2
Bài 1
a) Tìm tập xác định của hàm số
cot 3
3
y x
b) Tìm GTLN, GTNN của hs
2
4cos 3, 0;
3
y x x
1
Bài 2: Giải:
a)
2cos4x2sin4x6
.
b)
0332)cotx3(6
xsin
3
2
.
Bài 3: Tìm số nguyên dương n, biết rằng hệ số của x
n-2
trong
n
3
1
x
bằng 70.
Bài 4: Cho một hộp kín chứa 8 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh và 5 viên bi vàng.
a) Có bao nhiêu cách lấy 3 viên bi ng màu.
b) Lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 bi trong hộp. Tính xác suất để 4 bi lấy được đủ 3 màu trong
đó số bi đỏ là số lẻ.
Bài 5: Trong mp Oxy, cho đường thẳng d: 4x 3y + 6 = 0. Tìm ảnh của d qua phép tịnh tiển
theo vec tơ
v
, với
(1; 3)v
Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD hình thang đáy lớn AD. Gọi M, N, P lần lượt
trung điểm của SB, CD, AD.
a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC)
b) Chứng minh: NP // (SAC).
c) Tìm giao điểm MP và ((SAC)
d) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNP)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ SỐ 3
Bài 1
a) Tìm tập xác định của các hàm số
tan 2
6
y x
,
sin
2cos 3
x
y
x
b) Tìm GTLN, GTNN của hs
3 sin cosy x x
Bài 2: Giải các phương trình:
a)
1sinxcosx3
.
b)
023sinxcos2x
.
c)
sinxsin2x1)1)(2sinx(2cosx
.
Bài 3
a) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số được lập từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6.
b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức:
0x,
x
2
3x
12
3
.
c) Từ một hộp chứa 20 qu cầu, trong đó 15 quả cầu màu xanh 5 quả cầu màu đỏ. Lấy
ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp trên. Tính xác suất để chọn được 2 quả cầu khác màu.
Bài 4: Trong mp Oxy cho đường thẳng d: 5x + 2y 10 = 0. Tìm ảnh của d qua phép quay
0
( ,90 )O
Q
Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD bình hành tâm O. Gọi M, E lần lượt trung
điểm của SA, DC.
a) Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD); (SAB) và (SCD).
b) Tìm giao điểm Q của đường thẳng SD với (MBC).
c) Gọi P = QC
SE, K = BE
AC. Chứng minh: PK // (SBD).

20 bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11

20 bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán là tài liệu học tập môn Toán hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là bộ đề thi Toán 11 học kì 1 giúp các bạn học sinh tự luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học, ôn thi học kì I hiệu quả để đạt kết quả tốt nhất trong các bài thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết 20 bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 để bạn đọc cùng tham khảo. Bộ đề thi gồm 20 đề ôn thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11, mỗi đề gồm 5 câu tổng hợp kiến thức môn Toán: Tìm tập xác định, giải phương trình, viết phương trình, tìm giao tuyến... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 - Đề số 1

Bài 1

a) Tìm tập xác định của hàm số Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán

b) Tìm GTLN, GTNN của hàm số y = 2sinx - 1.

Bài 2: Giải

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11

Bài 3.

a) Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 6; 7; 8}. Từ các phần tử của A lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 6 chữ số khác nhau?

b) Tìm số hạng chứa x4 trong khai triển Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11

c) Hộp thứ nhất chứa 5 viên bị trắng và 4 viên bị vàng. Hộp thứ hai chứa 6 viên bị trắng và 2 viên bị vàng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một bi. Tính xác suất để lấy được:

i) hai bi trắng ii) ít nhất một bi vàng

Bài 4: Cho đường tròn (C): (x - 1)2 + (y + 2)2 = 4 và điểm A(2; 1) viết phương trình đường tròn (C') là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm A tỉ số k = -2

Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M, N lần lượt là trung điểm của SB, AB

a) Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD), (SAD) và (SBC)

b) Gọi E thuộc cạnh SC sao cho SE = 2EC. Tìm giao điểm của đường thẳng AE và (SBD)

c) Gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm của ΔSBC và ΔABC. Chứng minh: G1G2 // (SAD)

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 - Đề số 2

Bài 1

a) Tìm tập xác định của hàm số Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn Toán

b) Tìm GTLN, GTNN của hàm số y = 4cosx + 3, x ∈ [0; 2π/3]

Bài 2: Giải:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn Toán

Bài 3: Tìm số nguyên dương n, biết rằng hệ số của xn-2 trong Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 bằng 70.

Bài 4: Cho một hộp kín chứa 8 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh và 5 viên bi vàng.

a) Có bao nhiêu cách lấy 3 viên bi cùng màu.

b) Lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 bi trong hộp. Tính xác suất để 4 bi lấy được có đủ 3 màu trong đó số bi đỏ là số lẻ.

Bài 5: Trong mp Oxy, cho đường thẳng d: 4x – 3y + 6 = 0. Tìm ảnh của d qua phép tịnh tiển theo vec tơ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình thang đáy lớn là AD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, CD, AD.

a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC)

b) Chứng minh: NP // (SAC).

c) Tìm giao điểm MP và ((SAC).

d) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNP).

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 - Đề số 3

Bài 1

a) Tìm tập xác định của các hàm số

y = \tan \left( {2x - \frac{\pi }{6}} \right), y = \frac{{\sin x}}{{2\cos x - \sqrt 3 }}

b) Tìm GTLN, GTNN của hs y = 3 - \left| {\sin x\cos x} \right|

Bài 2: Giải các phương trình:

a) \sqrt {\rm{3}} {\rm{cosx}} + {\rm{sinx}} = {\rm{1}}.

b) {\rm{cos2x}} + {\rm{3sinx}} - {\rm{2}} = {\rm{0}}.

c) {\rm{(2cosx}} - {\rm{1)(2sinx}} - {\rm{1)}} = {\rm{sin2x}} - {\rm{sinx}}.

Bài 3

a) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số được lập từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6.

b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức: {\left( {{\rm{3x}} - \frac{{\rm{2}}}{{{{\rm{x}}^{\rm{3}}}}}} \right)^{{\rm{12}}}}{\rm{,}}\left( {{\rm{x}} \ne {\rm{0}}} \right).

c) Từ một hộp chứa 20 quả cầu, trong đó có 15 quả cầu màu xanh và 5 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp trên. Tính xác suất để chọn được 2 quả cầu khác màu.

Bài 4: Trong mp Oxy cho đường thẳng d: 5x + 2y – 10 = 0. Tìm ảnh của d qua phép quay {Q_{(O,{{90}^0})}}

Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là bình hành tâm O. Gọi M, E lần lượt là trung điểm của SA, DC.

a) Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD); (SAB) và (SCD).

b) Tìm giao điểm Q của đường thẳng SD với (MBC).

c) Gọi P = QC \cap SE, K = BE\cap AC. Chứng minh: PK // (SBD).

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về tham khảo trọn nội dung

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc 20 bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11. Mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể ôn tập môn Toán tốt lớp, cũng như có thêm tài liệu để ôn tập cho thi THPT Quốc gia. Bên cạnh đó bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ Văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, Vật lý lớp 11...

Và sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, mời các em học sinh, thầy cô giải lao với các bài trắc nghiệm IQ, trắc nghiệm cảm xúc EQ của VnDoc. Hy vọng rằng, các bạn sẽ có những giây phút giải lao thoải mái và nhiều niềm vui.

Đánh giá bài viết
43 53.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm