35 Đề thi học kì 1 Hóa 11

1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TNH ĐIN BIÊN
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 02 trang)
KÌ THI CHN HC SINH GII CP CƠ S
NĂM HC 2012 - 2013
Môn: Hóa hc - lp 11
Ngày thi: 15/4/2013
Thi gian: 180 phút, không k thi gian giao đề
ĐỀ BÀI
Câu 1 (4,5 đim)
1.Viết các phương trình hóa hc theo sơ đồ sau (ghi rõ điu kin phn ng, nếu có)
1 2 3 4 5 6
3 2 2 5 3 4 2 4 3 4 3 4
Ca P P P O H PO Na HPO Na PO Ag PO
    
2. A mt ancol no mch h. Đốt cháy hoàn toàn m gam A, thu được 3,36 lít khí CO
2
(đktc) 3,6 gam nước. Xác định công thc phân t, viết các công thc cu to ca A ghi
tên thay thế.
3. Hp th hoàn toàn 1,568 lít CO
2
(đktc) vào 500ml dung dch NaOH 0,16M, thu đưc
dung dch X. Thêm 250 ml dung dich Y gm BaCl
2
0,16M Ba(OH)
2
a M vào dung dch X,
thu được 3,94 gam kết ta và dung dch Z. Tính giá tr ca a.
Câu 2 (4,0 đim)
1. A mt đồng đẳng ca benzen t khi hơi so vi metan bng 5,75. A tham gia
chuyn hóa theo sơ đồ
Hãy viết các phương trình hóa hc theo sơ đồ trên, các cht hu cơ viết dng công thc
cu to rút gn, cho biết B, C, D, E là các cht hu cơ.
2. Hn hp khí X gm metan, axetilen, propen. Đốt cháy hoàn toàn 5,5 gam hn hp X,
thu được 6,3 gam nước. Mt khác, ly 5,5 gam X cho tác dng vi dung dch AgNO
3
trong
NH
3
dư, thu được 24 gam kết ta. Hãy xác định phn trăm theo th tích tng cht trong X.
Câu 3 (4,0 đim)
1. Nêu hin tượng và viết phương trình hoá hc xy ra trong các trường hp sau:
a) Cho đồng kim loi vào dung dch hn hp NaNO
3
và H
2
SO
4
loãng.
b) Sc khí NH
3
đến dư vào dung dch MgCl
2
.
c) Cho (NH
4
)
2
CO
3
vào dung dch Ba(OH)
2
.
d) Hai l hóa cht m np để cnh nhau: mt l đựng dung dch NH
3
đậm đặc, mt l
đựng dung dch HCl đặc.
2
2. Dung dch A cha Na
2
CO
3
0,1M NaHCO
3
0,1M; dung dch B cha KHCO
3
0,1M
a) Tính th tích khí CO
2
(đktc) thoát ra khi cho t t tng git đến hết 150 ml dung dch
HCl 0,1M vào 100 ml dung dch A.
b) Xác định s mol c cht trong dung dch thu được khi thêm 100 ml dung dch
Ba(OH)
2
0,1M vào 150 ml dung dch B.
Câu 4 (3,5 đim)
1. Cho 200 ml dung dch X cha H
2
SO
4
0,05M HCl 0,1M tác dng vi 300 ml dung
dch Y cha Ba(OH)
2
a M KOH 0,05M, thu được m gam kết ta 500 ml dung dch Z
pH = 12. Tính giá tr ca m và a.
2. Hn hp A gm Mg, Al, Zn. Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam A trong dung dch HNO
3
,
sau khi phn ng kết thúc thu được dung dch B và 1,12 lít hn hp khí NO N
2
O s mol
bng nhau. Cô cn dung dch B thu được 31,75 gam mui.
Tính th tích dung dch HNO
3
0,5 M ti thiu để hòa tan hoàn toàn A.
Câu 5 (2,0 đim)
Chia 2,24 lít (đktc) hn hp X gm hai anken phân t khác nhau 2 nhóm CH
2
thành hai
phn bng nhau.
Phn 1: Đốt cháy hoàn toàn ri cho sn phm cháy qua dung dch Ca(OH)
2
dư, thu được
12,5 gam kết ta.
Phn 2: Cho tác dng hoàn toàn vi nước cóc tác thu được hn hp ch gm 2 ancol.
Đun ng hn hp 2 ancol vi H
2
SO
4
đặc 140
0
C mt thi gian, thu được 1,63 gam hn hp
3 ete. Hoá hơi lượng ete thu được 0,4256 lít (đktc).
a) Xác định công thc cu to ca hai anken và tính phn trăm theo th tích mi cht
trong X.
b) Xác định hiu sut to ete ca mi ancol.
Câu 6 (2,0 đim)
1. Cho pin đin hóa:
2
2
2 4
( ), 1 / :1 :1 , :1 , :1 /
H
H Pt P atm H M MnO M Mn M H M Pt
+ + +
=
Biết rng sc đin động ca pin 25
0
C là 1,5V.
a) Hãy cho biết phn ng thc tế xy ra trong pin và tính
4
2
0
MnO
Mn
E
+
b) Sc đin đng ca pin thay đổi như thế nào khi tm mt ít NaHCO
3
vào na trái ca pin.
2. Ion Fe
3+
(dd) là axit, phn ng vi nước theo cân bng
2 3
(dd) ( ) , 10
a
Fe H O Fe OH H O K
+ + +
+ + =Ç
a) Xác định pH ca dung dch FeCl
3
3
10
M
.
b) Tính nng đ mol/lít ca dung dch FeCl
3
bt đầu gây ra kết ta Fe(OH)
3
tính pH
ca dung dch lúc bt đầu kết ta. Cho
3
38
( )
10
Fe OH
T
= ,
14
10
2
=
OH
K .
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; Ca = 40; Ba = 137; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108.
3
…………………….HT…………………….
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TNH ĐIN BIÊN
( Hướng dn chm có 5 trang)
KÌ THI CHN HC SINH GII CP CƠ S
NĂM HC 2012 - 2013
Môn: Hóa hc - Lp 11
ĐÁP ÁN VÀ HƯNG DN CHM
Câu ý Ni Dung Đim
1(4,5
đ)
1
0
3 2
2 3
t
P Ca Ca P
+ 
0
2 2 5
4 5 2
t
P O P O
+ 
P
2
O
5
+ H
2
O 2H
3
PO
4
H
3
PO
4
+ 2NaOH Na
2
HPO
4
+ 2H
2
O
Na
2
HPO
4
+ NaOH Na
3
PO
4
+ H
2
O
Na
3
PO
4
+ 3AgNO
3
Ag
3
PO
4
+ 3NaNO
3
1,5 đ
2 Đặt công thc ca ancol no A: C
n
H
2n+2
O
a
( a n)
nCO
2
= 0,15 mol, nH
2
O = 0,2 mol
C
n
H
2n+2
O
a
+ O
2
nCO
2
+ (n+1) H
2
O
0,15 0,2 n = 3
0,5
CT A là: C
3
H
8
O
a
a =1 C
3
H
7
OH CH
3−
CH
2−
CH
2−
OH CH
3−
CH
CH
3
OH
0,5
a =2 C
3
H
6
(OH)
2
CH
3
−CH−CH
2
−OH HO−CH
2
− CH
2
−CH
2
−OH
OH
0,25
a =3 C
3
H
5
(OH)
3
OH−CH
2−
CH− CH
2−
OH
OH
0,25
3
2
1,568
0,07( )
22,4
CO
n mol
= =
;
0,5 0,16 0,08( )
NaOH
n mol
= × =
2
0,25 0,16 0,04( )
BaCl
n mol
= × = ;
2
( )
0,2 ( )
Ba OH
n a mol
=
3
3,94
0,02( )
197
BaCO
n mol
= =
CO
2
+ OH
-
HCO
3
-
0,07 0,08 0,07
0,5
HCO
3
-
+ OH
-
CO
3
2-
+ H
2
O
0,07 0,01 0,01
0
2 2
3 3
aC
t
Ba CO B O
+
+ 
0,02 0,02
Do kết ta thu được bng 0,02 mol do đó lượng OH
-
cho thêm vào bng 0,01
mol
0,5
Ta có : OH
-
= 0,5a 0,5a = 0,01 a = 0,02
0,5
2
(4,0)
1
MA = 16
Đặt công thc A : CnH
2
n-
6
14n-6 = 92 n =7
2,0

Bộ Đề thi học kì 1 Hóa 11

35 Đề thi học kì 1 Hóa 11 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo thi HSG lớp 11 môn Hóa dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn học sinh 35 Đề thi học kì 1 Hóa 11. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức môn Hóa đồng thời chuẩn bị tốt cho kì thi HSG lớp 11 sắp tới

.......................................................................

Ngoài 35 Đề thi học kì 1 Hóa 11. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm